การวิจัย

สำนักหอสมุด

การวิจัย

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนบริการวิชาการ ทำหน้าที่จัดหา รวบรวม อนุรักษ์และบำรุงรักษา บริการและเผยแพร่หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ โสตทัศนวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิสัยทัศน์ (Vision) : เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับแนวหน้า ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ (Chiang Mai University Library is a leading Learning Center in support of the University of Excellence.)

ค่านิยม (Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร (Organisational culture) : ร่วมแรงร่วมใจ ยึดในคุณธรรม มุ่งมั่นบริการ เรียนรู้งานอย่างต่อเนื่อง (Collaboration Morality User Focus Learning)

CMU Presentation
DPE Fitness Test
CHIANG MAI UNIVERSITY JOURNAL
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบคลังปัญญาของ มช. (CMUIR)
ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready