การศึกษา

บัณฑิตศึกษา

การศึกษา

บัณฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษา

            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสากล โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และประโยชน์ที่จะบังเกิดแก่นักศึกษาเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยกำหนดระยะเวลาศึกษาในรอบปีหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติ ( semester ) และอาจมีภาคเรียนฤดูร้อน ( summer session ) และจัดการศึกษาเป็นระบบสหศาสตร์ศึกษา ( interdisciplinary ) โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวิชา ( course ) กำหนดปริมาณความมากน้อยของเนื้อหาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาเป็นหน่วยกิต ( credit ) และประเมินผลการศึกษาของแต่ละกระบวนวิชาเป็นลำดับขั้น ( grade ) โดยจะทำการประเมินผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง

            สำหรับเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และจะต้องมีผลการศึกษาโดยได้ลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย ( accumulated grade point average ) ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะ ( field of concentration ) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ด้วยเช่นกัน

หลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังนี้

      - แผน ก แบบ ก 1 หมาย ถึง การเรียนที่มีเพียงการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และจะต้องทำกิจกรรมทางวิชาการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ อาจมีการเรียนกระบวนวิชาเพิ่มเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิตสะสม

      - แผน ก แบบ ก 2 หมาย ถึง การเรียนที่เป็นลักษณะของการศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หน่วยกิตสะสมเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชา

      - แผน ข หมายถึง การศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา และทำการค้นคว้าแบบอิสระไม่น้อยกว่า 3-6 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งเป็น 2 แบบ คือ

       แบบ 1 เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ แยกเป็น
             แบบ 1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
             แบบ 1.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

       แบบ 2 เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และวิชาชีพ และศึกษากระบวนวิชาเพิ่มเติม แยกเป็น
             แบบ 2.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
             แบบ 2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

คณะและวิทยาลัย ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา

            การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคณะ 20 คณะ และมีวิทยาลัย 2 แห่ง ซึ่งได้จัดกลุ่มออกเป็น 3 สาขาวิชา ดังนี้คือ

       1. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

            คณะเทคนิคการแพทย์ http://www.ams.cmu.ac.th
            คณะทันตแพทยศาสตร์ http://www.dent.cmu.ac.th
            คณะแพทยศาสตร์ http://www.med.cmu.ac.th
            คณะพยาบาลศาสตร์ http://www.nurse.cmu.ac.th
            คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.cmu.ac.th
            คณะสัตวแพทยศาสตร์ http://www.vet.cmu.ac.th


       2. กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

            คณะเกษตรศาสตร์ http://www.agri.cmu.ac.th
            คณะอุตสาหกรรมเกษตร http://www.agro.cmu.ac.th
            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ http://www.arc.cmu.ac.th
            คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://eng.cmu.ac.th
            คณะวิทยาศาสตร์ http://www.science.cmu.ac.th


       3. กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

            คณะบริหารธุรกิจ http://www.ba.cmu.ac.th
            คณะเศรษฐศาสตร์ http://www.econ.cmu.ac.th
            คณะศึกษาศาสตร์ http://www.edu.cmu.ac.th
            คณะวิจิตรศิลป์ http://www.finearts.cmu.ac.th
            คณะมนุษยศาสตร์ http://www.human.cmu.ac.th
            คณะสังคมศาสตร์ http://www.soc.cmu.ac.th
            คณะการสื่อสารมวลชน http://www.masscomm.cmu.ac.th
            คณะนิติศาสตร์ http://www.law.cmu.ac.th
            คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ http://www.pol.cmu.ac.th

            วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี http://www.camt.cmu.ac.th
            วิทยาลัยนานาชาติ http://www.cmuic.cmu.ac.th

CMU Presentation
e-Bulletin
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
งานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2012
ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU ASEAN 2015
Media Arts and Design Bacheor Programme
Media Arts and Design Master Programme
KC-Moodle CMU Online (New Version)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2018 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready