การศึกษา

ปริญญาตรี

การศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีจำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในปัจจุบันจำนวน 35,270 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มกราคม 2562) จำแนกตามระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาเอก

โดยมีคณะที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 20 คณะ 2 วิทยาลัย ได้แก่
คณะมนุษยศาสตร์ http://www.human.cmu.ac.th
คณะศึกษาศาสตร์ http://www.edu.cmu.ac.th
คณะวิจิตรศิลป์ http://www.finearts.cmu.ac.th
คณะสังคมศาสตร์ http://www.soc.cmu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ http://www.science.cmu.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://eng.cmu.ac.th
คณะแพทยศาสตร์ http://www.med.cmu.ac.th
คณะเกษตรศาสตร์ http://www.agri.cmu.ac.th
คณะทันตแพทยศาสตร์ http://www.dent.cmu.ac.th
คณะเภสัชศาสตร์ http://www.pharmacy.cmu.ac.th
คณะเทคนิคการแพทย์ http://www.ams.cmu.ac.th
คณะพยาบาลศาสตร์ http://www.nurse.cmu.ac.th
คณะอุตสาหกรรมเกษตร http://www.agro.cmu.ac.th
คณะสัตวแพทยศาสตร์ http://www.vet.cmu.ac.th
คณะบริหารธุรกิจ http://www.ba.cmu.ac.th
คณะเศรษฐศาสตร์ http://www.econ.cmu.ac.th
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ http://www.arc.cmu.ac.th
คณะการสื่อสารมวลชน http://www.masscomm.cmu.ac.th
คณะรัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์ http://www.pol.cmu.ac.th
คณะนิติศาสตร์ http://www.law.cmu.ac.th
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี http://www.camt.cmu.ac.th
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล http://www.icdi.cmu.ac.th

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี มีหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละคณะจำนวน 96 หลักสูตร โดยจะมีการแบ่งหลักสูตรออกเป็น หลักสูตรภาคปกติ หลักสูตรภาคพิเศษ หลักสูตรนานาชาติ โดยแต่ละคณะจะเป็นผู้กำหนดรายวิชาในแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอน

CMU Presentation
e-Bulletin
ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
งานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2012
ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU ASEAN 2015
Media Arts and Design Bacheor Programme
Media Arts and Design Master Programme
KC-Moodle CMU Online (New Version)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2019 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready