ประธานสภาพนักงาน

Chairman of Employee Council

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล

ประธานสภาพนักงาน
+66-53-943019

รองประธานสภาพนักงาน

Vice President of Employee Council
นายพร พรมมหาราช
รองประธานสภาพนักงาน
+66-53-943018
phorn.p@cmu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันติ โชคถวาย
รองประธานสภาพนักงาน
+66-53-943029
komsanti.chokethawai@cmu.ac.th

เลขานุการสภาพนักงาน

Secretary of Employee Council
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์
เลขานุการสภาพนักงาน
+66-53-943018
pattama.j@cmu.ac.th