อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

14/07/2560 [view:106]

อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ     อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย (Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 (4th NMCCON 2017) “ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิจัยและนวัตกรรม: อนาคตและความท้าทายใหม่ของประเทศไทย 4.0 ” ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

     ผลงานวิจัยที่นำเสนอคือ “การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ (แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Evaluation of the Master of Education Program in Curriculum, Teaching, and Learning Technology (Concentration Area: Curriculum and Instruction), Chiang Mai University)” ซึ่งทีมวิจัยประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา สุจจานันท์ อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


(คณะศึกษาศาสตร์ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready