คณาจารย์ นักศึกษา ป. โท - เอก สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คว้า 6 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย

14/07/2560 [view:158]

คณาจารย์ นักศึกษา ป. โท - เอก สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
คว้า 6 รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย     คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอก และ นักศึกษาปริญญาโท จากภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้เข้าร่วมการประชุม  และคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย จำนวน 6 รางวัล ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 21-24 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 300 คน จากภาคมหาวิทยาลัย รวม 30 สถาบัน และจากภาคเอกชน รวม 31 บริษัท  

     รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย จำนวน 6 รางวัล ได้แก่

     1.คุณจักรี จิตจำนงค์ นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัลการนำเสนอบรรยาย ระดับดีเด่น ในสาขาสรีระวิทยา การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และการผลิตสัตว์ โดยมี อาจารย์ ดร. ทศพล มูลมณี ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพวรรณ สุดวรรค์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

    2.คุณโสภารักษ์ เขมราช นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัลการนำเสนอบรรยาย ระดับดี ในสาขาอาหารสัตว์กระเพาะรวม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร.ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

     3.คุณปฏิวัติ ผายทอง นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัลการนำเสนอบรรยาย ระดับดี ในสาขาอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ รองศาสตราจารย์ ดร. บุญล้อม ชีวะอิสระกุล วิพัฒน์ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

     4.คุณนริสรา คงสุข นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัลการนำเสนอบรรยาย ระดับชมเชย ในสาขาอาหารสัตว์กระเพาะรวม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ วิภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร. ศิวัช สังข์ศรีทวงษ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

      5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ระดับดี ในสาขาอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว โดยมีคุณกัลยาณี ศรีจันทร์ เป็นผู้ช่วยวิจัย

     6.คุณวิภาวี ธรรมวิทยากุล นักศึกษาปริญญาโท ได้รับ รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ ระดับชมเชย ในสาขาอาหารสัตว์น้ำ โดยมี อาจารย์ ดร. วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก


(ประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready