อาจารย์คณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ตัวแทนประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลี

14/07/2560 [view:100]

อาจารย์คณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 3 ตัวแทนประเทศไทย
ร่วมแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลี        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ตัวแทนประเทศไทย เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และประเทศเกาหลี ภายใต้หัวข้องานวิจัย “การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และงานวิจัยด้านแก๊สเซนเซอร์สู่การประยุกต์ใช้ได้จริง (Development of Academic and Research Strength in Practical Gas Sensing Applications) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ซึ่งได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัย อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคต

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นระยะเวลา 14 วัน คือระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2560 โดยจะได้มีการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านตัวตรวจจับแก๊ส กับ Prof.Dr.Jong-Heun Lee ณ ห้องปฏิบัติการด้านโครงสร้างวัสดุนาโนที่ถูกเสริมฟังก์ชัน (Functional Nanostructured Materials Laboratory) ภาควิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  Korea University กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี


(ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready