สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มเกียรติคุณผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นแก่อาจารย์ มช.

29/06/2560 [view:157]

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานเข็มเกียรติคุณผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นแก่อาจารย์ มช.   
          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มเกียรติคุณผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 แก่รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready