อาจารย์ภาควิชาการบัญชีได้รับรางวัลบทความวิจัย จากการประชุม “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

19/06/2560 [view:217]

อาจารย์ภาควิชาการบัญชีได้รับรางวัลบทความวิจัย จากการประชุม “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”


       อาจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชมเชย บทความวิจัยประเภทการนำเสนอปากเปล่า (Oral Presentation) สาขาการเงินและบัญชี และ รางวัล Best Presentation สาขาการเงินและบัญชี จากการนำเสนอหัวข้อวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีภาครัฐในพื้นที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7”  จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”  WMS Management Research National Conference#6 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลยา โกไศยกานนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณรชรินทร์ จักรฤทธิพงศ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ เป็นผู้วิจัยร่วม

(คณะบริหารธุรกิจ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready