นักศึกษา M.Acc ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับดี สาขาบริหารธุรกิจ

19/06/2560 [view:405]

นักศึกษา M.Acc ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับดี สาขาบริหารธุรกิจ

นางสาวอารีรัตน์ กวงคำ นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลบทความวิจัยระดับดีจากผลงานวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของมาตรการบัญชีชุดเดียวต่อการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” (Impact of One Account Measures on Financial Auditing of Certified Public Accountants) สาขาบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready