นักศึกษาคณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ Asian Science Camp 2017

06/06/2560 [view:344]

นักศึกษาคณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกร่วมโครงการ Asian Science Camp 2017


คุณกันต์ภิสิฏฐ์ โกสุมศุภมาลา นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นหนึ่งในผู้แทนประเทศไทย (สาขาฟิสิกส์) เข้าร่วมโครงการ Asian Science Camp 2017 ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย ตนกู อับดุล ราห์มัน รัฐเประก์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น จำนวน 10 คน ในสาขาต่างๆ ประกอบด้วย สาขาฟิสิกส์ 4 คน สาขาเคมี 2 คน และสาขาชีววิทยา 4 คน

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready