พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น แก่อาจารย์คณะพยาบาล มช.

22/05/2560 [view:415]

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประทานรางวัลพยาบาลดีเด่น  แก่อาจารย์คณะพยาบาล มช.

      พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานโล่รางวัลพยาบาลดีเด่น สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องสัปดาห์วันพยาบาลสากล ประจำปี 2560  ในการประชุมวิชาการ เรื่อง "พยาบาล: เสียงแห่งพลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Nurses: A Voice to Lead Achieving the Sustainable Development Goals)  ณ ห้องปรินซ์บอลรูม  โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560

     ในปีนี้ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล ได้รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล เขตภาคเหนือ ประจำปี 2560 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ หัวหน้าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รับรางวัลพยาบาลดีเด่น ด้านการศึกษาทางการพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล เขตภาคเหนือ ประจำปี 2560

     ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม  เป็นผู้ที่มีความรู้ ความโดดเด่นในด้านการทำวิจัย และการผลิตตำราอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์สำหรับประกอบในการประชุมวิชาการและการเรียนการสอนอย่างแพร่หลายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  มีการจัดทำโครงการแบบเดี่ยวและแบบมีส่วนร่วม  ทำหน้าที่วิทยากรในการอบรมจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและนานาชาติ  นอกจากนี้ได้จัดรายการวิทยุ ในประเด็นสุขภาพ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของสถาบันการศึกษาพยาบาล เป็นที่ยอมรับในความรู้ ความสามารถ จนได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น อาจารย์ดีเด่นสาขาการวิจัย พยาบาลดีเด่น และ คนดีศรีพยาบาล จากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และ การมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้ ศาสตราจารย์ ดร.สุสัณหา ยิ้มแย้ม เป็นพยาบาลดีเด่นด้านการวิจัย/นวัตกรรมทางการพยาบาล เขตภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ มีผลงานเด่นมากมายที่ได้รับการยกย่อง และ ยอมรับในด้านวิชาการ ผลิตตำราเพื่อนำประโยชน์ไปใช้ในการประกอบการเรียน การปฏิบัติการพยาบาล การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย  รวมทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ/วิจัยแก่นักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก เป็นวิทยากรระดับประเทศและนานาชาติ  ตลอดจนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  หัวหน้าโครงการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ผลงานได้รับการเผยแพร่ตีพิมพ์ในวารสารทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ นับว่าเป็นต้นแบบของอาจารย์พยาบาลที่ดียิ่ง จากผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ และ การมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมและวิชาชีพการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอยกย่องให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร แสนศิริพันธ์ เป็นพยาบาลดีเด่นด้านการศึกษาพยาบาล ประเภทอาจารย์พยาบาล เขตภาคเหนือ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป


CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready