ลูกช้างเหล็กคว้ารางวัลชนะเลิศ และอีกหลายรางวัล จาก Entrepreneurship Education

22/05/2560 [view:358]

ลูกช้างเหล็กคว้ารางวัลชนะเลิศ และอีกหลายรางวัล 
จาก Entrepreneurship Education


      นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลชนะเลิศ และอีกหลายรางวัลสำคัญ จากกิจกรรม  การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Education) ครั้งที่ 1 : 3 Day Startup Bootcamp จัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง (Innovative Startup) โดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เป็นผู้ดำเนินการหลัก เพื่อส่งเสริมพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ และส่งเสริมบทบาทของในการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ รวมทั้งดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นแก่นักศึกษา โดยมีแก่นของการดำเนินค่ายผลัดเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม pitching ของค่ายที่ 1 ได้แก่

       รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล  40,000 บาท
         1 สัญญา พันธ์แจ่ม วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ
         2 จักรกฤษณ์ อินทนะ วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
         3 ภัทร  ปราชญ์วิทยาการ วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล 30,000 บาท
        1 ชลธิชา อุทัยศรีผดุงกุล ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช.
        2 ลลิตา  สุริยา ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช.
 3 พสธร  สมจิต วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
        4 พัชรกมล  สมิตะพินทุ วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
 5 พระพร  พรมวังขวา วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
        6 นรินทร์  วัฒนะศิริ วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
 
     รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 รางวัล 20,000 บาท
        1 ปาณิศา พึ่งพา วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
        2 เบญจวรรณ  กันทะแก้ว วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
        3 อรรถชัย   วงค์ชัย เกษตรศาสตร์/พืชไร่
 4 ณัฐภัทร  อยู่ภู วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
        5 ณัฐนันท์  ประเวชจิต วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
 6 นันทพัทธ์ สังข์ทองพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
 7 นพพล  ทวีสุข วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
 
     รางวัลชมเชย รางวัล 5,000 บาท (รางวัลที่ 1)
       1 กชพร  น้อยเกริกกิจ วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
       2 อลงกรณ์  รัตนศิลา วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
       3 ยอดนาง  สุจริต วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
       4 เสาวลักษณ์ จุมพรม วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
       5 ศราวุธ  นรินทร์ วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
       6 รัตน์พงศ์ อริยะ วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
 
     รางวัลชมเชย รางวัล 5,000 บาท
       1 สิรเลิศ  ลอดแก้ว วิศวกรรมศาสตร์/ไฟฟ้า
       2 คณิต สูตรเลข วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ
       3 ชุติภัทร  ฉิมพาลี วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ
       4 กฤษณัฐ ชนานุวัฒน์ วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ
       5 สิรดนัย  อัศวพิชญโชติ วิศวกรรมศาสตร์/เครื่องกล
       6 สันติพงษ์  ฝั้นถา คณะวิศวกรรมศาสตร์/เครื่องกล
       7 ชินโชค  รัฐกุล วิศวกรรมศาสตร์/อุตสาหการ

สำหรับกิจกรรมรอบต่อไป จะมี Theme ดังนี้
      ค่ายที่ 2  Aging Society   ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2560
      ค่ายที่ 3  Food and Health Innovation   ระหว่างวันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2560
      ค่ายที่ 4 Technology  disrupt agriculture  ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560
      ค่ายที่ 5 Society problem  ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2560

 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 3 Day Startup Bootcamp นี้จะได้รับการเสริมสร้างพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการ ทราบถึงแนวคิดและกระบวนการในการสร้างธุรกิจนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์รวมถึงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน และได้ลองทำกิจกรรม Pitching เพื่อให้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  กิจกรรมในค่ายประกอบด้วยกิจกรรมหลักดังนี้ คือ เรียนรู้ถึงชีวิตของการเป็น Startup เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง SME และ Startup เสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) เรียนรู้วิถีนักธุรกิจนวัตกรรมและการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจ เครื่องมือวิเคราะห์โครงสร้างทางธุรกิจแบบย่อ (Lean Canvas) พร้อมทั้งการสำรวจตลาดเพื่อทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ์ผ่านการปฏิบัติจริง วิธีการหารายได้ และการคำนวณค่าใช้จ่าย และ การ Raise Fund การ Pitching desk และจำลองสถานการณ์การ Pitching และอภิปรายถึงสาเหตุตลอดจนปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวในการ Pitching  โดยมีคาดหวังให้นักศึกษามีความพร้อมในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจแบบ Startup มากขึ้น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนที่ https://goo.gl/forms/eUNe5SBycUMJr2jx2 หรือสอบถามเพิ่มเติมจากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP) ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0-5394-2088-91 ต่อ 208 

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready