อดีตอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ จะได้เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

18/05/2560 [view:197]

อดีตอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ จะได้เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ
ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล อดีตอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการพิจารณายกย่องเป็นผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2560 จะได้เข้ารับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเฉลิมพระเกียรติที่ทรงมีคุณูปการต่องานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างอเนกอนันต์ตลอดมาและเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนให้ตระหนักในคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ โดยมีการประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้อนุรักษ์มรดกไทยและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างต่อเนื่อง


(ประชาสัมพันธ์ กองกลาง รายงาน)CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready