บุคลากร มช. รับรางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2559

21/04/2560 [view:172]

บุคลากร มช. รับรางวัลครุฑทองคำ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2559


       คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นที่น่ายินดีว่าในปีนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
  
       รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา  ร่วมรังสี  คณะเกษตรศาสตร์  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มที่ 1
       ผลงานดีเด่น : ปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกกลุ่มปทุมมา  กระเจียว  ว่านสี่ทิศ  แกลดิโอลัส และบานชื่น จนมีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงประจักษ์ พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกของประเทศด้านต่างๆ เช่น การทำ GLOBALGAP การจัดทำวิสาหกิจชุมชน
 
      นางสาวนพมาศ  อุตะมะ  คณะแพทยศาสตร์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น กลุ่มที่ 3 
      ผลงานดีเด่น : นวัตกรรมฝาครอบตาช่วยหยอดตา ทำให้ผู้ป่วยสูงอายุสามารถหยอดตาได้ด้วยตัวเองได้ถูกต้อง ปลายขวดยาไม่ทิ่มตา น้ำยาหยดตรงกระพุ้งตาล่าง ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำยาลดภาระการพึ่งพาผู้ดูแล
 
       ทั้ง 2 ท่านจะได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จากนายกรัฐมนตรี ในงานวันข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น มุ่งส่งเสริม และยกย่อง ข้าราชการและลูกจ้างประจำฝ่ายพลเรือนที่ประพฤติ ปฏิบัติงาน เป็นแบบอย่างให้ข้าราชการอื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งในด้านการดำรงตน  การปฏิบัติตนให้เป็นที่ยอมรับกับบุคคลผู้เกี่ยวข้องทั้งในหน้าที่ราชการและ สังคม กับการปฏิบัติงานที่เพียบพร้อมด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ ปรากฏชัดเจนเป็นที่ยอมรับและมีผลงานโดดเด่น  เป็นประโยชน์ยิ่งกับภารกิจราชการที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานส่งผลกับประชาชนที่เป็นผู้รับบริการเป็นสำคัญ

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready