อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว.

21/04/2560 [view:63]

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว.


         รองศาสตราจารย์ ดร.สรรพวรรธน์ กันตะบุตร จากกลุ่มทฤษฎีการคำนวณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ได้รับรางวัลทุนเมธีวิจัย สกว. ปี 2560 สนับสนุนโดย สกว. และสถาบันต้นสังกัดให้กับนักวิจัยรุ่นกลาง เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้เป็นผู้นำเชิงวิชาการระดับนานาชาติ รวมถึงองค์ความรู้ใหม่อันเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ และผลิตผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
        รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพวรรธน์ จะทำการวิจัยในเรื่องโมเดลเชิงคณิตศาสตร์ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ (cyber security) ซึ่งเป็นการวิจัยพื้นฐาน (basic research) ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีกราฟ (graph theory) และทฤษฎีคอมพิวเตอร์ (theoretical computer science) ในการวิเคราะห์ปัญหา
         รางวัลเมธีวิจัย สกว. ในครั้งนี้สนับสนุนทุนสำหรับการวิจัยต่อเนื่องจากทุนเมธีวิจัย สกว. ที่รองศาสตราจารย์ ดร. สรรพวรรธน์ กันตะบุตรได้รับครั้งแรกในปี 2554 โดยมีระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี

(ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready