อาจารย์คณะวิทย์ มช. อาจารย์ต้นแบบ การพัฒนาการเรียนการสอน Project Based Learning

12/04/2560 [view:60]

อาจารย์คณะวิทย์ มช. อาจารย์ต้นแบบ
การพัฒนาการเรียนการสอน Project Based Learning


    อาจารย์ ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น "อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน Project Based Learning" จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) โดยเข้ารับมอบใบประกาศเกียรติคุณจาก รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 “Driving Thailand 4.0 and Higher Education Teaching and Learning Development” ซึ่งในโอกาสดังกล่าว รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คำประกอบ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับประกาศเกียรติคุณสถาบันที่มี "อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการเรียนการสอนด้าน Project Based Learning" เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready