มช. คว้า 5 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560

10/03/2560 [view:98]

มช. คว้า 5 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ  ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2560


      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัย: รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
      รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2528 เพื่อเชิดชูนักวิจัยไทยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นและได้อุทิศตนในการทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่แสดงถึงการริเริ่มและเป็นผลงานที่สั่งสมมาเป็นเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นปี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับและยกย่องในวงวิชาการนั้นๆ
       รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจัดขึ้นตั้งแต่ปี 2538 เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทยที่มีผลงานวิจัยดีเด่นเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องในวงวิชาการ ว่ามีความสร้างสรรค์ และมีคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยนักวิจัยที่จะได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้อุทิศตนในการทำวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง และผลงานจะต้องแสดงออกถึงความริเริ่มใหม่ และมีเวลาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
      ทั้งนี้รางวัลที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับ รวม 5รางวัล ประกอบด้วย
 
 
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 1 ท่าน
        1.ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร. สิริพร ฉัตรทิพากร  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ หัวหน้าหน่วยสรีรวิทยาระบบประสาท ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประจำปี 2559
 
รางวัลผลงานวิจัย จำนวน  3 ผลงาน
        1.ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์   ศรีบุญจิตต์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากผลงานวิจัยเรื่อง “Prediction of Future Observations Using Belief Functions : A Likelihood Based Approach”
        2.รองศาสตราจารย์ ดร.เริงชัย ตันสุชาติ คณะเศรษฐศาสตร์ รางวัลระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลงานวิจัยเรื่อง “สหสัมพันธ์อย่างมีเงื่อนไขและผลกระทบล้นไหลของความผันผวนระหว่างผลตอบแทนของน้ามันดิบและดัชนีตลาดหลักทรัพย์” 
        3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ หาญพรชัย ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย และ ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร์   จากผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบการนัดหมายสาหรับผู้ป่วยนอกที่มีความไม่แน่นอน ของพารามิเตอร์อย่างเหมาะสุดโดยการใช้ Adaptive-Penalty Genetic Algorithm”  
 
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 1 ผลงาน
        1.รองศาสตราจารย์ นพ.สิทธิพร  บุณยนิตย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อดีตประสาทศัลยแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพล  เทียมเสน หัวหน้าหน่วยวิจัยและอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดร.อนุชา  รักสันติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รางวัลประกาศเกียรติคุณ  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  จากผลงานเรื่อง “วัชระข้าวผสมกระดูกวัว : ชีววัสดุสำหรับซ่อมสร้างกระดูกมนุษย์ให้เกิดใหม่”

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready