นักศึกษาวิทย์ มช. ผู้แทนประเทศไทย ร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ที่เยอรมนี

08/02/2560 [view:74]

นักศึกษาวิทย์ มช. ผู้แทนประเทศไทย
ร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ที่เยอรมนี


   คุณขจีวรรณ บัวกอ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 4 นักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2560 ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก หรือเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม–7 กันยายน 2560 
  ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมปฏิบัติการวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันเดซี เมืองฮัมบูร์ก หรือเมืองซอยเธน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโครงการภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาไทยได้เปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ และมีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงในองค์กรการวิจัยระดับนานาชาติ ซึ่งภายหลังจากที่ สวทช. ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้นแล้ว จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคัดเลือก นางสาวขจีวรรณ บัวกอ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ให้เป็น 1 ใน 4 ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยดังกล่าว 
 
(อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.nstda.or.th/desy)
(ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready