นักศึกษาคณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2560

27/01/2560 [view:92]

นักศึกษาคณะวิทย์ มช. ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2560


      นายจิรายุ มงคลเกียรติชัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 4 นักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2560
    ตามที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 8-12 สัปดาห์ ในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2560 โดยดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย พระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณคัดเลือก นายจิรายุ มงคลเกียรติชัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 4 นักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready