นักศึกษาคณะวิทย์ มช. คว้ารางวัล Thai Parkerizing Best Student Paper Award ในประชุมนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 9

18/01/2560 [view:70]

นักศึกษาคณะวิทย์ มช. คว้ารางวัล Thai Parkerizing Best Student Paper Award 
ในประชุมนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 9


คุณพวงผกา ดาราม นักศึกษาระดับปริญญาเอก ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Thai Parkerizing Best Student Paper Award ประเภท Oral presentation ในการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ ครั้งที่ 9 หรือ MSAT-9 (The 9th International Conference on Materials Science and Technology) ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร
ผลงานนำเสนอที่ได้รับรางวัลคือ การวิจัย หัวข้อ "Effects of Heat Treatment on Microstructure and Properties of Thermal Sprayed Ni-based alloy Coatings" (อิทธิพลของการอบชุบทางความร้อนที่มีผลต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของผิวพ่นเคลือบด้วยความร้อน Ni-based alloy) ซึ่งมีอาจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นงานวิจัยที่มุ่งศึกษาและพัฒนาวัสดุสำหรับการพ่นเคลือบด้วยเทคนิค Thermal spray coating เพื่อใช้ในงานต้านทานการกัดกร่อน การสึกหรอ และสมบัติเชิงกลต่างๆ ในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงเครื่องจักร หรือปกป้องพื้นผิวของวัสดุให้มีความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ทั้งสภาวะแวดล้อมทางทะเล สภาวะแวดล้อมที่อุณหภูมิสูง หรือวัสดุที่ได้รับการขัดถูอย่างรุนแรง งานวิจัยนี้หากมีการนำไปต่อยอดใช้งานจริงจะช่วยพัฒนาวัสดุสำหรับการพ่นเคลือบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตของประเทศ
(ประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready