อาจารย์คณะพยาบาล รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปอมท.

06/12/2559 [view:97]

อาจารย์คณะพยาบาล รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปอมท.


 รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับโล่เกียรติยศรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2559 จากคุณชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ในการประชุมวิชาการประจำปีของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) โดยมี อาจารย์สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณจรัส ปันธิ รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาพนักงาน ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องนันทา โรงแรมนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล  ศรีอาภรณ์ เป็นทั้งครูและพยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดาและครอบครัวระยะหลังคลอด การพยาบาลมารดาวัยรุ่น และการส่งเสริมสุขภาพสตรี ได้ทุ่มเทอุทิศตนให้กับการสอนและการวิจัยแก่นักศึกษาพยาบาลทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็นครูผู้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพแก่นักศึกษาพยาบาล มีความมุ่งมั่นในการผลิตพยาบาลที่เป็นคนดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้ให้การพยาบาลแก่ผู้รับบริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ มีผลงานการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นทั้งงานแต่งหนังสือและเรียบเรียงตำราทางการพยาบาล เช่น การพยาบาลด้านจิตสังคมในระยะหลังคลอด การพยาบาลครอบครัววิกฤต:การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การพยาบาลเพื่อส่งเสริมสุขภาพสตรี:สตรีกับการมีระดู การพยาบาลผดุงครรภ์:สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มัลติมีเดีย เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกปฏิบัติในหน่วยตรวจพิเศษทางสูติ-นรีเวชวิทยา และบทบาทของพยาบาลในการวางแผนครอบครัวหลังคลอด รวมทั้งมีผลงานตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม คือ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด และการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น มีผลงานการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเขตภาคเหนือ ภายใต้การดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 23 รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่สังคมตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการจัดโครงการบริการวิชาการ 2 โครงการในปี 2559 - 2560 คือ โครงการ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงและบุตรมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ต้องขังหญิง ให้มีความรู้และทักษะในการส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์  และโครงการ “การพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ” ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความรู้ ศักยภาพ และทักษะชีวิตแก่เยาวชนให้สามารถป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  
 นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณพิไล  ศรีอาภรณ์  ได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมาย อาทิ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นอาจารย์พยาบาลต้นแบบ ประจำปี 2558 จากที่ประชุมคณบดี/หัวหน้าสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ (ทคพย.) เป็นผู้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัยของตนจนเป็นเลิศและเป็นที่ประจักษ์ต่อวิชาชีพพยาบาล ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์ในสถาบัน ตลอดจนจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่สังคมตลอดมา
(ประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready