อาจารย์พยาบาล มช. รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น

25/07/2560 [view:215]

อาจารย์พยาบาล มช. รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย (The Best Oral Presentation Award) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Ethics, Esthetics, and Empirics in Nursing: Driving Forces for Better Health  ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการดังกล่าว  

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Symptoms Experiences and Health Service Preferences among Older People Living with Chronic Illness at The Last Year of Life เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการศูนย์การวิจัยและนวัตกรรมด้านการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ รายงาน)

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017 Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Chiang Mai University
239, Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-941300

Get it on Google Play

ipv6 test

ipv6 ready