ข่าวประกาศราคา
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อ รถยนต์ตรวจการขนาดไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 กุมภาพันธ์ 2556 11:30:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องศูนย์กลางการปฏิบัติและประสานงานภูมิภาค (UNROCC) จาก: ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กุมภาพันธ์ 2556 15:40:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กุมภาพันธ์ 2556 13:59:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้ปลอดเชื้อระดับสอง (Laminar airflow biosafety) จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กุมภาพันธ์ 2556 13:58:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัย จาก: สำบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 12 กุมภาพันธ์ 2556 10:11:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู. จำนวน 6 เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2556 15:07:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์จำนวน 13 รายการ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 กุมภาพันธ์ 2556 15:40:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวยกเลิกประกวดราคาเครื่องวิเคราะห์เซลล์ตามเวลาจริง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
[post: 08 กุมภาพันธ์ 2556 14:43:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต แบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน และอุปกรณ์ระบบโทรเข้า (Remote Access) จาก: สำบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 08 กุมภาพันธ์ 2556 13:39:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 28 รายการ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 08 กุมภาพันธ์ 2556 10:37:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ยูนิตทำฟัน จำนวน 10 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 08 กุมภาพันธ์ 2556 09:25:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทำกระเป๋าผ้า จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 07 กุมภาพันธ์ 2556 14:27:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR จัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 จาก: สำบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2556 11:07:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 15:26:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 15:06:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคางานจ้างเหมาเปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก จำนวน 510 ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 15:06:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง(PCR Thermal Cycle) จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 14:51:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้ดูดสารเคมีแบบไร้ท่อ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 14:50:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 57 รายการ (เรื่องที่ 2) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2556 08:43:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 57 รายการ (เรื่องที่ 1) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2556 08:42:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงอัตโนมัติ ซีเอ็นซี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 09:38:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 09:19:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและศูนย์ผ่าตัด ขนาด 15 ชั้น พื้นที่ประมาณ 30,579 ตร.ม. จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 09:10:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพ และบริการสาธารสุข พร้อมที่จอดรถ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 09:09:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2556 09:08:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อระบบพร๊อกซี่ (Proxy) จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 04 กุมภาพันธ์ 2556 15:10:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ระบบส่งภาพทางการแพทย์ (PAC) จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 กุมภาพันธ์ 2556 11:12:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 140 เครื่อง เลขที่ 1/2556 จาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2556 17:05:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องล้างจานระบบสายพานขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2556 17:04:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมู่บ้านไผ่ล้อม จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 30 มกราคม 2556 17:01:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR (ครั้งที่ 2) ระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มกราคม 2556 10:32:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการจัดหายูนิตทำฟันพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะทัตแพทยศาสตร์
[post: 29 มกราคม 2556 10:30:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางเท้าภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 มกราคม 2556 14:22:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากคุณ: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 มกราคม 2556 14:21:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มกราคม 2556 11:03:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มกราคม 2556 10:59:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเชิญชวนยื่นเสนอราคา จัดซื้อเครื่อง iPad พร้อมอุปกรณ์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 มกราคม 2556 15:56:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงถนนสายหน้าอาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 มกราคม 2556 14:35:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 24 มกราคม 2556 11:48:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกการจัดซื้อคุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ iPad พร้อมอุปกรณ์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 24 มกราคม 2556 09:52:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องวิเคราะห์เซลล์ตามเวลาจริง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 มกราคม 2556 15:22:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 มกราคม 2556 15:55:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรถยนต์ตรวจการขนาดไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: ศูนย์บริการวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 มกราคม 2556 15:54:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู. จำนวน 6 เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 22 มกราคม 2556 14:31:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 18 มกราคม 2556 10:25:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 154 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 17 มกราคม 2556 15:01:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงทางเท้าในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 17 มกราคม 2556 15:00:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงถนนภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 17 มกราคม 2556 15:00:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการและบริหารมหาวิทยาลัย จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 17 มกราคม 2556 10:10:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2556 13:48:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2556 13:47:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2556 13:47:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2556 13:46:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2556 13:40:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2556 13:39:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2556 13:38:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR (ครั้งที่ 1) ระบบป้องกันเครือข่าย (Firewall) จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2556 13:35:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ระบบส่งภาพทางการแพทย์ (PAC) จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2556 16:17:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 60 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2556 10:41:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2556 10:40:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 23 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2556 10:39:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 9 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2556 10:38:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2556 10:37:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 16 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2556 10:37:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2556 10:36:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศจัดซื้อระบบพร๊อกซี่ (Proxy) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 15 มกราคม 2556 10:31:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 14 มกราคม 2556 10:17:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล (Database Software) จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มกราคม 2556 16:03:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานในคลินิก ขนาด 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 11 มกราคม 2556 14:54:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดไมโครมานิพูเลชั่น จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มกราคม 2556 08:50:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR โครงการประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง จาก: สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มกราคม 2556 22:38:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องล้างจานระบบสายพานขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มกราคม 2556 10:41:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องวิเคราะห์เซลล์ตามเวลาจริง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มกราคม 2556 10:37:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบพร๊อกซี่ (Proxy) โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 09 มกราคม 2556 15:53:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างวางแนวท่อสูบเลนบ่อน้ำบำบัดน้ำเสีย ขนาด 10 นิ้ว จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 09 มกราคม 2556 13:40:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 08 มกราคม 2556 15:20:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1,008 รายการ (ดูรายละเอียดที่คณะยวิทยาศาสตร์) จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 มกราคม 2556 11:04:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 มกราคม 2556 09:05:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ iPad พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 รายการ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 08 มกราคม 2556 09:04:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มกราคม 2556 13:22:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้ปลอดเชื้อระดับสอง (Laminar airflow biosafety) จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2556 16:03:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเลือดชนิดเย็น จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2556 16:03:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องผ่าตัดตาในห้องทดลอง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2556 16:02:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง(PCR Thermal Cycle) จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2556 16:02:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้ดูดสารเคมีแบบไร้ท่อ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2556 16:01:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นไฟฟ้าความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2556 15:58:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดถ่ายภาพอัตโนมัติจากกล้องจุลทรรศน์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2556 15:57:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 39 รายการ จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2556 14:04:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชุดควบคุมอุณหภูมิสำหรับเนื้อเยื่อ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 มกราคม 2556 15:10:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์สำรองข้อมูลภายนอกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 มกราคม 2556 15:08:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ Articulator แบบ arcon-type จำนวน 20 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 02 มกราคม 2556 10:12:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง. เครื่องฉายแสงแบบไร้สาย จำนวน 17 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่: 28 ธันวาคม 2555
[post: 28 ธันวาคม 2555 13:52:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ35 ชุด คอมพิวเตอร์แบบพกพา 3 ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 ธันวาคม 2555 13:50:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดรถยนต์ตู้ จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 25 ธันวาคม 2555 14:12:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์โดยวิธีคัดเลือก จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 25 ธันวาคม 2555 14:12:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 140 เครื่อง เลขที่ 1/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ธันวาคม 2555 14:10:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 140 เครื่อง เลขที่ 1/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ธันวาคม 2555 14:10:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจัดซื้อซอฟต์แวร์ระบบฐานข้อมูล(Database SoftwareX จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 ธันวาคม 2555 19:27:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีคัดเลือก (พิจารณาแต่ละรายการ)
[post: 19 ธันวาคม 2555 16:19:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ 23 รายการ
[post: 19 ธันวาคม 2555 15:42:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศร่าง TOR เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 140 เครื่อง (ครั้งที่ 2)
[post: 19 ธันวาคม 2555 15:38:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 1. เครื่องปรับอากาศขนาด จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 18 ธันวาคม 2555 11:21:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพสัตว์ป่วย ,เครื่องวัดความดันลูกตาชนิดอัตโนมัติ ,Blood bank refrigerate จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 18 ธันวาคม 2555 11:20:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ชุดอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล ,ชุดอุปกรณ์สำหรับการทำน้ำเชื้อแช่แข็ง จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 18 ธันวาคม 2555 11:19:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 ธันวาคม 2555 09:10:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 40 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 ธันวาคม 2555 09:09:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 ธันวาคม 2555 09:08:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 ธันวาคม 2555 09:08:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 32 เครื่อง 3/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:31:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 32 เครื่อง 3/2556 จากคุณ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:31:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชุดเครื่องมือเจาะ ตัด กรอกระดูก จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:30:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:29:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:28:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:27:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:26:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้เย็นเก็บเลือดและสารละลาย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10.6 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:26:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ที่ชนะการยื่นข้อเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จาก: คณะวิจิตรศิลป์
[post: 17 ธันวาคม 2555 12:23:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 14 ธันวาคม 2555 15:43:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 140 เครื่อง (ครั้งที่ 1) จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 ธันวาคม 2555 09:16:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบ Wireless พร้อมระบบ Video Urodynamic จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 ธันวาคม 2555 13:03:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยื่นเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 6 เครื่อง จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 ธันวาคม 2555 15:57:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกาศจำหน่ายรถยนต์จำนวน 1 คัน จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 ธันวาคม 2555 14:39:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคางานจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา เฮือนพวงชมพู จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 07 ธันวาคม 2555 11:27:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อ ตู้เย็น ขนาด 4.90 คิว ถึง 5.00 คิว จำนวน 650 ตู้ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 06 ธันวาคม 2555 09:59:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2555 09:14:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเหวี่ยง แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2555 09:13:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2555 09:12:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2555 09:11:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2555 09:10:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2555 09:09:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อถุงมืองใช้แล้วทิ้ง จำนวน 5,000 กล่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 04 ธันวาคม 2555 12:07:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา (หอพัก 40 ปี) จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 03 ธันวาคม 2555 15:01:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือเจาะ กรอ ตัดกระดูกสันหลังด้วยไฟฟ้าความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 พฤศจิกายน 2555 13:16:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องฉายแสงแบบไร้สาย จำนวน 17 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 29 พฤศจิกายน 2555 14:53:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ Articulator แบบ arcon-type จำนวน 20 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 29 พฤศจิกายน 2555 14:52:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤศจิกายน 2555 09:12:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 32 รายการ (น้ำเกลือ) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 พฤศจิกายน 2555 15:58:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ขนาด 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 27 พฤศจิกายน 2555 11:00:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 13 ชุด จาก: คณะวิจิตรศิลป์
[post: 26 พฤศจิกายน 2555 09:21:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 33 ชุด จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 พฤศจิกายน 2555 09:20:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดควบคุมอุณหภูมิสำหรับเนื้อเยื่อ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤศจิกายน 2555 15:01:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 32 เครื่อง 3/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤศจิกายน 2555 14:45:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อ เครื่องอบแก๊สเอทธิลินออกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 19 พฤศจิกายน 2555 13:10:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ หัวกรอ Contra Angle ท่อน้ำใน จำนวน ๑๐๐ หัว จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 19 พฤศจิกายน 2555 13:09:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อ เครื่องทำความสะอาดและหล่อลื่นหัวกรอ จำนวน ๔ เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 19 พฤศจิกายน 2555 13:08:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องตรวจวิเคราะห์ ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ แบบ wireless พร้อมระบบ video Urodynamic จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 16 พฤศจิกายน 2555 16:56:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 พฤศจิกายน 2555 15:08:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ขนาด 4 ชั้น จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 15 พฤศจิกายน 2555 14:45:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อ หัวกรอ Airotor จำนวน ๑๐๐๐ หัว จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 13 พฤศจิกายน 2555 13:08:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างทำม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 160 ห้อง เฮือนพวงชมพู (หอพักสีชมพู) เงินรายได้ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 13 พฤศจิกายน 2555 09:24:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 การจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เลขที่ 2/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 พฤศจิกายน 2555 16:20:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างถุงมือใช้แล้วทิ้ง จำนวน 5,000 กล่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 09 พฤศจิกายน 2555 14:21:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 พฤศจิกายน 2555 14:21:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 22 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 พฤศจิกายน 2555 14:20:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (เข็มฉีดยา) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 พฤศจิกายน 2555 14:19:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (urine bag injection plug) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 พฤศจิกายน 2555 14:18:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือกาแพทย์ จำนวน 39 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 พฤศจิกายน 2555 14:18:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคาจ้างตัดชุดวอร์มและเสื้อทีม จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 08 พฤศจิกายน 2555 10:02:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างทำความสะอาดถนนสายหลัก จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 08 พฤศจิกายน 2555 10:01:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบ Wireless พร้อมระบบ Video Urodynamic จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤศจิกายน 2555 14:40:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 1/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 พฤศจิกายน 2555 09:11:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องมือเจาะกรอ ตัด กระดูกสันหลังด้วยไฟฟ้าความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 พฤศจิกายน 2555 10:57:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๙ รายการ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 31 ตุลาคม 2555 18:21:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานศูนย์บริหารงานวิจัย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 31 ตุลาคม 2555 14:51:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดาน จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:34:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:34:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้เย็นเก็บเลือดและสารละลาย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 10.6 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:33:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:32:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจหาหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียง Droppler และเย็บผูกหลอดเลือด จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:32:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:31:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดเครื่องมือเจาะ ตัด กรอกระดูก จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:30:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:29:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:29:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับพร้อมชุดอุปกรณ์ถ่ายทอดสัญญาณภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:28:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเหวี่ยง แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:27:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตัดชิ้นเนื้อเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:27:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:26:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจ้างทาความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 29 ตุลาคม 2555 16:22:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 ตุลาคม 2555 09:10:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ พื้นที่ประกอบและจำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภค จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 25 ตุลาคม 2555 09:15:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม อาคาร B จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 25 ตุลาคม 2555 09:14:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกให้เช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์ จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 25 ตุลาคม 2555 09:13:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ หัวกรอ Contra Angle ท่อน้ำใน จำนวน ๑๐๐ หัว จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 22 ตุลาคม 2555 14:21:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  คณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศประกวดราคาจัดซื้อตู้เย็นจำนวน 650 ตู้ หอพักในกำกับสวนดอก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 19 ตุลาคม 2555 17:41:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจ้างรักษาความปลอดภัยประจำคณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 18 ตุลาคม 2555 15:44:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจ้างรักษาความสะอาดประจำคณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 18 ตุลาคม 2555 15:43:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะแบบ Wireless พร้อมระบบ Video Urodynamic จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 ตุลาคม 2555 14:33:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 ตุลาคม 2555 14:32:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องทำความสะอาดและหล่อลื่นหัวกรอ จำนวน ๔ เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 18 ตุลาคม 2555 10:46:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องอบแก๊สเอทธิลินออกไซด์ จำนวน ๑ เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 18 ตุลาคม 2555 10:45:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 17 ตุลาคม 2555 08:41:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคางานจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ จาก: คณะศึกษาศาสตร์
[post: 16 ตุลาคม 2555 09:32:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สถาบันภาษา จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 ตุลาคม 2555 15:04:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จาก: คณะเภสัชศาสตร์
[post: 15 ตุลาคม 2555 14:55:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ เลขที่ 2/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 ตุลาคม 2555 09:49:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR จัดซื้อตู้เย็น จำนวน ๖๕๐ ตู้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 15 ตุลาคม 2555 09:48:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จาก: วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
[post: 12 ตุลาคม 2555 15:11:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สำนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 12 ตุลาคม 2555 15:11:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ หัวกรอ Airotor จำนวน ๑๐๐ หัว จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 12 ตุลาคม 2555 11:07:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำในกระเพาะปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 ตุลาคม 2555 11:00:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างและความต้านทานของทางเดินอาหาร จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 ตุลาคม 2555 10:49:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของมือและข้อมือแบบต่อเนื่องด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 ตุลาคม 2555 10:49:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 ตุลาคม 2555 10:48:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องรักษาด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 ตุลาคม 2555 10:47:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องมือตัด เจาะ กรอกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลังด้วยความเร็วสูง ชนิดใช้ลม จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 ตุลาคม 2555 10:47:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชุดโคมไฟสวมศีรษะชนิดซีนอน ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 ตุลาคม 2555 10:46:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดลานสายตาและโรคต้อหินแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 ตุลาคม 2555 10:45:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรถยนต์ตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 คัน 16/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 ตุลาคม 2555 14:50:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 1/2556 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 ตุลาคม 2555 14:48:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องมือเจาะกรอ ตัด กระดูกสันหลังด้วยไฟฟ้าความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 ตุลาคม 2555 14:31:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ขนาด 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 10 ตุลาคม 2555 13:46:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ขนาด 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากคุณ: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 10 ตุลาคม 2555 13:45:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก: คณะศึกษาศาสตร์
[post: 10 ตุลาคม 2555 08:48:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารเรียนและบริหาร จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
[post: 09 ตุลาคม 2555 10:38:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร จาก: คณะสถาปัยกรรมศาสตร์
[post: 09 ตุลาคม 2555 10:37:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างเหมาบริการทาความสะอาดอาคารสานักงานมหาวิทยาลัย
[post: 09 ตุลาคม 2555 08:22:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ที่นอนและหมอน จำนวน 1,300 ชุด จาก: คณะเภสัชศาสตร์
[post: 08 ตุลาคม 2555 16:54:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ที่ชนะการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกงานจ้างรถสี่ล้อรับจ้าง วิ่งให้บริการในระบบ ขส.มช. ประจำปี 2556 จำนวน 15 คัน จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 ตุลาคม 2555 16:48:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ที่ชนะการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกงานจ้างรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 ตุลาคม 2555 16:47:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกการประกวดราคางานจ้างทำความสะอาดสำนักงานหอพักนักศึกษา เฮือนพวงชมพู(หอพักสีชมพู) จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 ตุลาคม 2555 16:46:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 พื้นที่ ประจำปี 2556 จาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 ตุลาคม 2555 16:25:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างรักษาความปลอดภัย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2556 จาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 ตุลาคม 2555 16:24:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 05 ตุลาคม 2555 15:46:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 05 ตุลาคม 2555 15:45:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๑๔๙ ชุด จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 04 ตุลาคม 2555 09:43:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจ้างเหมาต่อเติม (ตกแต่ง) สถาบันภาษาฯ สาขา ๒ จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 ตุลาคม 2555 16:00:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 02 ตุลาคม 2555 10:25:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 02 ตุลาคม 2555 10:24:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ขนาด 4 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 01 ตุลาคม 2555 14:40:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะวิศวกรรมศาตร์
[post: 01 ตุลาคม 2555 10:21:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนกระบวนวิชาปฏิบัติการทางด้านเทอร์โมฟลูอิด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะวิศวกรรมศาตร์
[post: 01 ตุลาคม 2555 10:21:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกการจัดจ้างรักษาความสะอาด คณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 28 กันยายน 2555 14:02:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างดูแลสวนและบริเวณโดยรอบคณะสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 28 กันยายน 2555 13:51:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรถยนต์ตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 คัน 14/2555 จากคุณ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 กันยายน 2555 13:50:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกการจ้างรักษาความปลอดภัย คณะสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 28 กันยายน 2555 13:49:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรถยนต์ตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 คัน 16/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 กันยายน 2555 13:48:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทำความสะอาดอาคารสถิติและอาคารคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อาคาร จ้าง 13/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 กันยายน 2555 09:48:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 26 กันยายน 2555 13:45:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 16 เครื่อง 15/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กันยายน 2555 13:43:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานเหมาทำความสะอาด จาก: คณะพยาบาลศาสตร์
[post: 25 กันยายน 2555 15:10:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะพยาบาลศาสตร์
[post: 25 กันยายน 2555 15:09:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคางานจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 11,000 ปกสำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 47 จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 กันยายน 2555 14:31:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทขนมเบเกอรี่ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 กันยายน 2555 14:30:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องบันทึกวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองแบบ workstation พร้อมเครื่องวิเคราะห์ผลและเก็บข้อมูล (Reader Station) 64 ช่อง จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 กันยายน 2555 09:20:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการเปิดซองจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
[post: 24 กันยายน 2555 14:50:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 4 ชั้น พื้นที่ประมาณ 2,562 ตร.ม. จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กันยายน 2555 12:15:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยหอพัก 40 ปี และ หอพักสีชมพู ด้วยวิธีการคัดเลือก จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 24 กันยายน 2555 10:34:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกการประกวดราคางานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยหอพัก 40 และ หอสีชมพู จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 24 กันยายน 2555 10:33:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดจ้างเหมาบริการดูแลสวนและบริเวณโดยรอบคณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 20 กันยายน 2555 13:40:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 20 กันยายน 2555 13:39:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 20 กันยายน 2555 13:38:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการดูแลสวนและบริเวณ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 20 กันยายน 2555 11:07:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 20 กันยายน 2555 10:34:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานบ้านงานครัว (งานผ้าเครื่องแต่งกาย) จำนวน 3 หมวด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กันยายน 2555 10:33:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 115 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กันยายน 2555 10:32:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหอพักในกำกับสวนดอก จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 20 กันยายน 2555 10:30:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบและจำหน่ายสินค้าอุปโภค/บริโภคหอพักในกำกับสวนดอก จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 20 กันยายน 2555 10:29:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการให้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหอพักในกำกับสวนดอก จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 20 กันยายน 2555 10:28:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในและอุปกรณ์ระบบโทรเข้า (Remote Access) จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 19 กันยายน 2555 13:30:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างเหมาต่อเติมฯ (ตกแต่ง) สถาบันภาษาฯ สาขา ๒ จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กันยายน 2555 09:06:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 19 กันยายน 2555 09:05:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 18 กันยายน 2555 20:12:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก ชั้น 6 อาคารสุจิณโณ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กันยายน 2555 14:24:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 ชั้น 6 อาคารสุจิณโณ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กันยายน 2555 14:23:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษาสนามอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก: สำนักหอสมุด
[post: 18 กันยายน 2555 09:52:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน ๕ พื้นที่ ประจำปี ๒๕๕๖ โดยวิธีคัดเลือก จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กันยายน 2555 09:15:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงหลังคาดาดฟ้า (เปลี่ยนระบบกันซึมขั้นดานฟ้าใหม่) จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 17 กันยายน 2555 16:52:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 17 กันยายน 2555 16:51:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจัดซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนกระบวนวิชาปฏิบัติการทางด้านเทอร์โมฟลูอิด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 17 กันยายน 2555 16:50:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ลานอเนกประสงค์ ห้องพักหน่วยช่างเดิม จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 14 กันยายน 2555 15:22:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 14 กันยายน 2555 14:15:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดศึกษาปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหลายชั้น จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 14 กันยายน 2555 12:33:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 13 กันยายน 2555 16:19:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจบัตร ขึ้น-ลง หอพักนักศึกษา จำนวน ๑๕ อาคาร โดยวิธีคัดเลือก จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 13 กันยายน 2555 15:51:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ยกเลิกงานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจบัตร ขึ้น-ลง หอพักนักศึกษา จำนวน ๑๕ อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 13 กันยายน 2555 15:50:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน ๖ คัน จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
[post: 13 กันยายน 2555 15:13:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรถยนต์ตู้ ขนาด 12 ที่นั่ง (เครื่องยนต์ดีเซล) จำนวน 1 คัน 14/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 กันยายน 2555 15:12:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 กันยายน 2555 09:31:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุขพร้อมที่จอดรถ ขนาด 9 ชั้น จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 กันยายน 2555 09:29:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์การเรีรยนการสอนกระบวนวิชาปฏิบัติการทางด้านเทอร์โมฟลูอิด 1 ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 12 กันยายน 2555 16:27:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ทดสอบสมรรถนะยานยนต์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 12 กันยายน 2555 16:26:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคาจ้างพิมพ์ข่าวสารทองกวาว และข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายสัปดาห์ ประจำปี ๒๕๕๖ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กันยายน 2555 13:53:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งผลการประมูลจ้างก่อสร้างโรงงานทำปุ๋ยชีวภาพ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กันยายน 2555 15:05:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน ๑๑,๕๐๐ ปก สำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ ๔๗ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กันยายน 2555 13:40:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาบริการดูแลสวนและบริเวณ โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 11 กันยายน 2555 09:39:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 11 กันยายน 2555 09:38:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 11 กันยายน 2555 09:38:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไมโครโฟนชุดประชุม จำนวน ๔๐ ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 10 กันยายน 2555 16:06:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กันยายน 2555 16:05:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์) จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กันยายน 2555 14:41:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 10 กันยายน 2555 14:43:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยคณะมนุษยศาสตร์ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 10 กันยายน 2555 11:10:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ อาคาร HB1-HB7 คณะมนุษยศาสตร์ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 10 กันยายน 2555 11:09:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทำความสะอาดอาคารสถิติและอาคารคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อาคาร จ้าง 13/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 กันยายน 2555 15:58:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการเปิดซองข้อเสนองานจ้างทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ จาก: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 กันยายน 2555 10:33:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
[post: 07 กันยายน 2555 10:31:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างคัดเลือกการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 07 กันยายน 2555 09:41:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องบันทึกวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองแบบ workstation พร้อมเครื่องวิเคราะห์ผลและเก็บข้อมูล (Reader Station) 64 ช่อง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กันยายน 2555 15:40:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือก งานจ้างปรับปรุงโรงเพาะชำ จาก คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กันยายน 2555 15:37:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือก งานจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กันยายน 2555 15:36:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเรื่อง ผลการคัดเลือก งานจ้างเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบน้ำและถังกรอง จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 06 กันยายน 2555 15:35:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กันยายน 2555 09:36:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กันยายน 2555 16:07:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารบรรยาย, งานวิจัยและพัฒนาบุคลากร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กันยายน 2555 15:15:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กันยายน 2555 11:30:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กันยายน 2555 11:29:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กันยายน 2555 10:07:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กันยายน 2555 10:07:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 กันยายน 2555 14:06:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 กันยายน 2555 14:05:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: การจัดซื้อชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 KVA พร้อมอุปกรณ์เก็บเสียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 กันยายน 2555 10:51:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างรถสี่ล้อรับจ้าง วิ่งให้บริการในระบบ ขสมช. ประจำปี 2556 จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 กันยายน 2555 15:41:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
[post: 03 กันยายน 2555 15:40:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสถาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
[post: 03 กันยายน 2555 15:40:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน และอุปกรณ์ระบบโทรเข้า (Remote Access) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 03 กันยายน 2555 11:32:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 2 รายการ 12/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 สิงหาคม 2555 15:34:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องแม่ข่ายความเร็วสูงแบบ Blade server จำนวน 1 ชุด จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 สิงหาคม 2555 15:33:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ชุดรับรังสีเอกซเรย์เพื่อแปลงเป็นภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 สิงหาคม 2555 15:32:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกประกาศการจ้างเหมาต่อเติมฯ(ตกแต่ง) สถาบันภาษาฯ สาขา 2 จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 สิงหาคม 2555 13:09:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ อาคาร ๑-๒ และ ๔-๕ จำนวน ๑ รายการ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 31 สิงหาคม 2555 10:33:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการเปิดซองน้ำยา Antibody จำนวน ๑๕ รายการ จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
[post: 31 สิงหาคม 2555 10:25:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงหลังดาดฟ้า (เปลี่ยนระบบกันซึมชั้นดาดฟ้าใหม่) จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 31 สิงหาคม 2555 09:16:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลสัตว์เล็ก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 29 สิงหาคม 2555 15:44:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกงานปรับปรุงโรงจอดรถ 6 ล้อ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 29 สิงหาคม 2555 15:44:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลสัตว์เล็ก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 29 สิงหาคม 2555 15:43:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 29 สิงหาคม 2555 14:44:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องล้างหม้อนอนและอบฆ่าเชื้อ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 สิงหาคม 2555 14:43:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ขอบเขตของงานจัดจ้างรถสี่ล้อรับจ้าง จำนวน 15 คัน วิ่งให้บริการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ขส.มช.)ประจำปี 2556 โดยวิธีคัดเลือก จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 สิงหาคม 2555 10:05:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น ๑ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชั้น ๒ กองพัฒนานักศึกษา จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 สิงหาคม 2555 15:27:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกงานจ้างเจาะบ่อน้ำบาดาลพร้อมระบบน้ำและถังกรอง จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 สิงหาคม 2555 15:27:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องบันทึกวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมองแบบ work station พร้อมเครื่องวิเคราะห์ผลและเก็บข้อมูล (reader station) 64 ช่อง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 สิงหาคม 2555 15:26:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ kVA พร้อมอุปกรณ์เก็บเสียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 สิงหาคม 2555 16:44:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 4 ชั้น พื้นที่ ประมาณ 2,562 ตรม. จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 สิงหาคม 2555 16:29:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR เช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน และอุปกรณ์ระบบโทรเข้า (Remote Access) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 27 สิงหาคม 2555 11:06:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 สิงหาคม 2555 11:05:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนา Data Center เฟส 2 (ด้านNetwork) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 27 สิงหาคม 2555 11:00:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างเหมาต่อเติมฯ (ตกแต่ง) สถาบันภาษาฯ สาขา ๒ จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 สิงหาคม 2555 14:58:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างด้ามกรอฟันความเร็วสูง (Airotor) จำนวน ๕๐ ด้าม จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 24 สิงหาคม 2555 14:57:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารพลศึกษา ประจำปี 2556 จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 สิงหาคม 2555 14:36:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างทำความสะอาดสำนักงานหอพักนักศึกษา เฮือนพวงชมพู(หอพักสีชมพู) ด้วยวิธีประกวดราคา จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 สิงหาคม 2555 14:30:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุงโรงเพาะชำ จำนวน ๑ รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 23 สิงหาคม 2555 16:02:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 23 สิงหาคม 2555 16:01:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อแบตเตอรี่ชนิดน้ำใช้กับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคา จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 สิงหาคม 2555 15:20:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างก่อสร้างโรงจอดรถไฟฟ้าโดยวิธีประกวดราคา จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 สิงหาคม 2555 11:10:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างเจาะบ่อบาดาล จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 22 สิงหาคม 2555 15:44:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเป่าลมเย็น จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 สิงหาคม 2555 15:39:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 สิงหาคม 2555 15:38:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารผู้ป่วยโรคปอด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 สิงหาคม 2555 15:37:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนประจำอาคารบรรยาย,งานวิจัย และงานพัฒนาบุคลากร หมวดคอมพิวเตอร์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 สิงหาคม 2555 15:03:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 สิงหาคม 2555 14:13:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 22 สิงหาคม 2555 09:19:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา (หอพัก แม่เหียะ) จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 สิงหาคม 2555 15:01:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา (หอพัก ๔๐ ปี) จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 สิงหาคม 2555 15:01:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการสร้างโรงงานทำปุ๋ยชีวภาพ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 สิงหาคม 2555 14:37:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนา Data Center เฟส 2 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 21 สิงหาคม 2555 13:28:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคางานจ้างก่อสร้างรั้วด้านหลังอาคารหอพักนักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 สิงหาคม 2555 13:26:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเลื่อยตัดกะโหลก จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 สิงหาคม 2555 10:39:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรถยนต์ตู้ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 สิงหาคม 2555 09:13:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR เฮือนพวงชมพู (หอพักสีชมพู) ประจำปี ๒๕๕๖ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 สิงหาคม 2555 16:40:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศประกวดราคาการจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนประจำอาคารบรรยาย,งานวิจัย และงานพัฒนาบุคลากร หมวดสำนักงาน และหมวดโฆษณาและเผยแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 สิงหาคม 2555 16:22:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อน้ำยา Antibody จำนวน ๑๕ รายการ จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
[post: 20 สิงหาคม 2555 14:29:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างขนส่งมวลชนและซ่อมแซมบำรุงรักษารถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีคัดเลือก จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 สิงหาคม 2555 13:33:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกจ้างติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขุนช่างเคี่ยนไร่หน้า จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 20 สิงหาคม 2555 10:30:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ ข้อเสนอเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์ไมโครโฟนชุดประชุม จำนวน ๔๐ ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 20 สิงหาคม 2555 09:59:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดีทัศน์แบบ convex จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 สิงหาคม 2555 14:03:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดศึกษาปฎิกรณ์ชีวภาพแบบหลายชั้น จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 16 สิงหาคม 2555 17:20:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องถ่ายภาพรังสีโพสิตรอนร่วมกับภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (PET/CT Specification) จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 สิงหาคม 2555 15:46:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 1งานก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 สิงหาคม 2555 10:16:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ที่ชนะการยื่นข้อเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จาก: คณะวิจิตรศิลป์
[post: 15 สิงหาคม 2555 16:24:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยหอพัก 40 ปี และ หอพักสีชมพู โดยวิธีประกวดราคา จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 สิงหาคม 2555 16:24:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคางานจ้างรักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จานวน ๑๕ อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 สิงหาคม 2555 16:23:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชุดส่องตรวจช่องท้อง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 สิงหาคม 2555 15:30:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 สิงหาคม 2555 15:29:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา ๑๕ อาคาร และทำความสะอาดห้องอาหารหอพัก ๑๒ อาคาร ประจำปี ๒๕๕๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 สิงหาคม 2555 15:23:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนประจำอาคารบรรยาย, งานวิจัย และงานพัฒนาบุคลากร หมวดสำนักงานและหมวดโฆษณาและเผยแพร่ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 สิงหาคม 2555 14:00:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างระบบเครือข่ายไร้สายหอพักนักศึกษาแพทย์และหอพักแพทย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 สิงหาคม 2555 13:53:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของหัวใจ HRV (Heart Rate Vaviability) จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 สิงหาคม 2555 13:53:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR โครงการสร้างโรงงานทำปุ๋ยชีวภาพศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑ จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 15 สิงหาคม 2555 09:46:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR โครงการสร้างโรงงานทำปุ๋ยชีวภาพศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑ จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 15 สิงหาคม 2555 09:37:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศ TOR ข้อกำหนดในการจัดจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน ๔๕ คัน ประจำปี ๒๕๕๖ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 สิงหาคม 2555 09:29:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อระบบบันทึกภาพโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จานวน ๑ ระบบ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 สิงหาคม 2555 14:51:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างผลิตน้ำดื่มตราอ่างแก้ว ประจำปี ๒๕๕๖ โดยวิธีคัดเลือก จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 สิงหาคม 2555 14:51:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ จำนวน 2 รายการ จ้าง 11/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 สิงหาคม 2555 09:36:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องรักษาด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 สิงหาคม 2555 09:35:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำในกระเพาะปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 สิงหาคม 2555 09:34:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องมือตัด เจาะ กรอกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลังด้วยความเร็วสูง ชนิดใช้ลม จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 สิงหาคม 2555 09:34:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิด 2 เฟส จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 สิงหาคม 2555 09:32:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดโคมไฟสวมศีรษะชนิดซีนอน ขนาดไม่น้อยกว่า 180 วัตต์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 สิงหาคม 2555 09:32:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของมือและข้อมือแบบต่อเนื่องด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 สิงหาคม 2555 09:30:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 สิงหาคม 2555 09:30:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดค่าความเป็นกรดด่างและความต้านทานของทางเดินอาหาร จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 สิงหาคม 2555 09:29:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างปรับปรุงโรงจอดรถ 6 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 10 สิงหาคม 2555 16:22:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดลานสายตาและโรคต้อหินแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 สิงหาคม 2555 16:22:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารบรรยาย, งานวิจัย และงานพัฒนาบุคลากรหมวดคอมพิวเตอร์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 สิงหาคม 2555 15:18:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 4 ชั้น พื้นที่ประมาณ 2,562ตร.ม. จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 สิงหาคม 2555 15:15:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Anti Spam-mail จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 สิงหาคม 2555 14:51:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดสี จำนวน ๑ ชุด จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 10 สิงหาคม 2555 10:46:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผุ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกด้านเทคนิค รายการชุดศึกษาปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหลายชั้น (Multi-stage Bio reactor) จานวน ๑ ชุด จาก : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 10 สิงหาคม 2555 10:43:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องเรียนและห้องน้ำชั้น 1,2 และ 3 (จำนวน 18 ห้อง) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 สิงหาคม 2555 09:46:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 10/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 สิงหาคม 2555 09:45:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจัดซื้อแบตเตอรี่ชนิดน้ำใช้กับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัย โดยวิธีประกวดราคา จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 สิงหาคม 2555 15:00:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกข้อเสนอขายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 09 สิงหาคม 2555 14:47:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 115 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 สิงหาคม 2555 14:27:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: วัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องแต่งกาย จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 สิงหาคม 2555 14:26:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๓๐ รายการ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 09 สิงหาคม 2555 14:23:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กั้นแสงประจำอาคารคณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 สิงหาคม 2555 14:56:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทำความสะอาดอาคาร จำนวน 4 รายการ 8/2554 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 สิงหาคม 2555 10:30:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 สิงหาคม 2555 10:29:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายวัสดุที่ได้จากการปรับปรุงอาคารบริการนักศึกษา จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 สิงหาคม 2555 14:24:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายพัสดุที่เสื่อมสภาพของรถไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 สิงหาคม 2555 14:20:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 สิงหาคม 2555 14:15:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุขพร้อมที่จอดรถ ขนาด 9 ชั้น จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 สิงหาคม 2555 13:01:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างออกแบบงานก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 สิงหาคม 2555 13:00:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ ปรับปรุง Data Centerเฟส 2 ด้านNetwork จาก สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 07 สิงหาคม 2555 12:59:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหอพักนักศึกษา จำนวน 15 อาคาร จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 สิงหาคม 2555 21:05:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 สิงหาคม 2555 12:41:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างด้ามกรอฟันความเร็วสูง (Airotor) จำนวน ๕๐ ด้าม จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 06 สิงหาคม 2555 10:41:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงทาสีอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ อาคาร ๑-๒ และ ๔-๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 06 สิงหาคม 2555 10:39:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาศูนย์สัตว์ทดลองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน ๒ รายการ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 สิงหาคม 2555 15:45:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อรถยนต์ตู้ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 01 สิงหาคม 2555 15:44:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ชุดรับรังสีเอกซเรย์เพื่อแปลงเป็นภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 สิงหาคม 2555 14:47:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์งานปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)เฟส 2 จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 31 กรกฎาคม 2555 14:51:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการเช่าสถานที่ประกอบกิจการต่าง ๆ จาก: สำนักบริการวิชาการ
[post: 31 กรกฎาคม 2555 13:36:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสัตว์เล็ก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 31 กรกฎาคม 2555 10:16:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 กรกฎาคม 2555 10:16:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาสาหรับประชุมกบม.และสภามหาวิทยาลัย จานวน ๒๐ ชุด จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กรกฎาคม 2555 18:55:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ประมวลผลไม่น้อยกว่า 4 Core ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.5 GHz จำนวน 2 เครื่อง 12/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กรกฎาคม 2555 14:04:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 2 ชั้น 6 อาคารสุจิณโณ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กรกฎาคม 2555 14:03:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยศัลยกรรมเด็ก ชั้น 6 อาคารสุจิณโณ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กรกฎาคม 2555 14:03:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศ TOR จ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา 15 อาคาร และทำความสะอาดห้องอาหารหอพัก 12 อาคาร จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กรกฎาคม 2555 09:47:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ ปรับปรุง Data Centerเฟส 2 (ด้านNetwork) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 30 กรกฎาคม 2555 08:44:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อบริการบำรุงรักษาความปลอดภัยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(ลิขสิทธิ์อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 27 กรกฎาคม 2555 12:21:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๙ รายการ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 27 กรกฎาคม 2555 10:27:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 27 กรกฎาคม 2555 10:22:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดวีดีทัศน์แบบ convex จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กรกฎาคม 2555 15:23:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 26 กรกฎาคม 2555 14:14:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงทาสีอาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ (อาคาร 1-2 และ 4-6) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิค จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กรกฎาคม 2555 12:53:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center)เฟส 2 จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 26 กรกฎาคม 2555 08:45:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง 11/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 กรกฎาคม 2555 13:59:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงห้องเตรียมผัก ห้องเตรียมเนื้อและห้องน้ำ งานโภชนาการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 กรกฎาคม 2555 13:53:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้ออุปกรณ์สำรองไฟฟ้าเครื่องแม่ข่าย จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 25 กรกฎาคม 2555 10:35:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ชุดไฟ Rime Light c4-p จำนวน ๑๐ ชุด จาก: คณะวิจิตรศิลป์
[post: 25 กรกฎาคม 2555 10:34:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ จำนวน 2 รายการ จ้าง 11/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กรกฎาคม 2555 15:20:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเลื่อยตัดกะโหลก จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กรกฎาคม 2555 15:19:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา พร้อมชุดวาดภาพ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กรกฎาคม 2555 10:38:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างหุ่นฝึกตรวจภายใน จำนวน 1 ชุด, ชุดฝึกตรวจภายใน จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กรกฎาคม 2555 10:38:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างหุ่นฝึกสาธิต จำนวน 8 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กรกฎาคม 2555 10:37:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเซลล์ลงบนสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กรกฎาคม 2555 10:36:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กรกฎาคม 2555 10:35:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคาร จำนวน ๔ รายการ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 24 กรกฎาคม 2555 10:30:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างเจาะบ่อบาดาล ๑ รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 24 กรกฎาคม 2555 10:29:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรับสมัครคัดเลือกผุ้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่ม จากคุณ: ศุนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จังหวัดลำพุน
[post: 23 กรกฎาคม 2555 14:49:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบเครือข่ายหลัก Main Switch Network Serve เครื่องสำรองไฟ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 20 กรกฎาคม 2555 14:57:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดต่อจอภาพ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 20 กรกฎาคม 2555 14:54:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ๒๑ รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 20 กรกฎาคม 2555 14:41:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ชุดรับรังสีเอกซเรย์เพื่อแปลงเป็นภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กรกฎาคม 2555 15:10:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการด้านการบริการ จาก: ศุนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย ลำพูน
[post: 19 กรกฎาคม 2555 14:35:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อรักษาความปลอดภัยระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 19 กรกฎาคม 2555 13:19:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ ชุดกั้นแสงประจำอาคารบรรยาย, งานวิจัย และงานพัฒนาบุคลากร จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กรกฎาคม 2555 15:13:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 18 กรกฎาคม 2555 14:56:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างจ้างผู้ออกแบบงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและศูนย์ผ่าตัด ขนาด 15 ชั้น จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กรกฎาคม 2555 14:49:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารบริการนักศึกษา จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กรกฎาคม 2555 16:27:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคางานเสริมคันถนนโซนต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กรกฎาคม 2555 14:44:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: การประกวดราคางานจ้างเดินท่อประปา PE ขนาด 315 มม.และ 200 มม.(จากถังจ่ายน้ำประปา – วงเวียนคณะสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กรกฎาคม 2555 16:25:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องถ่ายภาพรังสีโพสิตรอนร่วมกับภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (PET/CT Specification) จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กรกฎาคม 2555 16:24:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงห้องทำงาน ห้องพักอาจารย์ ห้องเรียนและห้องน้ำชั้น 1,2 และ 3 (จำนวน 18 ห้อง) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กรกฎาคม 2555 09:40:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารผู้ป่วยโรคปอด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กรกฎาคม 2555 09:39:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กรกฎาคม 2555 09:38:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเป่าลมเย็น จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กรกฎาคม 2555 09:34:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เลื่อนกำหนดวันจำหน่ายเอกสารการประกวดราคา, กำหนดการชี้แจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ, กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคา, กำหนดการประมุลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 13 กรกฎาคม 2555 10:31:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 11 กรกฎาคม 2555 14:13:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องฉายภาพโปรดเจ็คเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 11 กรกฎาคม 2555 14:13:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 10/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กรกฎาคม 2555 11:27:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 10 กรกฎาคม 2555 16:07:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจวัดความแปรปรวนของหัวใจ HRV (Heart Rate Vaviability) จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กรกฎาคม 2555 15:39:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างระบบเครือข่ายไร้สายหอพักนักศึกษาแพทย์และหอพักแพทย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กรกฎาคม 2555 15:38:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงพื้นที่เพิ่มเติมอาคารเทอร์โมไดนามิคส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 10 กรกฎาคม 2555 15:19:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: วัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้า) จำนวน ๓๐ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กรกฎาคม 2555 14:57:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น 1 สำนักพัฒนาการศึกษาและชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กรกฎาคม 2555 11:23:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ จำนวน 2 รายการ จ้าง 7/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กรกฎาคม 2555 09:12:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 9/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 กรกฎาคม 2555 14:22:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ประมวลผลไม่น้อยกว่า 4 Core ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.5 GHz จำนวน 2 เครื่อง 12/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 กรกฎาคม 2555 14:21:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 09 กรกฎาคม 2555 14:13:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดศึกษาปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหลายชั้น (Multi-stage bio reactor) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 06 กรกฎาคม 2555 13:57:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างติดตั้งหม้อแปลงและอุปกรณ์ไฟฟ้า จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 06 กรกฎาคม 2555 10:27:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 05 กรกฎาคม 2555 14:39:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำบริเวณชั้น ๑ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และชั้น ๒ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กรกฎาคม 2555 14:33:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานเดินท่อประปา PE ขนาด 315 มม.และ200 มม.(จากถังจ่ายน้ำประปา – วงเวียนคณะสังคมศาสตร์) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กรกฎาคม 2555 14:32:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 185/2555 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 800 KVA พร้อมอุปกรณ์เก็บเสียง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กรกฎาคม 2555 14:31:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กรกฎาคม 2555 11:02:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องแม่ข่ายความเร็วสูงแบบ Blade server จำนวน 1 ชุด จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กรกฎาคม 2555 09:57:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กรกฎาคม 2555 09:54:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง 11/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 กรกฎาคม 2555 14:27:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 8/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 กรกฎาคม 2555 14:26:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 29 มิถุนายน 2555 15:48:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 เปลี่ยนแปลงผลการคัดเลือก รายการ “เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้าพร้อมเก็บภาพสัญญาณ” จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 29 มิถุนายน 2555 15:40:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดส่องตรวจช่องท้อง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มิถุนายน 2555 14:14:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มิถุนายน 2555 14:12:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการจัดซื้อพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 29 มิถุนายน 2555 11:56:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 28 มิถุนายน 2555 10:11:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องบันทึกการเคลื่อนไหวและสังเกตพฤติกรรมในหนูขาวและหนูถีบจักร จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มิถุนายน 2555 09:44:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบปรับความเย็นได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มิถุนายน 2555 09:43:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์ทดลองขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มิถุนายน 2555 09:43:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างหุ่นสาธิตการฝึก จำนวน 8 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มิถุนายน 2555 09:39:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มิถุนายน 2555 09:38:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างหุ่นฝึกตรวจภายใน จำนวน 1 ชุด, ชุดฝึกตรวจภายใน จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มิถุนายน 2555 09:37:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา พร้อมชุดวาดภาพ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มิถุนายน 2555 09:36:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเซลล์ลงบนสไลด์อัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มิถุนายน 2555 09:35:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเลื่อยตัดกะโหลก จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มิถุนายน 2555 09:34:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องถ่ายภาพรังสีโพสิตรอนร่วมกับภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (PET/CT Specification) จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มิถุนายน 2555 16:18:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 เชิญชวนยื่นข้อเสนอ งานปรับปรุงห้องพักหน่วยช่าง จาก คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 27 มิถุนายน 2555 10:58:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 รายชื่อผู้ชนะการจ้างด้วยวิธีคัดเลือก รายการ งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน ห้อง ๑๐๖๘ อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์
[post: 27 มิถุนายน 2555 10:56:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกงานจ้างติดตั้งหม้อแปลงและอุปกรณ์ไฟฟ้า คณะเกษตรศาสตร์
[post: 27 มิถุนายน 2555 09:14:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
[post: 27 มิถุนายน 2555 09:06:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ชุดศึกษาปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหลายขั้น จำนวน ๑ ชุด จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 26 มิถุนายน 2555 16:39:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2555 16:43:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องแลป ชั้น ๓ จากคุณ: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 26 มิถุนายน 2555 16:44:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์บรรทุก) จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2555 16:45:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงห้องเตรียมผัก ห้องเตรียมเนื้อและห้องน้ำ งานโภชนาการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2555 16:46:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง tor โครงการระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์เสมือน จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 26 มิถุนายน 2555 17:08:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มิถุนายน 2555 13:55:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ จำนวน 2 รายการ จ้าง 7/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มิถุนายน 2555 13:54:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2555 16:50:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานเดินท่อประปา PE ขนาด 315 มม.และ200 มม.(จากถังจ่ายน้ำประปา – วงเวียนคณะสังคมศาสตร์) จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2555 16:52:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จาก: สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
[post: 26 มิถุนายน 2555 16:53:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์(PAC) และคลอรีนชนิดเม็ด (ความเข้มข้น 65%)โดยวิธีคัดเลือก จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2555 16:54:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์(PAC) และคลอรีนชนิดเม็ด (ความเข้มข้น 65%) จาก : กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2555 16:55:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคางานปรับปรุงและก่อสร้างขอบทางเท้า จำนวน ๕ จุด จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2555 16:56:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างให้เช่าสถานที่เพื่อให้บริการถ่ายเอกสาร โดยวิธีคัดเลือก จาก: บัณฑิตวิทยาลัย
[post: 26 มิถุนายน 2555 16:56:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าเครื่องแม่ข่าย จำนวน ๑ ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 26 มิถุนายน 2555 16:57:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน จำนวน ๑ ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 26 มิถุนายน 2555 16:58:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๙๘๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2555 16:59:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคางานปรับปรุงหลังคาอาคารบริการนักศึกษา จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2555 17:00:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชุดศึกษาปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหลายชั้น (Multi-stage Bio reactor) จำนวน ๑ ชุด จาก : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 26 มิถุนายน 2555 17:01:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจัดหาเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน ๑ ชุด จาก: สำนักหอสมุด
[post: 26 มิถุนายน 2555 17:02:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๙๘๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2555 17:02:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 26 มิถุนายน 2555 17:03:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้บ่มเพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 มิถุนายน 2555 13:34:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบและมวลน้ำในร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 มิถุนายน 2555 13:33:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 มิถุนายน 2555 13:33:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 มิถุนายน 2555 13:32:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเคาะปอดด้วยระบบแรงอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 มิถุนายน 2555 13:32:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 มิถุนายน 2555 13:31:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -80 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 มิถุนายน 2555 13:31:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 มิถุนายน 2555 13:30:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 26 มิถุนายน 2555 17:04:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูงพร้อมงานท่อภายใน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2555 17:05:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ หัวกรอเร็ว (Airotor) จำนวน ๑๒ หัว จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 26 มิถุนายน 2555 17:06:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผลการจัดซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 26 มิถุนายน 2555 17:07:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องแม่ข่ายความเร็วสูงแบบ Blade server จำนวน 1 ชุด 10/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มิถุนายน 2555 13:25:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชุดวัดแรงและการสั่นสะเทือน จำนวน ๑ ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 26 มิถุนายน 2555 17:08:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้าพร้อมเก็บภาพสัญญาณ จำนวน ๑๒ เครื่อง จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 26 มิถุนายน 2555 17:09:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานเปลี่ยนกันซึม บริเวณดาดฟ้าชั้น 15 อาคารสุจิณโณ (จำนวน 1,660) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มิถุนายน 2555 08:37:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR เครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูงพร้อมงานท่อภายใน จ้านวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 มิถุนายน 2555 10:00:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเท้าพร้อมชุดโลหะดามยึดกระดูก จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มิถุนายน 2555 11:05:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพการส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะออกจอภาพ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มิถุนายน 2555 11:05:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดจ้างร้านอาหารภายในคณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มิถุนายน 2555 17:12:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ รถยนต์ ๑ คัน จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2555 11:12:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานศูนย์บริหารงานวิจัย จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2555 10:45:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ประจำห้องแลป ชั้น ๓ จำนวน ๑ ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 01 มิถุนายน 2555 15:55:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๒ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 พฤษภาคม 2555 10:26:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ (Firewall) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 30 พฤษภาคม 2555 11:29:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกัน ห้อง 1068 ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 พฤษภาคม 2555 15:06:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๙๘๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 พฤษภาคม 2555 14:49:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จาก: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2555 15:48:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนประจาอาคารบรรยาย,งานวิจัยและงานพัฒนาบุคลากร หมวดสานักงาน จานวน ๑๘ รายการ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2555 14:18:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกั้นแสงประจาอาคารบรรยาย,งานวิจัยและงานพัฒนาบุคลากร จานวน ๖ รายการ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2555 14:17:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2555 09:45:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคา ซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรต์(PAC) และคลอรีนชนิดเม็ด (ความเข้มข้น 65%) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2555 09:44:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 24 พฤษภาคม 2555 14:22:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 พฤษภาคม 2555 14:22:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ จำนวน 2 รายการ จ้าง 6/2555 จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 พฤษภาคม 2555 14:10:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 24 พฤษภาคม 2555 09:11:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างผู้ออกแบบงานก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและศูนย์ผ่าตัด ขนาด 15 ชั้น จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 พฤษภาคม 2555 09:10:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนบริเวณที่จอดรถไฟฟ้า(ประตุเข้า – ออก คณะเกษตรศาสตร์) จาก กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 พฤษภาคม 2555 11:43:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดกั้นแสงประจาอาคารบรรยาย, งานวิจัยและงานพัฒนาบุคลากร จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 พฤษภาคม 2555 11:24:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ชุดศึกษาปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหลายชั้น (Multi-stage Bio reactor) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 22 พฤษภาคม 2555 14:54:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดวัดแรงและการสั่นสะเทือน จำนวน ๑ ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 22 พฤษภาคม 2555 14:44:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล เครื่องถ่ายภาพรังสีแบบฟลูออโรสโคปี้ ระบบดิจิตอล จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤษภาคม 2555 14:34:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนประจาอาคารบรรยาย, งานวิจัยและงานพัฒนาบุคลากร หมวดสานักงาน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 22 พฤษภาคม 2555 14:33:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤษภาคม 2555 14:33:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะเศรษฐศาสตร์
[post: 21 พฤษภาคม 2555 14:24:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์ คณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะเศรษฐศาสตร์
[post: 21 พฤษภาคม 2555 14:23:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่าง และเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 21 พฤษภาคม 2555 13:56:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกประกาศคัดเลือก งานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพฯ จำนวน 2 รายการ 5/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤษภาคม 2555 10:48:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ขอบเขตของงาน ซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรต์ (PAC) และคลอรีนชนิดเม็ด (ความเข้มข้น ๖๕%)
[post: 17 พฤษภาคม 2555 15:32:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์
[post: 17 พฤษภาคม 2555 15:26:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 พฤษภาคม 2555 14:53:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
[post: 16 พฤษภาคม 2555 09:34:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
[post: 16 พฤษภาคม 2555 09:34:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ร่างขอบเขตงานจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
[post: 15 พฤษภาคม 2555 15:42:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 15 พฤษภาคม 2555 15:32:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ร่างขอบเขตการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 รายการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 15 พฤษภาคม 2555 14:48:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 คณะแพทย์ศาสตร์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อ เครื่องตรวจวัดองค์ประกอบและมวลน้ำในร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง
[post: 15 พฤษภาคม 2555 14:41:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยผ่านระบบเครือข่าย จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 15 พฤษภาคม 2555 10:58:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ (Firewall) ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 15 พฤษภาคม 2555 10:55:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้แช่แข็งอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -80 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 พฤษภาคม 2555 14:25:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบปรับความเย็นได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 พฤษภาคม 2555 14:25:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดิทัศน์ จำนวน 1 กล้อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 พฤษภาคม 2555 14:24:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเคาะปอดด้วยระบบแรงอัดอากาศ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 พฤษภาคม 2555 14:23:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 พฤษภาคม 2555 14:17:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจัดหาเครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า ขนาด 30 KVA จำนวน ๑ ชุด จาก: สำนักหอสมุด
[post: 04 พฤษภาคม 2555 12:10:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงระบบควบคุมการเข้าใช้บริการห้องสมุด Access Control จำนวน ๑ ชุด จาก: สำนักหอสมุด
[post: 04 พฤษภาคม 2555 12:09:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 พฤษภาคม 2555 11:55:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตัดกระดาษระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงให
[post: 03 พฤษภาคม 2555 21:12:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 พฤษภาคม 2555 21:11:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องบันทึกการเคลื่อนไหวและสังเกตพฤติกรรมในหนูขาวและหนูถีบจักร จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 พฤษภาคม 2555 21:10:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยหายใจสำหรับสัตว์ทดลองขนาดเล็ก จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 พฤษภาคม 2555 21:09:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้บ่มเพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 พฤษภาคม 2555 21:08:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบและมวลน้ำในร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 พฤษภาคม 2555 21:07:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ Firewall จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเท
[post: 03 พฤษภาคม 2555 21:05:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ จาก: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 พฤษภาคม 2555 21:04:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ ชนิดปรับทิศทางได้ (Fiber optic) จำนวน ๑ ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 03 พฤษภาคม 2555 13:57:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์+ เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 03 พฤษภาคม 2555 13:57:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 พฤษภาคม 2555 14:36:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จาก: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 พฤษภาคม 2555 10:52:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานเปลี่ยนกันซึม บริเวณดาดฟ้าชั้น 15 อาคารสุจิณโณ (จำนวน 1,660) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2555 15:04:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการเช่าสถานี่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายเครื่องดื่มและหรือเบเกอรี่ จาก: สำนักบริการวิชาการ
[post: 02 พฤษภาคม 2555 09:05:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการเช่าสถานี่และวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อประกอบและจำหน่ายเครื่องดิ่มและหรือเบเกอรี่ จาก: สำนักบริการวิชาการ
[post: 01 พฤษภาคม 2555 10:23:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องวัดสัญญาทางไฟฟ้าพร้อมเก็บภาพสัญญาณ ๑๒ เครื่อง จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 01 พฤษภาคม 2555 10:22:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิเคราะห์และวิจัย จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2555 10:22:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิเคราะห์และวิจัย จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2555 10:22:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงคันดินและแนวรั้วศูนย์วิจัยฯแม่เหียะ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2555 10:21:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 9/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 เมษายน 2555 09:17:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสารเคมี จำนวน 29 รายการ 8/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 เมษายน 2555 09:15:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๓ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:30:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:29:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:28:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:27:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:27:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:26:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:24:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:21:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:20:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:19:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:19:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:18:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:18:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:17:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓๐ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:16:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:16:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:11:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ จาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 เมษายน 2555 15:11:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดอุปกรณ์เครื่องมือวัดทางวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 25 เมษายน 2555 10:29:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR จัดซื้อรถยนต์ตู้ จานวน 2 คัน ครั้งที่ 1 จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 25 เมษายน 2555 10:11:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูงพร้อมงานท่อภายใน จ้านวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2555 09:08:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: จ้างปรับปรุงลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2555 09:07:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาห้องศูนย์ DATA CENTER ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 20 เมษายน 2555 14:30:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและลานกิจกรรมองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 เมษายน 2555 10:18:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 19 เมษายน 2555 19:33:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักอาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จ.ลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงให
[post: 19 เมษายน 2555 19:32:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเตียงฟาวเลอร์ ชนิด 2 ไก จำนวน 15 เตียง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 เมษายน 2555 13:37:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศจัดซื้อระบบรักษาความปลอดภัยผ่านเครือข่าย จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 19 เมษายน 2555 13:36:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องกัดชิ้นงานโลหะด้วยไฟฟ้าแบบหัวพ่นคู่ จำนวน 1 เครื่อง จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 เมษายน 2555 09:09:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกข้อเสนอขายครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑ รายการ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 18 เมษายน 2555 16:17:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องถ่ายภาพรังสีแบบฟลูออโรสโคปี้ ระบบดิจิตอลและหน่วยความจำในการจัดเก็บภาพ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 เมษายน 2555 09:05:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 เมษายน 2555 11:20:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพการส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะออกจอภาพ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 เมษายน 2555 10:55:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเท้าพร้อมชุดโลหะดามยึดกระดูก จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 เมษายน 2555 10:54:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 04 เมษายน 2555 14:36:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร TOR โครงการติดตั้งอุปกรณ์ระบบป้องกันภัยคุกคาม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 04 เมษายน 2555 14:11:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์) จาก: คณะเภสัชศาสตร์
[post: 04 เมษายน 2555 10:49:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรถยนต์บรรทุก ขนาด ๑ ตอน จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 เมษายน 2555 09:39:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องกรองเรซิน ๕๖ เครื่อง จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 เมษายน 2555 09:39:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องดูดปั่นเนื้อเยื่อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 เมษายน 2555 09:32:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารทรัพยากรธรณีและอาคารคอร์แล็บ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 เมษายน 2555 16:18:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ จาก: คณะเศรษฐศาสตร์
[post: 03 เมษายน 2555 15:37:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 20 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 เมษายน 2555 13:58:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารและลานกิจกรรมองค์กรนักศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 เมษายน 2555 11:39:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศ ร่าง TOR โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถภายในมหาวิทยาลัย(บริเวณคณะ วิจิตรศิลป์ และบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 เมษายน 2555 11:38:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูงพร้อมงานท่อภายใน จ้านวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 เมษายน 2555 11:39:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ราย ชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์ ประจาห้องปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาหนังสือพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 02 เมษายน 2555 13:50:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เลขที่ 7/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 เมษายน 2555 12:38:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ต จาก: วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
[post: 02 เมษายน 2555 12:37:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โดยวิธีคัดเลือก จาก: วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
[post: 02 เมษายน 2555 12:37:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 30 มีนาคม 2555 14:25:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ราย ชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 1-2 อาคาร 2 เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Living Library) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะพยาบาลศาสตร์
[post: 30 มีนาคม 2555 14:05:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ จาก: คณะเศรษฐศาสตร์
[post: 30 มีนาคม 2555 11:45:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้า ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มีนาคม 2555 16:15:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 29 มีนาคม 2555 14:45:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างเหมางานก่อสร้าง (ตกแต่ง) ร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ จาก: คณะเภสัชศาสตร์
[post: 29 มีนาคม 2555 10:06:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องถ่ายภาพรังสีแบบฟลูออโรสโคปี้ ระบบดิจิตอลและหน่วยความจำในการจัดเก็บภาพ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มีนาคม 2555 10:44:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นแยกสารแบบควบคุมอุณหภูมิ ๑ เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 28 มีนาคม 2555 15:32:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้เพาะเชื้อสภาพไร้ออกซิเจนพร้อมกล้องสเตอริโอ ๑ ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 28 มีนาคม 2555 15:32:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการคัดเลือกงานจ้างก่อสร้างรายการ ปรับปรุงอาคาร จำนวน 4 รายการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มีนาคม 2555 15:01:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบความเร็วสูง ชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มีนาคม 2555 13:31:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 9/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มีนาคม 2555 10:20:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องกัดชิ้นงานโลหะด้วยไฟฟ้าแบบหัวพ่นคู่ จำนวน 1 เครื่อง 6/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มีนาคม 2555 09:01:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศจัดซื้อโครงการพัฒนาห้องศูนย์ DATA CENTER จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 26 มีนาคม 2555 16:35:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 23 มีนาคม 2555 15:07:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจัดซื้อ ครุภัณฑ์ประจาห้องปฎิบัติการสื่อสารการแสดง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยวิธีประกวดราคา จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 มีนาคม 2555 09:05:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อภายใต้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 มีนาคม 2555 09:04:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้เสนอราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงและดัดแปลงสำนักงานภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
[post: 22 มีนาคม 2555 15:14:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 152 รายการ
[post: 22 มีนาคม 2555 15:07:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ประจาห้องปฎิบัติการสื่อสารการแสดง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยวิธีประกวดราคา
[post: 22 มีนาคม 2555 14:03:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารธรณีวิทยา (อาคาร 1) จำนวน 1 รายการ จ้าง 3/2555
[post: 22 มีนาคม 2555 11:25:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ในระดับองค์กร (Campus Agreement) จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 21 มีนาคม 2555 10:00:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างรถสี่ล้อรับจ้าง วิ่งให้บริการในระบบ ขส.มช. ประจำปี 2555จำนวน 15 คัน โดยวิธีคัดเลือก จากกองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มีนาคม 2555 16:56:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ขนาด 9 ชั้น จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มีนาคม 2555 13:13:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR โครงการพัฒนา DATA CENTER จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 19 มีนาคม 2555 16:22:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างปรับปรุงอาคาร จำนวน ๔ รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 19 มีนาคม 2555 14:08:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการขายเศษวัสดุ โดยการขายทอดตลาด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 มีนาคม 2555 14:07:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒๐๗ รายการ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 15 มีนาคม 2555 11:07:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเชิญชวนยื่นข้อเสนอขายครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑ รายการ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 14 มีนาคม 2555 14:58:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศ ร่าง TOR เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำแบบมีระบบสุญญากาศ ชุดเครื่องอุปกรณ์ผ่าตัดทั่วไป โต๊ะผ่าตัดสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ โคมไฟผ่าตัดชนิดขาตั้ง เครื่องดูดจ่ายสารละลายชนิดปรับปริมาตรได้ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 14 มีนาคม 2555 14:57:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสารเคมี จำนวน 29 รายการ 8/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มีนาคม 2555 13:12:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 13 มีนาคม 2555 14:22:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องไฮเพอร์ฟอร์แมส์ ลิควิคโครมาโทกราฟ ๑ เครื่อง จาก: คณะเภสัชศาสตร์
[post: 13 มีนาคม 2555 11:14:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุด จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 มีนาคม 2555 11:02:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผล การคัดเลือกจัดซื้อ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการวิชาการประชาสัมพันธ์และครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิ บัติการสาขาวิชาหนังสือพิมพ์ (๑๕ รายการ) จาก คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 12 มีนาคม 2555 13:58:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์ตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 มีนาคม 2555 09:29:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: การ จัดหาครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์ ประจาห้องปฏิบัติการวิชาการประชาสัมพันธ์ และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาหนังสือพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 09 มีนาคม 2555 14:34:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างคัดเลือกการจ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องอาคารเรียนรวมหลังที่ ๓ จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 09 มีนาคม 2555 13:59:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน ๑ รายการ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 08 มีนาคม 2555 09:33:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในและอุปกรณ์ระบบ จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 08 มีนาคม 2555 09:28:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ เลขที่ 7/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 มีนาคม 2555 09:27:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 สำนักบริการวิชาการประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 22 เครื่อง
[post: 06 มีนาคม 2555 17:00:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 06 มีนาคม 2555 16:55:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์
[post: 06 มีนาคม 2555 14:28:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 05 มีนาคม 2555 15:38:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 05 มีนาคม 2555 15:34:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ในระดับองค์กร (Campus Agreement) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 05 มีนาคม 2555 12:28:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ ๒ รายการ หุ่นฟังเสียงหัวใจ และปอด หุ่นจำลองเชิงกรานพร้อมหัวเด็ก จาก: คณะพยาบาลศาสตร์
[post: 02 มีนาคม 2555 13:58:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการคัดเลือกจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักบริการวิชาการ ขนาด ๕ ชั้น คุณ: สำนักบริการวิชาการ
[post: 02 มีนาคม 2555 13:18:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้า ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จ้าง 4/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 มีนาคม 2555 15:31:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสื่อสารการแสดง จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 01 มีนาคม 2555 09:37:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR การจัดหาครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำห้องปฏิบัติการวิชาการ ประชาสัมพันธ์และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาหนังสือพิมพ์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 01 มีนาคม 2555 09:37:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2 งานจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ จาก: คณะเศรษฐศาสตร์
[post: 29 กุมภาพันธ์ 2555 15:24:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR โครงการพัฒนา DATA CENTER จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 29 กุมภาพันธ์ 2555 14:11:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องปฎิบัติการวิชาการประชาสัมพันธ์และห้องปฎิบัติการสาขาวิชาหนังสือพิมพ์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 29 กุมภาพันธ์ 2555 14:10:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผล การคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิชาการประชาสัมพันธ์และ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิชาหนังสือพิมพ์ (๑๕ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 29 กุมภาพันธ์ 2555 14:09:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผล การคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิชาการประชาสัมพันธ์และ ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสาขาวิชาหนังสือพิมพ์ (๕ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 29 กุมภาพันธ์ 2555 14:08:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสียห้องน้ำ หอประชุมบัวเรศ คำทอง จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 กุมภาพันธ์ 2555 13:50:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องกัดชิ้นงานโลหะด้วยไฟฟ้าแบบหัวพ่นคู่ จำนวน 1 เครื่อง 6/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 กุมภาพันธ์ 2555 16:35:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 1-2 อาคาร 2 เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Living Library) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะพยาบาลศาสตร์
[post: 27 กุมภาพันธ์ 2555 14:30:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักบริการวิชาการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : สำนักบริการวิชาการ
[post: 24 กุมภาพันธ์ 2555 15:32:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR ครั้งที่ 2 โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ในระดับองค์กร (Campus Agreement) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 24 กุมภาพันธ์ 2555 14:41:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกวดราคาเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์ ประจำห้องปฏิบัติการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาหนังสือพิมพ์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 23 กุมภาพันธ์ 2555 15:23:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 กุมภาพันธ์ 2555 15:22:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตไอน้ำแรงดันสูงพร้อมงานท่อภายใน จ้านวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 กุมภาพันธ์ 2555 10:10:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างคัดเลือกการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 22 กุมภาพันธ์ 2555 14:25:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องชั่งและเขย่าถุงเลือดที่สามารถเชื่อมผนึกถุงเลือดได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:35:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างทาสีอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หลังที่ ๑ , ๒ และ ๓ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กุมภาพันธ์ 2555 14:34:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องดูดปั่นเนื้อเยื่อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กุมภาพันธ์ 2555 10:51:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบความเร็วสูง ชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กุมภาพันธ์ 2555 10:49:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน และอุปกรณ์ระบบโทรเข้า (Remote Access) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 20 กุมภาพันธ์ 2555 10:48:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้บ่มเพาะเลี้ยงเชื้อภายใต้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กุมภาพันธ์ 2555 09:21:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศ ร่าง TOR งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น 1-2 อาคาร 2 เป็นศูนย์การเรียนรู้ (Living Library) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะพยาบาลศาสตร์
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2555 10:51:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: รถยนต์ตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2555 10:22:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๑๑๒ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2555 10:21:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารธรณีวิทยา (อาคาร 1) จำนวน 1 รายการ จ้าง 3/2555 จากคุณ: วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กุมภาพันธ์ 2555 14:42:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ในระดับองค์กร (Campus Agreement) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 16 กุมภาพันธ์ 2555 14:42:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจ้างทำกระเป๋าผ้า จากคุณ: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 16 กุมภาพันธ์ 2555 09:29:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศ ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม) จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 16 กุมภาพันธ์ 2555 09:29:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยื่นข้อเสนองานจ้างปรับปรุง ดัดแปลงสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 14 กุมภาพันธ์ 2555 14:59:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะเศรษฐศาสตร์ จาก: คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 กุมภาพันธ์ 2555 14:29:19]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่าง TOR โครงการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสาร ข้อมูลภายใน และอุปกรณ์ระบบโทรเข้า (Remote Access) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 14 กุมภาพันธ์ 2555 14:28:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศ ร่าง TOR ครั้งที่ 2 รายการครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวม อาคารหอพักนักศึกษา และอาคารบริหารและสวัสดิการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 กุมภาพันธ์ 2555 11:12:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จาก: คณะเภสัชศาสตร์
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2555 16:45:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติการวิชาการประชาสัมพันธ์และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาหนังสือพิมพ์ จำนวน 5 รายการ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2555 16:45:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาห้องปฏิบัติการวิชาการประชาสัมพันธ์และห้องปฏิบัติการสาขาวิชาหนังสือพิมพ์ 15 รายการ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2555 16:44:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2555 16:43:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องบริหารข้อไหล่แบบต่อเนื่องด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2555 11:20:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องมือช่วยใส่ท่อหายใจ ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2555 11:20:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2555 11:19:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ชนิดแยกส่วน จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2555 11:19:10]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความสูงและติดตั้งระบบโทรศัพท์ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2555 11:17:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุก่อสร้างทั่วไป จำนวน 48 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 กุมภาพันธ์ 2555 14:24:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุประปา จำนวน 25 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 กุมภาพันธ์ 2555 14:24:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุประปา จำนวน 6 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 กุมภาพันธ์ 2555 14:23:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๑๑๒ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 กุมภาพันธ์ 2555 14:22:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศ ร่าง TOR รายการครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวม อาคารหอพักนักศึกษา และอาคารบริหารและสวัสดิการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2555 15:27:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: รถยนต์ตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2555 12:26:05]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 100 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2555 12:25:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2555 12:24:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2555 12:23:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างจัดท้ารางระบายน้ำด้านหลังโรงพยาบาลสัตว์เล็กและหอพัก ๔๐ ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 กุมภาพันธ์ 2555 15:54:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหอพักนักศึกษา ๕ อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 กุมภาพันธ์ 2555 14:57:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศฯ ๘ เครื่อง รถยนต์บรรทุก ๑ ตอน ๑ คัน จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 กุมภาพันธ์ 2555 14:19:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 03 กุมภาพันธ์ 2555 14:19:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 กุมภาพันธ์ 2555 11:44:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ถุงมือ จำนวน 3 รายการ จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 กุมภาพันธ์ 2555 16:30:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ผ้าก๊อซ จำนวน 3 รายการ จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 กุมภาพันธ์ 2555 16:30:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างคัดเลือกจ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน ๑๑,๐๐๐ ใบ จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 02 กุมภาพันธ์ 2555 10:56:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๐ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 กุมภาพันธ์ 2555 10:44:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 2/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2555 14:44:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างซ่อมแซมหอพักนักศึกษา 5 อาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 30 มกราคม 2555 15:12:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน และระบบคีบซีลเส้นเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มกราคม 2555 14:24:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักบริการวิชาการ (เพิ่มเติม) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการวิชาการ
[post: 26 มกราคม 2555 16:18:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวน ๑๑๒ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มกราคม 2555 15:28:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ขนาด 7 ชั้น พื้นที่ 9,000 ตร.ม. จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 มกราคม 2555 16:18:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ขนาด 9 ชั้น ฯ จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 มกราคม 2555 16:18:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างจอดรถยนต์ ขนาด 9 ชั้น พื้นที่ประมาณ 32,576 ตร.ม. จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 มกราคม 2555 14:36:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักบริการวิชาการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการวิชาการ
[post: 25 มกราคม 2555 11:06:53]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าแรงสูงที่ชำรุด จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เ
[post: 24 มกราคม 2555 09:15:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 มกราคม 2555 15:44:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ตู้ จากคุณ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มกราคม 2555 14:24:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 ชุด จากคุณ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มกราคม 2555 14:21:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคลุกแป้งถุงมือ จำนวน 1 เครื่อง จากคุณ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มกราคม 2555 14:20:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 มกราคม 2555 14:37:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ กระดาษการ์ด กระดาษปอนด์ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 มกราคม 2555 14:36:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สติ๊กเกอร์และRibbon) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 มกราคม 2555 14:36:27]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วบางส่วน และย้ายป้ายด้านหน้าทางเข้่าหลักด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 มกราคม 2555 12:00:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายจราจรแขวนสูงแบบแขนยื่นข้างเดียว จำนวน 2 ปัาย จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 มกราคม 2555 11:59:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการวิชาการ
[post: 16 มกราคม 2555 16:03:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักทะเบียนและประมวลผล จำนวน 1 รายการ จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 13 มกราคม 2555 15:32:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงระบบท่อส่งลมเย็น ชั้น 4 - 7 อาคารบุญสม มาร์ติน จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 มกราคม 2555 12:27:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 11 มกราคม 2555 14:37:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคา ซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 มกราคม 2555 11:01:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 มกราคม 2555 10:09:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มกราคม 2555 14:38:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน และระบบคีบซีลเส้นเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มกราคม 2555 12:51:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ผ้าก๊อซ) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 มกราคม 2555 15:02:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ถุงมือยาง) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 มกราคม 2555 15:01:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงและซ่อมเปลี่ยนสายเคเบิลโทรศัพท์ฯ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 มกราคม 2555 15:00:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชุดเครื่องห้ามเลือดชนิดใช้กับลมหรือแก๊สไนโตรเจนพร้อมเครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 3 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ธันวาคม 2554 15:00:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ธันวาคม 2554 15:00:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างสว่านเจาะและตัดกระดูกความเร็วสูงชนิดใช้ลมหรือแก๊สไนโตรเจนขับเคลื่อน จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ธันวาคม 2554 14:59:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ขนาด 7 ชั้น พื้นที่ 9,000 ตร.ม. (เพิ่มเติม) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 ธันวาคม 2554 16:01:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 ธันวาคม 2554 14:17:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 ธันวาคม 2554 14:17:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๒ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 ธันวาคม 2554 14:16:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 ธันวาคม 2554 14:15:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๑ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 ธันวาคม 2554 14:14:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องบริหารข้อไหล่แบบต่อเนื่องด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 ธันวาคม 2554 14:14:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องมือช่วยใส่ท่อหายใจ ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 ธันวาคม 2554 14:13:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพการส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะออกจอภาพ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 ธันวาคม 2554 14:13:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องมือผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกเท้าพร้อมชุดโลหะดามยึดกระดูก จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 ธันวาคม 2554 14:12:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 ธันวาคม 2554 14:11:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓๐ รายการ (น้ำเกลือ) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 26 ธันวาคม 2554 12:38:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 ธันวาคม 2554 17:14:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ขนาด 9 ชั้น พื้นที่ประมาณ 32,576 ตร.ม. จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 ธันวาคม 2554 15:36:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ขนาด 7 ชั้น พื้นที่ 9,000 ตร.ม. จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 ธันวาคม 2554 15:36:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการประกวดราคาซื้อมอเตอร์ปั๊มเติมอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 ชุด จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 ธันวาคม 2554 16:06:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 ธันวาคม 2554 15:43:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 ธันวาคม 2554 15:42:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 8 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 ธันวาคม 2554 15:42:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 ธันวาคม 2554 15:41:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 ธันวาคม 2554 15:41:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 26 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 ธันวาคม 2554 15:40:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 ธันวาคม 2554 15:27:18]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ธันวาคม 2554 14:39:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ธันวาคม 2554 14:39:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ธันวาคม 2554 14:37:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ธันวาคม 2554 14:37:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ. เครื่องซักผ้า จาก: คณะทัตแพทยศาสตร์
[post: 20 ธันวาคม 2554 14:33:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงและซ่อมเปลี่ยนสายเคเบิลโทรศัพท์ฯ จำนวน 2 รายการ คัดเลือกจ้าง 1/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2554 14:36:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่อง X-ray ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 19 ธันวาคม 2554 10:23:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2554 10:18:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วลวดหนามและประตูปิดเปิดศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 ธันวาคม 2554 15:09:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงสายเมนไฟฟ้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนและมิเตอร์ไฟฟ้า อาคารหอพักแพทย์ 1 จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 ธันวาคม 2554 10:57:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องชั่งและเขย่าถุงเลือดที่สามารถเชื่อมผนึกถุงเลือดได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 ธันวาคม 2554 14:25:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 ธันวาคม 2554 14:24:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเตียงฟาวเลอร์ ชนิด 2 ไก จำนวน 15 เตียง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 ธันวาคม 2554 14:24:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเตียงเคลื่อนย้ายและเฝ้าสังเกตผู้ป่วย จำนวน 10 เตียง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 ธันวาคม 2554 14:23:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงระบบท่อส่งลมเย็น ชั้น 4 - 7 อาคารบุญสม มาร์ติน จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 ธันวาคม 2554 13:42:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องจี้ห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน และระบบคีบซีลเส้นเลือดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 ธันวาคม 2554 10:02:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์การศึกษา ชุดตู้อบสุญญากาศ จำนวน ๑ รายการ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 08 ธันวาคม 2554 10:01:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 ธันวาคม 2554 09:30:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ภาควิชาฟิสิกส์ฯ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 ธันวาคม 2554 09:29:41]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ (สติ๊กเกอร์) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 ธันวาคม 2554 09:28:59]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ และวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2554 14:14:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด จำนวน 1 เครื่อง(ครั้งที่ 2) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2554 11:08:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (สำลี) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2554 11:06:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๓ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2554 11:06:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ (เข็มฉีดยา) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เ
[post: 06 ธันวาคม 2554 11:05:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ (tip ขนาดต่างๆ) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เ
[post: 06 ธันวาคม 2554 11:04:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ (เฝือก) จาก: คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2554 11:03:24]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ (urinebag injectionplug) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2554 11:02:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒๙ รายการ (สายสวนปัสสาวะ สายยาง สายซักชั่น Endo ขนาดต่างๆ) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2554 11:00:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ตัวกรองไตเทียม) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2554 10:59:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2554 10:58:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จำนวน 19 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 ธันวาคม 2554 09:28:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์หัวกลับ จำนวน ๑ ชุด จาก: คณะทัตแพทยศาสตร์
[post: 30 พฤศจิกายน 2554 14:17:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ขอยกเลิกประกวดราคาการจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยขอใช้ประกาศฉบับนี้แทน จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 พฤศจิกายน 2554 14:16:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคลุกแป้งถุงมือ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 พฤศจิกายน 2554 11:49:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 20 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 พฤศจิกายน 2554 11:48:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย จำนวน 3 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 พฤศจิกายน 2554 11:48:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ รายชื่อผู้ที่ชนะการยื่นข้อเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จาก: คณะวิจิตรศิลป์
[post: 30 พฤศจิกายน 2554 10:23:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาการจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 พฤศจิกายน 2554 12:57:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงและซ่อมเปลี่ยนสายเคเบิลโทรศัพท์ฯ จำนวน 2 รายการ คัดเลือกจ้าง 1/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 พฤศจิกายน 2554 10:42:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงแนวท่อน้ำเสียหมู่บ้านไผ่ล้อม จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 พฤศจิกายน 2554 16:17:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: งานจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ขนาด ๙ ชั้น พื้นที่ประมาณ ๓๒,๕๗๖ ตร.ม. จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤศจิกายน 2554 14:33:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: งานจ้างก่อสร้างศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ขนาด ๗ ชั้น พื้นที่ ๙,๐๐๐ ตร.ม. จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤศจิกายน 2554 14:33:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ซื้อ วัสดุสำนักงาน และ วัสดุงานบ้าน จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 พฤศจิกายน 2554 14:32:30]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ซื้อ วัสดุสำนักงาน และ วัสดุงานบ้าน จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 พฤศจิกายน 2554 10:48:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคา จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 25 พฤศจิกายน 2554 11:07:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์รถยนต์กระบะบรรทุกเล็ก จำนวน ๑ คัน จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 25 พฤศจิกายน 2554 10:36:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อรถไฟฟ้า จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 พฤศจิกายน 2554 16:27:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 พฤศจิกายน 2554 13:15:06]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จาก: วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
[post: 22 พฤศจิกายน 2554 15:33:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดเครื่องห้ามเลือดชนิดใช้กับลมหรือแก๊สไนโตรเจนพร้อมเครื่องกรองอากาศให้ปราศจากเชื้อ จำนวน 3 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤศจิกายน 2554 15:32:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างสว่านเจาะและตัดกระดูกความเร็วสูงชนิดใช้ลมหรือแก๊สไนโตรเจนขับเคลื่อน จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤศจิกายน 2554 15:32:12]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 650 VA จำนวน 130 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤศจิกายน 2554 15:31:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยหายใจชนิดมือบีบ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤศจิกายน 2554 15:30:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจัดซื้อแบตเตอรี่และสายไฟชาร์ตแบตเตอรี่รถไฟฟ้าโดยวิธีคัดเลือก จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 พฤศจิกายน 2554 14:21:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือกาแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ถุงมือยางใช้แล้วทิ้ง) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤศจิกายน 2554 12:40:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ผ้าก๊อซ) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤศจิกายน 2554 12:40:25]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศร่างTORข้อกำหนดคุณลักษณะแบตเตอรี่และสายไฟชาร์ตแบตเตอรี่รถไฟ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 18 พฤศจิกายน 2554 15:02:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ จาก : คณะนิติศาสตร์ ประกาศ
[post: 18 พฤศจิกายน 2554 14:55:22]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่อง X-ray ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 18 พฤศจิกายน 2554 10:15:04]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เลขที่ 3/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 พฤศจิกายน 2554 14:46:26]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบน Tablet PC และ Smart Phone จำนวน 46 เครื่อง 3/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤศจิกายน 2554 09:01:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
[post: 14 พฤศจิกายน 2554 16:35:31]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 พฤศจิกายน 2554 15:56:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงสายเมนไฟฟ้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนและมิเตอร์ไฟฟ้า อาคารฯ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 พฤศจิกายน 2554 09:29:23]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR เครื่อง X-ray ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 1 จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 09 พฤศจิกายน 2554 09:56:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จาก: วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
[post: 08 พฤศจิกายน 2554 15:49:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ชุดกล้องถ่ายภาพขนาดกลาง เซนเซอร์รับภาพสำหรับกล้องขนาดกลาง จาก: คณะวิจิตรศิลป์
[post: 07 พฤศจิกายน 2554 13:51:35]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 2/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤศจิกายน 2554 13:45:36]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 03 พฤศจิกายน 2554 10:38:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (ภาชนะและสายดูดสำหรับรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 พฤศจิกายน 2554 10:12:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 พฤศจิกายน 2554 08:31:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 01 พฤศจิกายน 2554 10:57:34]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุการแพทย์ (จัดฟัน) จำนวน ๑๘๔ รายการ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 31 ตุลาคม 2554 10:52:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขยายระยะเวลาการยื่นข้อเสนอเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธีคัดเลือก จาก: วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
[post: 31 ตุลาคม 2554 10:10:21]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบน Tablet PC และ Smart Phone จำนวน 46 เครื่อง 3/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 ตุลาคม 2554 10:09:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะนิติศาสตร์
[post: 26 ตุลาคม 2554 16:03:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑,๓๔๗ รายการ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 25 ตุลาคม 2554 14:47:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก จาก: วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
[post: 25 ตุลาคม 2554 09:36:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบน Tablet PC และ Smart Phone จำนวน 46 เครื่อง 27/2554 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ตุลาคม 2554 09:34:55]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 28/2554 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ตุลาคม 2554 09:34:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ เลขที่ 2/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ตุลาคม 2554 09:33:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เลขที่ 1/2555 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ตุลาคม 2554 09:32:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: โครงการประกวดราคาจ้างอาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ จาก: คณะนิติศาสตร์
[post: 20 ตุลาคม 2554 09:31:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชุดเครื่องมือประกันคุณภาพลำรังสี จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 ตุลาคม 2554 14:17:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างตัดชุดวอร์มและเสื้อทีมเพื่อเข้าร่วมกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน ๔๒๐ ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 14 ตุลาคม 2554 11:44:38]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเปลี่ยนกำหนดการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ใช้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (บัตรสมาร์การ์ด) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๘ จากคุณ: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 12 ตุลาคม 2554 13:34:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (ครุภัณฑ์สำนักงาน) จาก: คณะเภสัชศาสตร์
[post: 11 ตุลาคม 2554 14:01:58]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 10 ตุลาคม 2554 10:49:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 10 ตุลาคม 2554 09:57:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 05 ตุลาคม 2554 14:18:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 05 ตุลาคม 2554 11:12:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 05 ตุลาคม 2554 11:02:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ ถุงมือใช้แล้วทิ้ง จำนวน ๘,๕๐๐ กล่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 05 ตุลาคม 2554 10:15:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 04 ตุลาคม 2554 16:31:39]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 04 ตุลาคม 2554 16:07:33]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยหอพัก 40 ปี และ หอพักสีชมพู จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 04 ตุลาคม 2554 11:30:57]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 03 ตุลาคม 2554 14:24:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: กล้องเซอร์จิคัลไมโครสโคป พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพวีดีโอ ระบบออโต้โฟกัส (Surgical Microscope) จำนวน 1 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 03 ตุลาคม 2554 10:10:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 30 กันยายน 2554 16:16:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูล รายการ เครื่องเลเซอร์รักษาสายตาผิดปกติ พร้อมเครื่องเลเซอร์แยกชั้นกระจกตา จำนวน ๑ เครื่อง
[post: 30 กันยายน 2554 14:44:56]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ คณะวิทยาศาสตร์
[post: 30 กันยายน 2554 14:44:00]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนและบริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 30 กันยายน 2554 11:51:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องเร่งอนุภาคไซโคตรอน จำนวน 1 เครื่อง
[post: 29 กันยายน 2554 17:04:52]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจระบบประสาทอัตโนมัติในคนแบบ Non-invasive จำนวน 1 ชุด
[post: 29 กันยายน 2554 17:03:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีพิเศษ
[post: 28 กันยายน 2554 15:38:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขนาด 2 ชั้น พื้นที่ 1,017.75 ตร.ม. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากคุณ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กันยายน 2554 16:30:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องช่วยหายใจชนิดปริมาตร ชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 5 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กันยายน 2554 16:10:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจหามะเร็งเต้านมแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กันยายน 2554 09:21:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องวิเคราะห์เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กันยายน 2554 09:21:03]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิเคราะห์และแสดงภาพไมโครแอเรย์ จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กันยายน 2554 09:20:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กล้องส่องหลอดลมขนาดเล็กและกล้องส่องหลอดลมขนาดปกติครบชุด จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กันยายน 2554 09:20:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เตียงผ่าตัดชนิดปรับด้วยไฮโดรลิคสำหรับห้องผ่าตัดชนิดไฮบริด จำนวน 1 เตียง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กันยายน 2554 09:19:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกระตุ้นสมอง จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กันยายน 2554 09:19:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องถ่ายภาพรังสีแบบฟลูออโรสโคปี้ระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กันยายน 2554 09:18:43]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 2 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กันยายน 2554 09:18:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหาร จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กันยายน 2554 09:17:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ทั่วไประบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 กันยายน 2554 09:17:14]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดจ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดและจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะพยาบาลศาสตร์
[post: 23 กันยายน 2554 15:03:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 50 เตียง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 กันยายน 2554 15:01:29]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 55 เตียง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 กันยายน 2554 15:01:01]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์ชนิดสี (Color Doppler Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 กันยายน 2554 16:26:07]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องฉายภาพรังสีชนิดฟลูออโรสโคปี้ สำหรับห้องผ่าตัดชนิดไฮบริด (Hybrid OR) จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 กันยายน 2554 16:25:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ (Central monitor) จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 กันยายน 2554 16:25:16]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจชนิดศูนย์กลางพร้อมระบบเชื่อมโยงแบบไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 กันยายน 2554 16:24:48]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคารธาราบำบัด จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 22 กันยายน 2554 09:04:15]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ ๒ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 21 กันยายน 2554 14:47:42]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยคณะมนุษยศาสตร์ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 21 กันยายน 2554 14:47:02]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope, TEM) จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 กันยายน 2554 14:35:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 21 กันยายน 2554 14:34:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะทันตแพทย์ศาสตร์
[post: 21 กันยายน 2554 10:18:49]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: กล้องเซอร์จิคัลไมโครสโคป พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพวิดีโอ ระบบออโต้โฟกัส (Surgical Microscope) จำนวน ๑ ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 21 กันยายน 2554 10:18:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย จาก: คณะเภสัชศาสตร์
[post: 19 กันยายน 2554 16:26:47]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกซื้อ เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 19 กันยายน 2554 14:23:46]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกซื้อ เครื่องปั่นและแยกเลือดอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 19 กันยายน 2554 14:21:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายในและอุปกรณ์ระบบ จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 19 กันยายน 2554 14:14:20]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 19 กันยายน 2554 11:46:51]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจ้างบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 19 กันยายน 2554 11:46:09]

รายละเอียดเพิ่มเติม
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจ้างบริการดูแลสวนและบริเวณโดยรอบคณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 19 กันยายน 2554 11:45:32]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างแจ้งผลการประกวดราคางานจ้างทำความสะอาดหอพักนักศึกษา (เฮือนพวงชมพู) จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 19 กันยายน 2554 10:53:37]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างให้เอกชนเช่าสถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 19 กันยายน 2554 09:59:08]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเขียนโปรแกรมบน Tablet PC และ Smart Phone จำนวน 46 เครื่อง 27/2554 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กันยายน 2554 09:58:28]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับบรรยากาศความกดสูง จำนวน 2 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กันยายน 2554 15:37:50]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ชนิดเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กันยายน 2554 15:37:13]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ขอบเขตของงานจัดจ้างรถสี่ล้อรับจ้าง การให้บริการขนส่งมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ขส.มช.) จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 16 กันยายน 2554 15:35:44]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จาก: คณะมนุษยศาสตร์
[post: 16 กันยายน 2554 11:17:54]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องเลเซอร์รักษาสายตาผิดปกติ พร้อมเครื่องเลเซอร์แยกชั้นกระจกตา จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กันยายน 2554 11:06:17]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องช่วยพยุงหัวใจ โดยใช้บอลลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 กันยายน 2554 16:24:11]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียนชนิดภายในและภายนอกหลอดเลือดแบบศูนย์รวมพร้อมเครื่องมอนิเตอร์แบบข้างเตียง จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 กันยายน 2554 16:23:45]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดเครื่องมือวิเคราะห์สัญญาณระบบสื่อสารดิจิตอลฯ ชุดเครื่องมือสร้างรูปแบบสัญญาณดิจิตอลฯ จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 15 กันยายน 2554 14:54:40]

รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาซื้อคร