ǻСҤ
 คณะเกษตรศาสตร์ เชิญชวนยื่นข้อเสนองานจ้างก่อสร้าง 1.จ้างเหมาระบบกันซึมดาดฟ้าอาคารภาควิชาพืชศาสตร์ จำนวน 1 รายการ 2.จ้างเหมาระบบกันซึมรอยต่ออาคารเรียนเดิม จำนวน 1 รายการ
[post: 24 กรกฎาคม 2557 10:17:12]

´
 คณะเกษตรศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร จำนวน 1 รายการ
[post: 24 กรกฎาคม 2557 10:16:07]

´
 คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุง ชั้น ๓ อาคาร ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 23 กรกฎาคม 2557 09:43:47]

´
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 กรกฎาคม 2557 09:42:12]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 6/2557
[post: 22 กรกฎาคม 2557 13:34:34]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคา ติดตั้งแขนกั้นประตูเข้า-ออกรถอัตโนมัติ หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 2,3 และหญิง 2
[post: 22 กรกฎาคม 2557 13:21:20]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 3
[post: 22 กรกฎาคม 2557 13:19:25]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศยื่นเสนอราคาปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์ หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 3
[post: 22 กรกฎาคม 2557 13:20:16]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นเสนอราคาปรับปรุงหน้าต่างและประตูชั้น 4 หอพักนักศึกษาแพทย์ 4/37
[post: 22 กรกฎาคม 2557 10:39:11]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอราคาปรับปรุงบริเวณชั้น 1 หอพักนักศึกษาแพทย์ 7 เป็นห้องออกกำลังกาย
[post: 22 กรกฎาคม 2557 10:33:39]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนเสนอราคาปรับปรุงห้องอ่านหนังสือ หอพักนักศึกษาแพทย์ชาย 2
[post: 22 กรกฎาคม 2557 10:25:01]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศแจ้งผลการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมภายในชั้น 1-3 และพื้นที่รอบอาคารปฏิบัติการกลาง
[post: 22 กรกฎาคม 2557 10:21:57]

´
 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 21 กรกฎาคม 2557 14:26:49]

´
 กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR โครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงสวนสุขภาพ
[post: 18 กรกฎาคม 2557 16:19:38]

´
 กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างปรับปรุงระบบวัสดุกรองทรายชุดผลิตที่ 5
[post: 18 กรกฎาคม 2557 16:18:47]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR โครงการจ้างปรับปรุงระบบวัสดุกรองทรายชุดผลิตที่ 5
[post: 18 กรกฎาคม 2557 16:17:56]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหารมหาวิทยาลัย โดยวิธีประกวดราคา
[post: 18 กรกฎาคม 2557 15:03:00]

´
 คณะการสื่อสารมวลชน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
[post: 18 กรกฎาคม 2557 10:30:40]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดเครื่องมือผ่าตัดแก้ไขโรคอกบุ๋ม จำนวน 1 ชุด
[post: 17 กรกฎาคม 2557 09:21:16]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบประมวลผลความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง
[post: 17 กรกฎาคม 2557 09:19:32]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการบริหาร
[post: 16 กรกฎาคม 2557 14:20:18]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพชณะผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:35:59]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฉีดสารทึบรังสีแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:34:19]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:33:09]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์ฟุต จำนวน 1 ตู้
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:32:06]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:30:50]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:29:34]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:28:07]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดเครื่องมือผ่าตัดแก้ไขโรคอกบุ๋ม จำนวน 1 ชุด
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:26:52]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบประมวลผลความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:25:43]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง
[post: 15 กรกฎาคม 2557 10:24:06]

´
 คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศร่าง TOR จ้างก่อสร้างปรับปรุง ชั้น 3 อาคาร 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 09 กรกฎาคม 2557 14:50:57]

´
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภค
[post: 09 กรกฎาคม 2557 14:36:01]

´
 คณะทันตแพทยศาสตร์ เชิญชวนยื่นเสนอราคา เครื่องหล่อบล็อกพาราฟิน 1 ชุด
[post: 09 กรกฎาคม 2557 14:19:29]

´
 คณะทันตแพทยศาสตร์ เชิญชวนยื่นข้อเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบอัตโนมัติ 1 ชุด
[post: 09 กรกฎาคม 2557 14:18:11]

´
 คณะศึกษาศาสตร์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างก่อสร้างปรับปรุง ชั้น ๓ อาคาร ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 กรกฎาคม 2557 14:04:27]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศยื่นเสนอราคาตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 1 ตู้
[post: 09 กรกฎาคม 2557 11:02:57]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศยื่นเสนอราคาเครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง
[post: 09 กรกฎาคม 2557 11:02:03]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง
[post: 09 กรกฎาคม 2557 11:01:11]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
[post: 09 กรกฎาคม 2557 11:00:21]

´
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน
[post: 08 กรกฎาคม 2557 10:43:54]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศผลการจ้างปรับปรุงอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ
[post: 07 กรกฎาคม 2557 14:49:08]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 ชุด
[post: 04 กรกฎาคม 2557 15:08:03]

´
 คณะมนุษยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอเช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม
[post: 04 กรกฎาคม 2557 09:23:33]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 03 กรกฎาคม 2557 14:50:31]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงศาลาอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 03 กรกฎาคม 2557 14:17:44]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ เชิญชวนเสนอ งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 10/2557
[post: 03 กรกฎาคม 2557 10:10:02]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ผ้าก๊อส) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 01 กรกฎาคม 2557 14:57:12]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ผ้าก๊อส) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 01 กรกฎาคม 2557 14:56:12]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ถุงมือ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 01 กรกฎาคม 2557 13:53:08]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว กระดาษต่อเนื่อง) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 01 กรกฎาคม 2557 13:50:03]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจอแสดงภาพชนิดความละเอียดสูง ขนาด 24 นิ้ว พร้อมที่ตั้ง จำนวน 1 ชุด
[post: 01 กรกฎาคม 2557 10:26:44]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกเครื่องมือยึดกระดูกกรามล่าง จำนวน 1 ชุด
[post: 01 กรกฎาคม 2557 10:25:31]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอ เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ จำนวน 2 เครื่อง
[post: 01 กรกฎาคม 2557 10:11:06]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวน เครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 100 เครื่อง, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด จำนวน 30 เครื่อง
[post: 01 กรกฎาคม 2557 10:09:59]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศเชิญชวน วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ
[post: 01 กรกฎาคม 2557 10:08:45]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ้างติดตั้งท่อเมนน้ำประปาด้านหลังหอธรรม ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" ลำพูน
[post: 30 มิถุนายน 2557 15:13:52]

´
 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์ Olfactory Port & Voice for GC/MS or GC/FID
[post: 30 มิถุนายน 2557 15:06:41]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงสถานที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 30 มิถุนายน 2557 14:51:47]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมปรับปรุงสถานที่
[post: 30 มิถุนายน 2557 14:51:13]

´
 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 30 มิถุนายน 2557 12:57:23]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ฝั่งกองพัฒนานักศึกษา
[post: 27 มิถุนายน 2557 14:57:42]

´
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์และวีดีโอ หอประชุม
[post: 26 มิถุนายน 2557 16:22:04]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อสารโลยีอลูมิเนียมคลอไรด์ PAC
[post: 26 มิถุนายน 2557 16:18:25]

´
 กองคลัง ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ของหน่วยกำจัดน้ำเสีย(แม่เหียะ)
[post: 26 มิถุนายน 2557 16:12:57]

´
 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 514 รายการ
[post: 26 มิถุนายน 2557 15:30:00]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
[post: 26 มิถุนายน 2557 15:29:02]

´
 สำนักทะเบียนและประมวล ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม
[post: 24 มิถุนายน 2557 15:55:47]

´
 วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี ประกาศร่าง TOR การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 60 ชุด
[post: 24 มิถุนายน 2557 09:39:46]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:19:22]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก พัดลมระบายอากาศแบบขับเคลื่อนด้วยสายพานและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:18:02]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก ชุดกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง จำนวน 12 ชุด
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:15:41]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก กล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:14:17]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:12:39]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก เครื่องละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบความร้อนแห้ง จำนวน 1 เครื่อง
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:11:25]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก โคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิดหลอด LED แบบติดเพดานชนิดโคมเดี่ยว จำนวน 4 ชุด
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:10:12]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวทั้งมือและเท้า จำนวน 1 เครื่อง
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:08:37]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก ตู้อบแห้งด้วยความร้อน แบบ 1 ประตู จำนวน 1 ตู้
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:07:21]

´
  คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก เครื่องพ่นทำลายเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์และประจุบวก จำนวน 1 เครื่อง
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:06:05]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะ เครื่องตรวจอวัยวะภายในและหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:04:09]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดแสดงผลแบบดิจิตอล จำนวน 10 เครื่อง
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:02:51]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง
[post: 23 มิถุนายน 2557 16:01:12]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประการผลการคัดเลือกซื้อเตียงทำคลอดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง
[post: 23 มิถุนายน 2557 15:59:57]

´
 คณะเทคนิคการแพทย์ ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนองานปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างอาคาร คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 23 มิถุนายน 2557 13:52:35]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์และวิดีโอฯ หอประชุม
[post: 20 มิถุนายน 2557 17:22:21]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR จัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรต์ PAC จำนวน 144,000 กิโลกรัม
[post: 20 มิถุนายน 2557 17:20:04]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศร่าง TOR จัดซื้อสารโพลีอลูมิเนียมคลอไรต์ PAC จำนวน 144,000 กิโลกรัม
[post: 20 มิถุนายน 2557 17:18:38]

´
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาจ้างทำทางลาด ติดตั้งลิฟท์พร้อมฐานยกสูงที่อาคารยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 20 มิถุนายน 2557 14:35:18]

´
 งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ คณะวิทยาศาสตร์
[post: 19 มิถุนายน 2557 12:55:00]

´
 ประกาศ เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอจัดซื้อครุภุัณฑ์ ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 18 มิถุนายน 2557 15:30:06]

´
 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร
[post: 17 มิถุนายน 2557 14:02:51]

´
 การจำหน่ายอาคารวิเคราะห์วิจัย และอาคารโรงเก็บพัสดุฝ่ายแต่งแร่ จำนวน 3 รายการ พร้อมรื้อถอน
[post: 17 มิถุนายน 2557 10:37:11]

´
 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
[post: 16 มิถุนายน 2557 16:19:05]

´
 ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 16 มิถุนายน 2557 10:22:14]

´
 เชิญชวนยื่นข้อเสนอ วัสดุควบคุม(ครุภัณฑ์) สำนักงาน จำนวน 22 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) คณะแพทยศาสตร์
[post: 13 มิถุนายน 2557 14:31:54]

´
 ประกาศผลการจัดซื้อ "รถขุดลอกอ่างเก็บน้ำ" จำนวน 1 คัน คณะเกษตรศาสตร์
[post: 13 มิถุนายน 2557 09:41:54]

´
 ประกาศผลการจัดซื้อ "รถแทรกเตอร์ ขนาด 47 แรงม้า" จำนวน 1 คัน คณะเกษตรศาสตร์
[post: 13 มิถุนายน 2557 09:40:12]

´
 เชิญชวนยื่นข้อเสนอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1 รายการ olfactory port คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 12 มิถุนายน 2557 16:02:56]

´
 ยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ olfactory port เลขที่ 6/2557 ลว 30 พค 57 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 12 มิถุนายน 2557 16:02:05]

´
 การคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบก่อสร้าง งานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น คณะแพทยศาสตร์
[post: 12 มิถุนายน 2557 16:00:54]

´
 เชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อคัดเลือกจ้างปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาดาดฟ้า คณะแพทยศาสตร์
[post: 12 มิถุนายน 2557 16:00:12]

´
 ประกาศร่าง TOR จ้างทำทางลาดติดตั้งลิฟท์พร้อมฐานยกสูงที่อาคารยุทธศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 มิถุนายน 2557 15:59:20]

´
 คณะแพทยศาสตร์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง(ตรวจวัด 2 ระบบ) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 12 มิถุนายน 2557 09:28:36]

´
 คณะวิทยาศาสตร์ ประกาศขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนอาคาร จำนวน 8 รายการ
[post: 12 มิถุนายน 2557 09:26:58]

´
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างติดตั้งวงจรปิดโซนสามแยกอาคารบริหาร,หอพักนักศึกษา,บ้านพักอาจารย์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย โดยวิธีคัดเลือก
[post: 11 มิถุนายน 2557 14:51:53]

´
 สำนักบริการเทคโนโลยี ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมปรับปรุงสถานที่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
[post: 11 มิถุนายน 2557 14:20:34]

´
 ประกวดราคางานจ้างก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ หลังอาคารหอพักนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย”
[post: 11 มิถุนายน 2557 14:17:42]

´
 ประกวดราคาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์
[post: 11 มิถุนายน 2557 10:05:59]

´
 ประกาศผลการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเกษตรศาสตร์
[post: 11 มิถุนายน 2557 10:07:05]

´
 ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 11 มิถุนายน 2557 10:02:43]

´
 คณะเทคนิคการแพทย ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 113 รายการ
[post: 10 มิถุนายน 2557 14:42:15]

´
 ประกวดราคาเครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์
[post: 10 มิถุนายน 2557 10:07:45]

´
 ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 ชุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 มิถุนายน 2557 13:07:08]

´
 ประกาศรับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบและจำหน่ายอาหาร คณะเกษตรศาสตร์
[post: 06 มิถุนายน 2557 14:50:11]

´
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 06 มิถุนายน 2557 12:50:20]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบดิจิตอล (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะแพทยศาสตร์
[post: 06 มิถุนายน 2557 10:42:28]

´
 ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถเกี่ยวนวดข้าว รถปลูกข้าว รถอีแต๋นดั๊ม คณะเกษตรศาสตร์
[post: 05 มิถุนายน 2557 11:17:58]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดยึดกะโหลกศีรษะ จำนวน 2 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:34:43]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจและบันทึกคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดวิเคราะห์ผลแบบ 12 ลีดพร้อมแปลผล จำนวน 5 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:33:48]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเตียงผ่าตัดชนิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:32:35]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องอบถุงมือ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:31:33]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจและติดตามการทำงานของหัวใจ พร้อมเครื่องวัดความดันโลหิตและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดง จำนวน 4 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:30:38]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ พร้อมวัดค่าเปอร์เซ็นต์ออกซิเจน จำนวน 8 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:29:29]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ชนิด 2 เฟส (defibrillator) จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:27:36]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:26:40]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องล้างเครื่องมือผ่าตัดด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 42 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:25:48]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องดูดสารของเหลวชนิดแรงดูดสูงแบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มิถุนายน 2557 09:24:51]

´
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต GMP ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะเภสัชศาสตร์
[post: 03 มิถุนายน 2557 16:27:09]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ Olfactory port & voice จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 02 มิถุนายน 2557 21:51:46]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 02 มิถุนายน 2557 21:50:37]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 02 มิถุนายน 2557 21:49:44]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 02 มิถุนายน 2557 21:35:16]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงโรงอาหารและพื้นที่โดยรอบโรงอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
[post: 02 มิถุนายน 2557 21:29:30]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 มิถุนายน 2557 21:28:28]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 พฤษภาคม 2557 16:06:33]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ฝั่งกองพัฒนานักศึกษา จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 30 พฤษภาคม 2557 16:05:43]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 พฤษภาคม 2557 19:19:25]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างย้ายแนวสายระบบระบบสื่อสาร หน้าปั้ม ปตท. จาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 พฤษภาคม 2557 19:16:35]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างย้ายแนวระบบสื่อสารบริเวณปั้มน้ำมัน ปตท. จาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 พฤษภาคม 2557 19:15:09]

´
 ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างย้ายแนวสายระบบระบบสื่อสาร หน้าปั้ม ปตท
[post: 29 พฤษภาคม 2557 14:41:30]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคาจ้างย้ายแนวระบบสื่อสารบริเวณปั้มน้ำมัน ปตท.
[post: 29 พฤษภาคม 2557 14:40:51]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: งานปรับปรุงสถานที่ผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต GMP ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 15:33:01]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องดมยาสลบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:20:00]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของสัญญาณชีพขณะผ่าตัดแบบซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:19:07]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:18:20]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร และความดันชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:17:29]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเตียงตรวจผู้ป่วยด้วยวิธี Tilt Table พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:16:44]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -86 องศาเซลเซียส ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์ฟุต จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:15:48]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดกำลังของเลนส์เทียมด้วยแสงเลเซอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:15:00]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจการได้ยิน จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:14:17]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบประมวลผลความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:13:35]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:12:50]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดเครื่องมือผ่าตัดแก้ไขโรคอกบุ๋ม จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:11:50]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องฉีดสารทึบรังสีแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 14:10:53]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 28 พฤษภาคม 2557 11:03:51]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการประกวดราคาซื้อชุดหน้าต่าง passbox สำหรับส่งสัตว์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 10:22:34]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้ออันตรายสำหรับห้องเลี้ยงสัตว์ที่ความปลดภัยทางชีวภาค จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 10:21:47]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ รถแทรกเตอร์ ขนาด 47 แรงม้า จำนวน 1 คัน จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 10:20:49]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ เครื่องสีข้าวแบบแยกข้าวขาวและข้าวกล้อง จำนวน 1 คัน จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 10:20:06]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ รถขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 คัน จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤษภาคม 2557 10:18:51]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการประกวดราคาจ้างงาน ปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 27 พฤษภาคม 2557 14:33:20]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 14/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 พฤษภาคม 2557 09:11:09]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจำหน่ายบ้านพักอาศัย จำนวน 7 หลัง พร้อมรื้อถอน จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 พฤษภาคม 2557 09:10:18]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 พฤษภาคม 2557 15:51:50]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างติดตั้งโหลดเบรกสวิทช์ SF6 เพื่อรองรับ 5 วงจร ทั้งฝั่งเชิงดอยและฝั่งสวนดอก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม) จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 26 พฤษภาคม 2557 15:33:57]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มที่ปราศจากแอลกอฮอล์ จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 26 พฤษภาคม 2557 14:32:13]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 พฤษภาคม 2557 14:17:29]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 พฤษภาคม 2557 09:21:01]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดอุปกรณ์ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤษภาคม 2557 16:19:35]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: งานก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 22 พฤษภาคม 2557 15:21:32]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤษภาคม 2557 15:20:51]

´
  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องล้างและฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤษภาคม 2557 16:00:36]

´
  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤษภาคม 2557 15:59:43]

´
  ประกาศจัดซื้ออุกรณ์คอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤษภาคม 2557 15:03:52]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างสแตนเลส จำนวน 20 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤษภาคม 2557 15:01:02]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการคัดเลือกจ้างผู้ออกแบบงานก่อสร้างอาคารพักนักศึกษาแพทย์ ขนาด 14 ชั้น จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤษภาคม 2557 14:59:51]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคา ผ้าก๊อส จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤษภาคม 2557 10:23:21]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อ ถุงมือยางใช้แล้วทิ้ง จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤษภาคม 2557 10:22:39]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้บ่มเพาะด้วยอากาศแบบใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้
[post: 20 พฤษภาคม 2557 16:29:57]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจอแสดงภาพชนิดความละเอียดสูง ขนาด 24 นิ้ว พร้อมที่ตั้ง จำนวน 1 ชุด
[post: 20 พฤษภาคม 2557 16:29:25]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องมือยึดกระดูกกรามล่าง จำนวน 1 ชุด
[post: 20 พฤษภาคม 2557 16:28:45]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชั้นวางรองเท้าทำด้วยเหล็ก ขนาด 30x90x60 ซม. จำนวน 200 ที่
[post: 20 พฤษภาคม 2557 16:27:04]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคา วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กระดาษต่อเนื่อง กระดาษถ่ายเอกสาร)
[post: 20 พฤษภาคม 2557 16:24:25]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: จ้างติดตั้งโหลดเบรกสวิทซ์ (SF6) เพื่อรองรับ 5 วงจรทั้งฝั่งเชิงดอยและฝั่งสวนดอก(ครั้งที่ 2)
[post: 20 พฤษภาคม 2557 16:23:21]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น ระบบการกรองแบบ 5 ขั้นตอน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 พฤษภาคม 2557 10:46:12]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 16 พฤษภาคม 2557 14:29:00]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 พฤษภาคม 2557 13:27:10]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู. จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 พฤษภาคม 2557 10:18:14]

´
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักใต้ถุนอาคารหอพักนักศึกษาหญิง จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 16 พฤษภาคม 2557 09:05:36]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: จ้างติดตั้งโหลดเบรกสวิทช์ SF6 เพื่อรองรับ 5 วงจร ทั้งฝั่งเชิงดอย และฝั่งสวนดอก จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 15 พฤษภาคม 2557 16:48:36]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: จ้างติดตั้งโหลดเบรกสวิทช์ SF6 เพื่อรองรับ 5 วงจร ทั้งฝั่งเชิงดอย และฝั่งสวนดอก จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย เ
[post: 15 พฤษภาคม 2557 16:48:11]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR โครงการพัฒนาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์หลักของมหาวิทยาลัย จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤษภาคม 2557 15:21:20]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรถขุดพร้อมหางเทเลอร์ ขนาด 3.3 ตัน 30 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 30 แรงม้า พร้อมระบบไฮดรอลิกแบบปรับตั้งอัตโนมัติ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤษภาคม 2557 13:28:58]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าหน้าอาคารหอพักไปอาคาร HPB5 ฉบับที่ 2 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 15 พฤษภาคม 2557 10:06:53]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (ตรวจวัด 2 ระบบ) จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 พฤษภาคม 2557 11:18:08]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 14 พฤษภาคม 2557 09:43:59]

´
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 14 พฤษภาคม 2557 09:43:21]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 พฤษภาคม 2557 13:49:48]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 พฤษภาคม 2557 13:48:58]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 12 พฤษภาคม 2557 13:47:33]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสื่อสารการแสดง จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 พฤษภาคม 2557 14:13:26]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างการจ้างพัฒนาระบบ CMU Mobile Service จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 พฤษภาคม 2557 09:08:14]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องพักใต้ถุนอาคารหอพักนักศึกษาหญิงจำนวน ๑ รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์
[post: 02 พฤษภาคม 2557 08:55:01]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 110 รายการ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 01 พฤษภาคม 2557 13:59:13]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2557 13:57:58]

´
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.0 GHz จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2557 10:43:53]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2557 10:41:42]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2557 09:31:42]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารชีววิทยา 2 ชั้น 2 จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤษภาคม 2557 09:22:30]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ครุภัณฑประจําหองปฏิบัติการวาทวิทยา ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 เมษายน 2557 15:08:24]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 เมษายน 2557 11:11:13]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบดิจิตอล (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 เมษายน 2557 11:10:21]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 เมษายน 2557 10:49:03]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างติดตั้งตัดต่อกระแสไฟฟ้าแรงสูง SF6ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 เมษายน 2557 20:43:25]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางขึ้นอาคารเรียนและอาคารหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้พิการ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 28 เมษายน 2557 15:01:16]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 14/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 15:54:46]

´
  ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: งานปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 1 งาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 15:52:54]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 กล่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 13:04:54]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 10 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 13:04:01]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องบำบัดด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 13:03:14]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 13:02:26]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 13:01:21]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 13:00:18]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวิดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:59:04]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:57:02]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง จำนวน 12 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:56:01]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างพัดลมระบายอากาศแบบขับเคลื่อนด้วยสายพานและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:54:57]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบความร้อนแห้ง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:54:10]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:53:00]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:51:43]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวทั้งมือและเท้า จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:50:44]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างโคมไฟส่องตรวจและช่วยผ่าตัดชนิดหลอด LED แบบติดเพดานชนิดโคมเดี่ยว จำนวน 4 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:49:20]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 เมษายน 2557 12:48:12]

´
 ข่าวยกเลิกประกาศร่าง TOR เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:52:16]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ชนิดแสดงผลแบบดิจิตอล จำนวน 10 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:49:59]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดความดันโลหิต แบบอัตโนมัติพร้อมวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 4 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:48:46]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:47:52]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:46:58]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:46:04]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:45:23]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องพ่นทำลายเชื้อด้วยไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์และประจุบวก จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:44:34]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้อบแห้งด้วยความร้อน แบบ 1 ประตู จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:43:11]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเตียงทำคลอดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เตียง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:42:13]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 เมษายน 2557 14:40:28]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาซื้อชุดเฟอร์นิเจอร์เหล็กปลอดสนิมสำหรับอาคารห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อพิเศษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 เมษายน 2557 16:24:04]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ แบบสูญญากาศ ชนิด 2 ประตู ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 เมษายน 2557 16:23:25]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 เมษายน 2557 16:22:49]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 23 เมษายน 2557 15:54:43]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเท้าหน้าอาคารหอพักไปอาคาร HPB5 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 23 เมษายน 2557 15:53:18]

´
  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสถานที่จอดรถหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 23 เมษายน 2557 15:52:27]

´
 ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 23 เมษายน 2557 15:51:39]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อคลอรีน ชนิดเม็ด ความเข้มข้น 65% จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 เมษายน 2557 15:35:23]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: จ้างติดตั้งโหลดเบรกสวิทซ์ Sf6 เพื่อรองรับ 5 วงจร ทั้งฝั่งเชิงดอยและฝรั่งสวนดอก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 เมษายน 2557 15:34:30]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างทำทางลาด ติดตั้งลิฟท์พร้อมฐานยกสูง ที่อาคารยุทธศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 เมษายน 2557 15:33:39]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแขนงวิชาสื่อสารการแสดง รอบ 2 จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 เมษายน 2557 16:02:42]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวาทวิทยา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 เมษายน 2557 16:00:34]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ครุภัณฑ์ 2 รายการ ชุดหน้าต่าง passbox รับส่งสัตว์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 เมษายน 2557 15:59:12]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ครุภัณฑ์ชุดตู้ปลอดเชื้ออันตรายสำหรับห้องเลี้ยงที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพฯ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 เมษายน 2557 15:58:29]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 รัฐศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 21 เมษายน 2557 15:56:58]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 เมษายน 2557 15:54:45]

´
 ประกาศ TOR โครงการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์ระดับองค์กร จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 เมษายน 2557 16:09:11]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (ตรวจวัด 2 ระบบ) จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 เมษายน 2557 16:03:46]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ 1. เตียงผ่าตัด 2. ชุดเครื่องมือเจาะและตัดกระดูกเล็กชนิดแบตเตอรี่ 3. ชุดอุปกรณ์ฉายแสงสำหรับอุดฟันแบบแอลอีดี 4. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบอัตโนมัติ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 เมษายน 2557 13:16:46]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1. เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบอัตโนมัติ 2. เครื่องสำรองไฟ (ขนาด 1,500 VA และขนาด 3,000 VA) จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 เมษายน 2557 13:16:13]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชุดศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำในสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 เมษายน 2557 16:25:06]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 เมษายน 2557 16:24:14]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 เมษายน 2557 10:41:44]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่างขอบเขตของงาน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ถุงมือยางสำหรับตรวจโรคใช้แล้วทิ้ง) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 เมษายน 2557 10:20:20]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่างขอบเขตของงาน วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษโรเนียว กระดาษต่อเนื่อง) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 เมษายน 2557 10:19:24]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่างขอบเขตของงาน วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ผ้าก๊อส) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 เมษายน 2557 10:17:23]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อ จัดจ้างพัฒนาระบบ CMU Mobile Application Services จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 เมษายน 2557 16:25:25]

´
 ผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น งานก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 11 เมษายน 2557 15:08:55]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรียนพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 เมษายน 2557 14:06:34]

´
  ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: จ้างทำทางลาดติดตั้งลิฟท์พร้อมฐานยกสูงที่อาคารยุทธศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 เมษายน 2557 09:43:29]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: งานซื้อ คลอรีน ชนิดเม็ด ความเข้มข้น 65% จาก กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 เมษายน 2557 09:35:30]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 เมษายน 2557 15:26:25]

´
  ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยเครื่องความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 เมษายน 2557 11:04:13]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 09 เมษายน 2557 16:29:09]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 เมษายน 2557 16:28:05]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องล้างและฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 เมษายน 2557 16:27:16]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งผลการประมูลการจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะเกษตรศาสตร์
[post: 09 เมษายน 2557 12:36:21]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู. จำนวน 9 เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 เมษายน 2557 12:35:09]

´
 ผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ รอบ 2 จาก : คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 04 เมษายน 2557 13:24:25]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารชีววิทยา 2 ชั้น 2 จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 เมษายน 2557 15:00:48]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 เมษายน 2557 11:09:56]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคารเทอร์โมแมคคานิคส ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 เมษายน 2557 14:42:46]

´
 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 1,191 รายการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 เมษายน 2557 10:27:34]

´
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ ขนาด 1,2.5,10 ไมครอน จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 เมษายน 2557 10:20:07]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงลดความร้อนอาคารศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 เมษายน 2557 16:22:17]

´
 ประกาศยกเลิกการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ฝั่งกองอาคารสถานที่ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 01 เมษายน 2557 14:18:27]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคางานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนปาล์ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 01 เมษายน 2557 15:13:56]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคางานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 01 เมษายน 2557 15:13:15]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดพัสดุชำรุด 5 รายการ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 เมษายน 2557 14:02:42]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดจ้างปรับปรุงอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 เมษายน 2557 13:00:56]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 เมษายน 2557 12:59:50]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างสแตนเลส จำนวน 20 รายการ (รายละเอียดตามที่แนบ) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 เมษายน 2557 12:58:55]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 เมษายน 2557 11:00:57]

´
 ข่าวประกาศ ยกเลิกประกาศร่าง TOR รายการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มีนาคม 2557 16:24:05]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 31 มีนาคม 2557 14:44:04]

´
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายเครื่องดื่มและอาคารว่างบริเวณอาคารศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
[post: 31 มีนาคม 2557 14:21:34]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนภาควิชาวิศวกรรมโยธา บริเวณชั้น 1,2 อาคารโรงประลองชลศาสตร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มีนาคม 2557 14:17:16]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ 12/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มีนาคม 2557 02:11:25]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น ระบบการกรองแบบ 5 ขั้นตอน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง (เพิ่มเติม) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มีนาคม 2557 02:10:14]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชั้นวางรองเท้าทำด้วยเหล็ก ขนาด 30x90x60 ซม. จำนวน 200 ที่ (เพิ่มเติม) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มีนาคม 2557 02:09:11]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ รอบ 2 ครั้งที่ 1 จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มีนาคม 2557 02:07:37]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) ครั้งที่ 2 งานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารชีววิทยา 2 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มีนาคม 2557 02:06:04]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเช่าพื้นที่ฯ จาก: คณะแพทยศาสตร์
[post: 28 มีนาคม 2557 12:15:23]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเดินระบบ LAN และอุปกรณ์สลับสัญญาณและตู้ RACK จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มีนาคม 2557 15:54:30]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องออกอากาศ จาก: คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มีนาคม 2557 14:28:30]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จอสัมผัสเพื่อให้บริการแบบ Touch Screen จำนวน 2 เครื่อง จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มีนาคม 2557 09:43:32]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสวนปาล์ม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 มีนาคม 2557 09:42:53]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานอธิการบดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 มีนาคม 2557 09:42:20]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: งานปรับปรุงหลังคากลุ่มอาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มีนาคม 2557 17:20:31]

´
 รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ จาก: คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มีนาคม 2557 17:17:21]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงทางขึ้นอาคารเรียนและอาคารหอพักนักศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการ หริภุญไชย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 26 มีนาคม 2557 09:56:09]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลเช่าสัญญาณสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 มีนาคม 2557 09:22:46]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมสถานที่จอดรถหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 26 มีนาคม 2557 09:56:38]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 มีนาคม 2557 21:18:53]

´
 ประกาศยกเลิกประกาศ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู.จำนวน 11 เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 มีนาคม 2557 15:03:52]

´
  ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ ๑ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 มีนาคม 2557 11:04:17]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 24 มีนาคม 2557 15:39:10]

´
 ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จาก : คณะสัตวแพทยศาสตร์
[post: 24 มีนาคม 2557 15:38:16]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: การจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์จอสัมผัส จำนวน 2 ชุด จาก: สำนักหอสมุด
[post: 21 มีนาคม 2557 19:00:21]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น ระบบการกรองแบบ 5 ขั้นตอน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร แบบตั้งพื้น พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มีนาคม 2557 12:49:50]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชั้นวางรองเท้าทำด้วยเหล็ก ขนาด 30x90x60 ซม. จำนวน 200 ที่ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มีนาคม 2557 12:49:00]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: โครงการบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยเครือข่ายคอมพิวเตอณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มีนาคม 2557 12:48:04]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคางานจ้างปรับปรุงพื้นศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 20 มีนาคม 2557 15:53:08]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มีนาคม 2557 13:38:54]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบดิจิตอล (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มีนาคม 2557 13:38:06]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มีนาคม 2557 08:43:53]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 66 รายการ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 17 มีนาคม 2557 16:36:54]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กล้องส่องความร้อน เครื่องวัดความเป็นฉนวนของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 17 มีนาคม 2557 16:36:20]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อเครื่องรีดตะกอนชนิดสายพาน จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 17 มีนาคม 2557 16:35:45]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงงานออกแบบและก่อสร้าง จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 17 มีนาคม 2557 15:46:47]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงคันดินและแนวรั้วศูนย์วิจัยแม่เหียะฯ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 17 มีนาคม 2557 15:46:13]

´
 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพฯ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 17 มีนาคม 2557 15:41:34]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพฯ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 17 มีนาคม 2557 15:41:08]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 17 มีนาคม 2557 15:37:51]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกงานจ้างก่อสร้าง จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 มีนาคม 2557 13:16:46]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกรงพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มีนาคม 2557 09:41:38]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มีนาคม 2557 09:39:08]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 9 กล้อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มีนาคม 2557 09:38:22]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องสเตอริโอชนิด 2 ตา พร้อมชุดไฟส่องขึ้นและส่องลง ชนิดแอลอีดี จำนวน 15 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มีนาคม 2557 09:37:20]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -50 ถึง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มีนาคม 2557 09:36:36]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องหล่อบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มีนาคม 2557 09:35:22]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องฉีดสารทึบรังสีแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 มีนาคม 2557 09:33:23]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะอุตสาหกรรมเกษตร
[post: 13 มีนาคม 2557 15:07:18]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างการจำหน่ายอาคารวิจัยเมล็ดพันธุ์ผักและอาคารขยายพันธุ์พืชฯ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 13 มีนาคม 2557 14:18:33]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ชุดเฟอร์นิเจอร์เหล็กปลอดสนิมสำหรับอาคารห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อพิเศษ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 มีนาคม 2557 11:10:41]

´
 ข่าวยกเลิกประกาศร่าง TOR ชุดเฟอร์นิเจอร์เหล็กปลอดสนิมสำหรับอาคารห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลองปลอดเชื้อพิเศษ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 มีนาคม 2557 11:10:04]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องระเหยสารแบบหมุน จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 มีนาคม 2557 16:15:30]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 มีนาคม 2557 16:14:55]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 มีนาคม 2557 16:14:23]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องแสดงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 มีนาคม 2557 16:13:43]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคางานจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณโซนสามแยกอาคารบริหาร หอพักนักศึกษา บ้านพักอาจารย์ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 มีนาคม 2557 16:53:03]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคางานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียน HPB5 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 มีนาคม 2557 16:52:25]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ขอบเขตงานจ้างก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 มีนาคม 2557 16:51:39]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ชุดเฟอร์นิเจอร์เหล็กปลอดสนิม สำหรับอาคารห้องปฏิบัติการฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มีนาคม 2557 16:50:48]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ชุดอุปกรณ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ สำหรับใช้งานในห้องเลี้ยงสัตว์ที่ความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มีนาคม 2557 16:50:00]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบสูญญากาศชนิด 2 ประตู ความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มีนาคม 2557 16:49:12]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 11 มีนาคม 2557 16:48:22]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มีนาคม 2557 16:47:39]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มีนาคม 2557 16:46:50]

´
 ยกเลิก ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 มีนาคม 2557 11:40:31]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 มีนาคม 2557 10:28:08]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกาศการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 11 มีนาคม 2557 10:21:51]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเทอร์โมแมคคานิคส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 17:00:25]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการประกวดราคาชุดแปรรูปอาหารอบแห้งโดยใช้ความเย็น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 16:59:37]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:33:28]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.0 GHz จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:32:44]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 10 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:31:56]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องจี้ผ่าตัดด้วยความเย็น จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:31:20]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:30:37]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:29:59]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 1 ตู้ คุณ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:29:20]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องบำบัดด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:28:53]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 กล่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:28:17]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้บ่มเพาะด้วยอากาศแบบใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:27:41]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มีนาคม 2557 09:27:06]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 69 เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 07 มีนาคม 2557 21:13:31]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ประจำห้องออกอากาศ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มีนาคม 2557 21:16:41]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแขนงวิชาสื่อใหม่ หมวดคอมพิวเตอร์ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มีนาคม 2557 16:01:57]

´
 ข่าวประกาศ ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 รัฐศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 07 มีนาคม 2557 11:14:33]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:32:29]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.0 GHz จำนวน 2 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:31:41]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 10 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:30:59]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องจี้ผ่าตัดด้วยความเย็น จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:30:10]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:29:25]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นล้างเซลล์เม็ดเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:28:44]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:28:00]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องบำบัดด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:27:13]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล่องบรรจุเครื่องมือแพทย์ จำนวน 12 กล่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:26:29]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้บ่มเพาะด้วยอากาศแบบใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:25:39]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 15:24:44]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 08:53:44]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: เครื่องล้างและฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 08:52:47]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 12 เครื่อง 11/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มีนาคม 2557 08:50:38]

´
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 122รายการ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มีนาคม 2557 16:00:35]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30 รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 มีนาคม 2557 14:27:41]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR โครงการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 05 มีนาคม 2557 14:23:00]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนของภาควิชาวิศวกรรมโยธาฯ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 มีนาคม 2557 15:16:47]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงอาคารเทอร์โมแมคคานิคส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 มีนาคม 2557 09:48:31]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมเดินระบบ LAN และอุปกรณ์สลับสัญญาณและตู้ Rack จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 มีนาคม 2557 09:28:13]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศแก้ไขครั้งที่ 1 ร่าง TOR ชุดเฟอร์นิเจอร์เหล็กปลอดสนิม สำหรับอาคารห้องปฏิบัติการฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มีนาคม 2557 11:28:12]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ ประจําหองปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ รอบ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 กุมภาพันธ์ 2557 10:53:55]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์เครื่องเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตโฟโตมิเตอร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 กุมภาพันธ์ 2557 10:50:19]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 กุมภาพันธ์ 2557 10:49:36]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างปรับปรุงอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 กุมภาพันธ์ 2557 10:48:45]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อระบบเครือข่ายย่อย จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 27 กุมภาพันธ์ 2557 09:25:02]

´
 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชายหญิง พร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย ฝั่งกองอาคารสถานที่ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 26 กุมภาพันธ์ 2557 15:58:05]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 26 กุมภาพันธ์ 2557 12:28:31]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 26 กุมภาพันธ์ 2557 12:27:51]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 26 กุมภาพันธ์ 2557 12:27:04]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องค้นคว้าและอ่านหนังสือ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กุมภาพันธ์ 2557 14:54:49]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กุมภาพันธ์ 2557 14:53:59]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กุมภาพันธ์ 2557 14:53:23]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู. จำนวน 1 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 กุมภาพันธ์ 2557 11:10:44]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 9 รายการ 12/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 กุมภาพันธ์ 2557 10:18:57]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตของหอพักในกำกับสวนดอก จาก: หอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 กุมภาพันธ์ 2557 09:25:34]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนคลื่นแสงช่วงอัลตร้าไวโอเลตวิสิเบิลชนิดลำแสงคู่ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 กุมภาพันธ์ 2557 09:24:47]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR รอบ 2 แก้ไขครั้งที่ 1 ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 กุมภาพันธ์ 2557 09:03:14]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างก่อสร้าง โรงเก็บอาหารหยาบสัตว์ป่วย จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กุมภาพันธ์ 2557 14:47:13]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: เครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กุมภาพันธ์ 2557 14:46:31]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำในสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กุมภาพันธ์ 2557 13:08:30]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์เพื่อการจัดการทดสอบออนไลน์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 19 กุมภาพันธ์ 2557 13:06:37]

´
 ข่าวประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กุมภาพันธ์ 2557 14:44:42]

´
  ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบสูญญากาศชนิด 2 ประตู ความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กุมภาพันธ์ 2557 13:24:35]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ แบบ 2 ประตู ความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 540 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กุมภาพันธ์ 2557 13:23:45]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 18 กุมภาพันธ์ 2557 12:49:15]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างก่อสร้าง โรงเรือนโคสาวตั้งท้อง จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 16:11:23]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับชนิดฟลูออเรสเซนส์ จำนวน 1 กล้อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:54:29]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องสแกนฟิล์มเอกซเรย์พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:53:46]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดความดันโลหิตสัตว์ทดลองจากภายนอก จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:53:01]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:51:15]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:50:35]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องบดสารตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:49:50]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องทำสารละลายให้แห้งภายใต้อุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:48:51]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:48:07]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องถ่ายภาพเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:47:23]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตัดสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:46:39]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กุมภาพันธ์ 2557 10:45:45]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ชนะการประมูล กิจกรรมออกแบบและผลิตของที่ระลึกรณรงค์ประหยัดพลังานภายใต้โครงการลดการใช้พลังงานฯ จาก : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[post: 13 กุมภาพันธ์ 2557 14:30:35]

´
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 กุมภาพันธ์ 2557 10:22:48]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 กุมภาพันธ์ 2557 10:21:33]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิตอล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 กุมภาพันธ์ 2557 09:52:29]

´
 ประกาศจัดซื้อระบบเครือข่ายย่อยด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 17:03:03]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ จาก:คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 17:00:52]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 17:00:08]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:58:43]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 10 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:58:02]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:56:20]

´
 ประกาศผลการคัดเลือกงานจ้างก่อสร้าง จาก:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:53:54]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง ขายทอดตลาดครุภัฎฑ์ ชำรุด จำนวน 2 รายการ จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:41:18]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง ประกวดราคาซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 43 ชุด จาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:35:54]

´
  ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) จ้างก่อสร้างโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สมุทรสาคร” จาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:29:15]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง การประกวดราคางานจ้าปรับปรุงระบบกราวด์แรงสูงและระบบล่อฟ้าแรงสูง จาก: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:26:20]

´
  เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยหลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง จาก:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 กุมภาพันธ์ 2557 16:23:22]

´
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร จาก: คณะอุตสาหกรรฒเกษตร
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2557 13:50:19]

´
  รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น กิจกรรมออกแบบและผลิตของที่ระลึกรณรงค์ประหยัดพลังงาน จาก : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2557 13:35:24]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2557 09:45:05]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์หมวดสำนักงาน จำนวย 8 รายการ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กุมภาพันธ์ 2557 09:42:56]

´
  ข่าวประกาศร่าง TOR งานก่อสร้างอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
[post: 07 กุมภาพันธ์ 2557 16:07:01]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกประกาศ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (69 เครื่อง) จำนวน 1 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 กุมภาพันธ์ 2557 15:04:55]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 3 เครื่อง จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
[post: 07 กุมภาพันธ์ 2557 09:13:41]

´
 ประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไข วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2557 10:44:52]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ แบบ 2 ประตู ความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 540 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2557 10:31:41]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ชุดเฟอร์นิเจอร์เหล็กปลอดสนิม สำหรับอาคารห้องปฏิบัติการฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2557 10:31:00]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ตู้ปลอดเชื้ออันตรายสำหรับห้องเลี้ยงสัตว์ที่ความปลอดภัยทางชีวภาพระดับที่ 3ฯ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2557 10:30:20]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ชุดหน้าต่าง Pass box สำหรับรับส่งสัตว์ทดลองหรืออุปกรณ์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2557 10:29:21]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบสูญญากาศชนิด 2 ประตู ความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2557 10:28:43]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2557 09:13:13]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 73 รายการ จาก: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กุมภาพันธ์ 2557 09:11:17]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2557 16:38:26]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 12 ประเภท จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2557 16:37:36]

´
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องค้นคว้าและอ่านหนังสือ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2557 10:16:01]

´
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการสื่อใหม่ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2557 10:15:27]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2557 10:14:49]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์บชันสเปกโตโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กุมภาพันธ์ 2557 09:56:31]

´
 ข่าวประกาศ ร่าง TOR โครงการจัดซื้อระบบเครือข่ายย่อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 04 กุมภาพันธ์ 2557 14:53:14]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเครื่องแม่ข่ายและห้องระบบเครือจ่าย จำนวน 2 เครื่อง จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 กุมภาพันธ์ 2557 14:51:00]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดโคมไฟเมทัลฮาไลท์ ขนาดไม่น้อย 400 วัตต์ จำนวน 64 ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 04 กุมภาพันธ์ 2557 14:50:23]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อการจัดการทดสอบออนไลน์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 กุมภาพันธ์ 2557 12:27:39]

´
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการจัดจ้างต่อเติม ผนังเบา กั้นส่วนพื้นที่สูง 1 ชั้น ของอาคารซิลิเกต จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 กุมภาพันธ์ 2557 17:05:14]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้ปลอดเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 15:47:35]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 15:46:58]

´
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างตู้ดูดควันไอกรดสารเคมี จำนวน 3 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 15:46:21]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 15:45:45]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 15:45:03]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 15:44:15]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 15:43:28]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 95รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 14:49:15]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 192รายการ จาก: สำนักหอพักนักศึกษา
[post: 31 มกราคม 2557 14:36:35]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องหล่อบล็อกชิ้นเนื้อ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 14:22:17]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 14:21:31]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 14:20:54]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -50 ถึง -86 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 14:19:34]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องแสดงการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 14:18:47]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 14:17:53]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบสูญญากาศชนิด 2 ประตู ความจุห้องนึ่งไม่น้อยกว่า 1,600 ลิตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 31 มกราคม 2557 14:41:30]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2557 15:28:53]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญj SAN จำนวน 1 ระบบ จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2557 15:28:23]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องสเตอริโอชนิด 2 ตา พร้อมชุดไฟส่องขึ้นและส่องลง ชนิดแอลอีดี จำนวน 15 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2557 15:26:55]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 9 กล้อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2557 15:26:19]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2557 15:25:35]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องฉีดสารทึบรังสีแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2557 15:24:57]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องระเหยสารแบบหมุน จำนวน 1 เครื่อง จากคุณ: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2557 15:24:14]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อชุดแปรรูปอาหารอบแห้งโดยใช้ความเย็น 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 มกราคม 2557 15:20:34]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องเครื่องแม่ข่ายและห้องระบบเครือจ่าย 2 เครื่อง จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มกราคม 2557 16:34:47]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖๒ ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 29 มกราคม 2557 14:19:46]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่มอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มกราคม 2557 14:19:01]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต จาก: หอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 มกราคม 2557 13:57:12]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคา กิจกรรมออกแบบและผลิตของที่ระลึกรณรงค์ประหยัดพลังงานฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
[post: 28 มกราคม 2557 10:12:41]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มกราคม 2557 09:58:47]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มกราคม 2557 09:57:33]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มกราคม 2557 09:56:54]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มกราคม 2557 09:56:12]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มกราคม 2557 09:55:20]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 มกราคม 2557 09:54:33]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 มกราคม 2557 14:17:55]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 89 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 27 มกราคม 2557 14:17:17]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 27 มกราคม 2557 14:16:40]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 27 มกราคม 2557 14:15:55]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 มกราคม 2557 14:46:36]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 มกราคม 2557 14:29:32]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับสัตว์ใหญ่ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 มกราคม 2557 14:18:10]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพสำหรับสัตว์ 1 เครื่อง จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 มกราคม 2557 14:17:34]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 มกราคม 2557 14:07:06]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR กิจกรรมออกแบบและผลิตของที่ระลึกรณรงค์ประหยัดพลังงานภายใต้โครงการลดการใช้พลังานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2557 (ส่วนที่ 1) จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 มกราคม 2557 10:27:48]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 22 มกราคม 2557 13:29:02]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างปรับปรุงคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล จำนวน 1 รายการ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 มกราคม 2557 10:42:41]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 มกราคม 2557 10:17:02]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 21 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 22 มกราคม 2557 10:15:59]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 22 มกราคม 2557 10:15:18]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 22 มกราคม 2557 10:14:37]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 74 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 22 มกราคม 2557 10:13:40]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง และ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มกราคม 2557 14:30:21]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 21 มกราคม 2557 13:28:12]

´
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกครุภัณฑ์ ตู้อบแร่ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มกราคม 2557 11:28:01]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ เลขที่ 8/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มกราคม 2557 10:23:58]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ เครื่องส่งถ่ายยีนเข้าสู่เซลล์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
[post: 20 มกราคม 2557 10:23:15]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ชุดแปรรูปอาหารอบแห้งโดยใช้ความเย็น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 มกราคม 2557 11:27:08]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR ชุดแปรรูปอาหารอบแห้งโดยใช้ความเย็น จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 มกราคม 2557 10:21:58]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 30 รายการ จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 16:26:13]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องควบคุมการปล่อยสารละลายตามปริมาณที่ต้องการ (Infusion Pump) จำนวน 6 เครื่อง จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 16:25:31]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องกำจัดไอระเหยฟอร์มาลีนและสารเคมีระเหยอันตรายร้ายแรงชนิดแพร่กระจายในอากาศชนิดเคลื่อนที่ได้ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 16:24:58]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา จำนวน 1 กล้อง จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 16:24:18]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ อ่างล้างมือห้องผ่าตัด จำนวน 3 ชุด จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 16:23:44]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องดูดจ่ายสารละลาย จำนวน 1 ชุด จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 16:23:06]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 16:22:34]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 3 ชุด จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 16:21:57]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ จาก : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 มกราคม 2557 15:56:24]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่รถไฟฟ้า จำนวน 348 ลูก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 15 มกราคม 2557 15:43:41]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์หมวดโฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมวดสำนักงาน จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2557 14:36:51]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ประจำห้องค้นคว้าและอ่านหนังสือ ครุภัณฑ์หมวดสำนักงาน ครุภัณฑ์หมวดคอมพิวเตอร์ จาก: คณะการสื่อสารสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 มกราคม 2557 14:36:13]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงงานออกแบบและก่อสร้าง จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 15 มกราคม 2557 11:11:29]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุการแพทย์ (หัวกรอ) จำนวน 252 รายการ จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 มกราคม 2557 14:11:02]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ (69 เครื่อง) จำนวน 1 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 มกราคม 2557 10:44:33]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างปรับปรุงลานจอดรถด้านหน้า-ด้านข้างอาคารสำนักงานและอาคารเรียนรวมหลังที่ 3 จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 มกราคม 2557 10:43:57]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 13 มกราคม 2557 09:54:25]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 13 มกราคม 2557 09:51:10]

´
 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจําห้องปฏิบัติการสื่อสารการแสดง
[post: 10 มกราคม 2557 16:41:18]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน 10 เครื่อง 7/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 มกราคม 2557 15:31:36]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 10 มกราคม 2557 15:30:48]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 มกราคม 2557 10:53:31]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 49 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช
[post: 09 มกราคม 2557 09:19:45]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์โพลาไรซิ่ง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง 10/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 มกราคม 2557 09:18:26]

´
  ข่าวประกาศร่าง TOR แบตเตอรี่รถไฟฟ้า จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 07 มกราคม 2557 18:41:11]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้เลคเซอร์ห้องบรรยาย จำนวน 600 ตัว จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มกราคม 2557 14:22:31]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หลังที่ 2 จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มกราคม 2557 14:15:04]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องฉายแสงชนิดไร้สาย จำนวน 20 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มกราคม 2557 14:12:40]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 07 มกราคม 2557 14:02:37]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 07 มกราคม 2557 14:01:52]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือกาแพทย์ จำนวน 8 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 07 มกราคม 2557 14:01:13]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 07 มกราคม 2557 14:00:22]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่สด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 มกราคม 2557 13:59:32]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 07 มกราคม 2557 13:54:57]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 07 มกราคม 2557 13:56:05]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 07 มกราคม 2557 13:53:14]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 07 มกราคม 2557 13:51:54]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนคลื่นแสงช่วงอัลตร้าไวโอเลตวิสิเบิลชนิดลำแสงคู่ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 มกราคม 2557 09:39:34]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือก ระบบรักษาความปลอดภัย จัดเก็บ บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 มกราคม 2557 16:05:46]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ 2 รายการ รถโดยสาร 12 ที่นั่ง และ รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จาก: คณะพยาบาลศาสตร์
[post: 03 มกราคม 2557 16:04:35]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างต่อเติม ผนังเบา กั้นส่วนพื้นที่สูง 1 ชั้น ของอาคารซิลิเกต จำนวน 1 รายการ จ้าง 2/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 มกราคม 2557 13:38:42]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 ธันวาคม 2556 10:45:00]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องยูวี-วิส-เอ็นไออาร์ฯ จำนวน 1 ชุด 6/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 ธันวาคม 2556 10:16:56]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 5/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 ธันวาคม 2556 10:15:59]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ธันวาคม 2556 16:34:31]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ SAN จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ธันวาคม 2556 11:02:15]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ธันวาคม 2556 11:01:22]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์ (เคมีภัณฑ์-เครื่องแก้ว) จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ธันวาคม 2556 10:59:50]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทผลไม้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ธันวาคม 2556 10:59:03]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการเสนอราคา Facebow Transfer (Springbow) จำนวน 20 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 ธันวาคม 2556 14:16:10]

´
  ผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 ธันวาคม 2556 14:15:35]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 ธันวาคม 2556 12:36:44]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 ธันวาคม 2556 12:36:00]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องติดตามสัญญาณชีพสำหรับสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ธันวาคม 2556 12:31:24]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดเครื่องตรวจวินิจฉัยอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับสัตว์ใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ธันวาคม 2556 12:30:39]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ เครื่องควบคุมการปล่อยสารละลายตามปริมาณที่ต้องการ (Infusion pump) จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ธันวาคม 2556 12:29:54]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 4 รายการ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 กระบอกตา อ่างล้างมือห้องผ่าตัด เครื่องกำจัดไอระเหยฟอร์มาลีนฯ ชุดดูดจ่ายสารละลาย จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ธันวาคม 2556 12:29:10]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ ตู้อบแร่ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 ธันวาคม 2556 09:33:15]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างลิฟต์ส่งของ ขนาด 100 ลิตร จำนวน 1 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:27:24]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงคันดินและแนวรั้วศูนย์วิจัยแม่เหียะ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:25:40]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างระบบตรวจสอบและป้องกันการบุกรุก จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:23:55]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:23:14]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีชนิดวิดีทัศน์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:22:09]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างชุดศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้และจดจำในสัตว์ทดลอง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:21:26]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:20:22]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างตู้ปลอดเชื้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:19:43]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องทำสารละลายให้แห้งภายใต้อุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:18:15]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์แบบหัวกลับชนิดฟลูออเรสเซนส์ จำนวน 1 กล้อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:16:48]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:15:28]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างกรงพลาสติก พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 ธันวาคม 2556 10:14:10]

´
 ประกาศ การจำหน่ายบ้านพักอาศัย โดยวิธีขายทอดตลาด จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 ธันวาคม 2556 16:09:40]

´
 ประกาศ การจำหน่ายบ้านพักอาศัย โดยวิธีขายทอดตลาด จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ธันวาคม 2556 09:10:21]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 ธันวาคม 2556 16:18:19]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: วัสดุวิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 28 รายการ (น้ำเกลือ) จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 ธันวาคม 2556 16:16:47]

´
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 96 รายการ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 ธันวาคม 2556 11:16:18]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจัดหาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 ธันวาคม 2556 11:11:23]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องฉายแสงชนิดไร้สาย จำนวน 20 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 ธันวาคม 2556 11:03:45]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจัดหาครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รอบ 2 จาก: คณะการสื่อสารมวลชน
[post: 12 ธันวาคม 2556 14:20:38]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ประกาศร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย หลังที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 ธันวาคม 2556 14:06:07]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ชุดวิเคราะห์เซลล์มีชีวิตพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 ธันวาคม 2556 13:23:25]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 4/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 ธันวาคม 2556 16:41:34]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้ปลอดเชื้อ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 ธันวาคม 2556 14:02:43]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน เครื่องปั่นเลือด จาก: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 ธันวาคม 2556 13:03:24]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 8/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 ธันวาคม 2556 13:02:30]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิชาการกระจายเสียง รอบ 2 จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2556 09:58:46]

´
 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิทยุกระจายเสียง จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 ธันวาคม 2556 09:58:19]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดเรียนและบริหาร จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 ธันวาคม 2556 10:29:17]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการแขนงวิชาสื่อสารการแสดง จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 ธันวาคม 2556 10:20:43]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลระดับสูง จำนวน 10 เครื่อง 7/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 ธันวาคม 2556 08:45:36]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 ธันวาคม 2556 10:50:20]

´
 zลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 ธันวาคม 2556 10:49:53]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนและบริหาร จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 พฤศจิกายน 2556 11:24:35]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างระบบรักษาความปลอดภัย จัดเก็บ บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 พฤศจิกายน 2556 10:39:06]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์การเรียนการสอน เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) ,เครื่องถ่ายภาพจากเจล Gel Documentation จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 28 พฤศจิกายน 2556 16:37:37]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคประเภทเนื้อสุกรชำแหละ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤศจิกายน 2556 16:36:56]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างFacebow Transfer (Springbow) จำนวน 20 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 28 พฤศจิกายน 2556 11:05:15]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่อง จำนวน 1 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 28 พฤศจิกายน 2556 11:04:39]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 พฤศจิกายน 2556 09:16:30]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้าง เหมาจัดทำระบบหลักของโรงงานต้บแบบการลดความชื้นและกำจัดแมลงในข้าวด้วย เทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ พร้อมติดตั้งและทดสอบ จาก: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 พฤศจิกายน 2556 16:30:33]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการถ่ายภาพ จำนวน 9 รายการ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 พฤศจิกายน 2556 10:30:06]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างต่อเติม ผนังเบา กั้นส่วนพื้นที่สูง 1 ชั้น ของอาคารซิลิเกต จำนวน 1 รายการ จ้าง 2/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 26 พฤศจิกายน 2556 10:29:29]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 พฤศจิกายน 2556 11:05:34]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ เครื่องยูวี-วิส-เอ็นไออาร์ฯ จำนวน 1 ชุด 6/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 พฤศจิกายน 2556 15:57:06]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนและบริหาร จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤศจิกายน 2556 13:18:41]

´
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารเรียนและบริหาร จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤศจิกายน 2556 13:18:03]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ระบบจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (SAN) จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤศจิกายน 2556 10:04:16]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: ระบบคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤศจิกายน 2556 10:03:27]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 2/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤศจิกายน 2556 10:01:53]

´
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 21 พฤศจิกายน 2556 10:00:44]

´
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องรับภาพรังสีเอกซเรย์ทางทันตกรรมในช่องปาก ระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 21 พฤศจิกายน 2556 09:53:20]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 1/2557 จาก : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 พฤศจิกายน 2556 08:45:03]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 พฤศจิกายน 2556 15:26:23]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ เครื่องสแกนฟิล์มเอกซเรย์พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤศจิกายน 2556 14:45:33]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ เครื่องวัดปริมาณเลือดออกจากหัวใจอย่างต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤศจิกายน 2556 14:44:52]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ เครื่องวัดความดันโลหิตสัตว์ทดลองจากภายนอก จำนวน 1 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤศจิกายน 2556 14:43:50]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ ตู้ดูดควันไอกรดสารเคมี จำนวน 3 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤศจิกายน 2556 14:42:18]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์ระบบการขับถ่ายปัสสาวะ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤศจิกายน 2556 14:41:19]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤศจิกายน 2556 14:40:32]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจเด็กเล็ก ชนิดปรับทิศทางได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 พฤศจิกายน 2556 14:39:46]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ 5/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 พฤศจิกายน 2556 13:33:48]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช
[post: 14 พฤศจิกายน 2556 13:32:59]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช
[post: 14 พฤศจิกายน 2556 13:32:10]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช
[post: 14 พฤศจิกายน 2556 13:30:42]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มช
[post: 14 พฤศจิกายน 2556 13:30:12]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 รายการ จาก: คณะแพทย์ศาสตร์ มช
[post: 14 พฤศจิกายน 2556 13:29:33]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็ง 1 ตู้ จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 พฤศจิกายน 2556 10:47:19]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้ปลอดเชื้อ 1 ตู้ จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 13 พฤศจิกายน 2556 10:46:35]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ ครุภัณฑ์ ฐาน Dento Form พร้อมฟันครบชุด จำนวน 115 ชุด จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 12 พฤศจิกายน 2556 10:23:16]

´
 ประกาศขายทรัพย์สินถาวรที่ได้รับบริจาค โดยวิธีขายทอดตลาด จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 11 พฤศจิกายน 2556 14:40:09]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 1/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 พฤศจิกายน 2556 15:50:50]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ลิฟต์โดยสาร จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 พฤศจิกายน 2556 10:21:33]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือก เครื่องตัดเลเซอร์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 พฤศจิกายน 2556 10:16:59]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก ควบคุมด้วยความดันและปริมาตร ชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤศจิกายน 2556 14:56:34]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต ชีพจรและปริมาณความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด จำนวน 15 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤศจิกายน 2556 14:55:59]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างเครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤศจิกายน 2556 14:55:24]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างชุดปรับความเข้มข้นออกซิเจน จำนวน 7 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤศจิกายน 2556 14:54:30]

´
 ประกาศเชิญชวน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 4/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤศจิกายน 2556 14:52:16]

´
 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารปฏิบัติกลาง คณะวิทยาศาสตร์ (อาคารอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่) จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 พฤศจิกายน 2556 09:44:05]

´
 ประกาศเชิญชวน ครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิชาวิทยุกระจายเสียง โดยวิธีประกวดราคา จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 พฤศจิกายน 2556 15:08:27]

´
 ประกาศเชิญชวนเสนอ เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) จำนวน 1 เครื่อง 3/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 พฤศจิกายน 2556 14:39:56]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าวสาร จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 พฤศจิกายน 2556 11:09:33]

´
 ประกาศเชิญชวน เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤศจิกายน 2556 09:27:12]

´
 ประกาศเชิญชวน เครื่องตัดสไลด์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤศจิกายน 2556 09:26:25]

´
 ประกาศเชิญชวน เครื่องถ่ายภาพเซลล์ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤศจิกายน 2556 09:25:03]

´
 ประกาศเชิญชวน เครื่องบดสารตัวอย่าง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤศจิกายน 2556 09:24:20]

´
 ประกาศเชิญชวน ตู้บ่มเชื้ออุณหภูมิต่ำ จำนวน 1 ตู้ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤศจิกายน 2556 09:22:54]

´
 ประกาศเชิญชวน เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะชนิดควบคุมอุณหภูมิได้ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤศจิกายน 2556 09:22:07]

´
 ประกาศเชิญชวน เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 พฤศจิกายน 2556 09:21:13]

´
 ประกาศเชิญชวนเสนอ เครื่องรับภาพรังสีเอกซเรย์ทางทันตกรรมในช่องปาก ระบบดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง จาก: คณะทันตแพทยศาสตร์
[post: 31 ตุลาคม 2556 10:18:57]

´
 ผลการคัดเลือกเช่าพื้นที่ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 29 ตุลาคม 2556 10:17:09]

´
 ประกาศเชิญชวน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยโปรตีน จาก: คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 28 ตุลาคม 2556 14:55:06]

´
 ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการงานรักษาความปลอดภัยคณะเทคนิคการแพทย์ จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 25 ตุลาคม 2556 16:08:54]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 2/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 ตุลาคม 2556 10:08:35]

´
 รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 54 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 24 ตุลาคม 2556 10:24:24]

´
 ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 22 ตุลาคม 2556 11:22:27]

´
 ประกาศเชิญชวน ครุภัณฑ์ เครื่องตัดเลเซอร์ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 ตุลาคม 2556 10:58:40]

´
 ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการประสงค์จะเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร จาก: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ตุลาคม 2556 10:41:28]

´
 ผลการประมูลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะเกษตรศาสตร์
[post: 17 ตุลาคม 2556 10:33:19]

´
 ประกาศเชิญชวนงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารปฏิบัติกลาง คณะวิทยาศาสตร์ (อาคารอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่) จำนวน 1 รายการ จ้าง 1/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 ตุลาคม 2556 09:23:18]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 1/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 ตุลาคม 2556 11:28:21]

´
 ประกาศให้เช่าพื้นที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและหรือเครื่องดื่ม จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 ตุลาคม 2556 11:25:25]

´
 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จาก: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 ตุลาคม 2556 09:26:56]

´
 ประกาศเชิญชวน งานจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 15 ตุลาคม 2556 09:06:14]

´
 ประกาศเชิญชวน เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก ควบคุมด้วยความดันและปริมาตร ชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 ตุลาคม 2556 16:11:55]

´
 ประกาศเชิญชวน เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 ตุลาคม 2556 16:10:54]

´
 ประกาศเชิญชวน เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต ชีพจรและปริมาณความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด จำนวน 15 เครื่อง จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 ตุลาคม 2556 16:10:03]

´
 ประกาศเชิญชวนชุดปรับความเข้มข้นออกซิเจน จำนวน 7 ชุด จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 14 ตุลาคม 2556 16:08:56]

´
 ประกาศเชิญชวน อุปกรณ์สลับสัญญารอง (Distribution Swittch) 15 ชุด จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 14 ตุลาคม 2556 12:49:03]

´
 ประกาศเชิญชวน การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะเทคนิคการแพทย์
[post: 10 ตุลาคม 2556 14:12:31]

´
 ยกเลิกงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 ตุลาคม 2556 09:43:09]

´
 ประกาศเชิญชวน เสนอครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ 1/2557 จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 ตุลาคม 2556 14:57:20]

´
 ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ครั้งที่ 2 รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 ตุลาคม 2556 09:31:39]

´
 ผลการเปิดซองข้อเสนองานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะบริหารธุรกิจ จาก: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 08 ตุลาคม 2556 15:38:19]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เรื่อง: รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 04 ตุลาคม 2556 10:23:51]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ จาก: คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 ตุลาคม 2556 15:07:38]

´
 ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์ จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 ตุลาคม 2556 15:02:57]

´
 ผลการคัดเลือกการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและห้องน้ำ คณะมนุษยศาสตร์ จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 ตุลาคม 2556 15:02:06]

´
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก งานจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA และ 500 KVA
[post: 03 ตุลาคม 2556 10:24:02]

´
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจัดจ้างก่อสร้างโรงเรือนพร้อมติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง จานวน 2 เครื่อง
[post: 03 ตุลาคม 2556 10:23:24]

´
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก งานจัดจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 03 ตุลาคม 2556 10:22:47]

´
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการคัดเลือก งานจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าแรงสูง (SF6) ขนาด 22KV 630A 12.5KA
[post: 03 ตุลาคม 2556 10:22:05]

´
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจัดจ้างรักษาความปลอดภัยหอพัก 4 พื้นที่
[post: 03 ตุลาคม 2556 10:21:23]

´
 ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้ให้บริการถ่ายเอกสาร จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 ตุลาคม 2556 15:08:00]

´
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่เวณคณะศึกษาศาสตร์ จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 02 ตุลาคม 2556 14:38:52]

´
 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕๔ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 01 ตุลาคม 2556 11:04:39]

´
 ผลการคัดเลือกจัดจ้างดูแลสวนและบริเวณโดยรอบ ประจำคณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กันยายน 2556 16:14:08]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผลการคัดเลือกจัดจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำคณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กันยายน 2556 16:13:22]

´
 ผลการคัดเลือกจัดจ้างทำความสะอาด ประจำคณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กันยายน 2556 16:12:34]

´
 ผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กันยายน 2556 10:20:22]

´
 ผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 30 กันยายน 2556 10:19:31]

´
 ผลการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 30 กันยายน 2556 10:18:27]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ผลการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์
[post: 30 กันยายน 2556 10:18:13]

´
 ผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการจำนวน 3 รายการ จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 27 กันยายน 2556 16:33:28]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างวางระบบท่อส่งน้ำสวนปาล์ม-กลุ่มหอพักนักศึกษา จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 กันยายน 2556 15:41:14]

´
 ผลการจัดซื้อ จัดจ้างผู้ชนะการประกวดราคาจ้างขุดลอกสวนปาล์มพร้อมวางระบบท่อ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 กันยายน 2556 15:40:15]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดจ้างปรับปรุงศูนย์ ITSC Corner จำนวน 40 ศูนย์ จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 27 กันยายน 2556 11:05:52]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ หริภุญไชย จ.ลำพูน จาก : คณะแพทยศาสตร์ มช.
[post: 27 กันยายน 2556 09:25:40]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ กรงเลี้ยงหนูขาว ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 25 กันยายน 2556 21:40:35]

´
 ข่าวผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตู้ปลอดเชื้อ ชุดกรงเลี้ยงหนู ชุดกรงกระต่ายฯ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 27 กันยายน 2556 16:37:20]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 กันยายน 2556 13:42:42]

´
 ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 กันยายน 2556 13:06:19]

´
 ข่าวประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 กันยายน 2556 13:02:47]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 54 ชุด พร้อมติดตั้ง จาก: วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 25 กันยายน 2556 09:49:36]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์ข่าวสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายสัปดาห์ และข่าวสารทองกวาวราย 2 เดือน ประจำปี 2557 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 25 กันยายน 2556 09:27:58]

´
 ยกเลิกการประกวดราคางานจ้างซ่อมแซมอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรสายวิชาการสายปฏิบัติการ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 25 กันยายน 2556 09:27:01]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 24 กันยายน 2556 14:14:13]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยใช้ BI (Business Intelligence) จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 24 กันยายน 2556 14:13:23]

´
 ผลการเปิดซองจ้างทำความสะอาด จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 กันยายน 2556 09:10:37]

´
 ผลการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 23 กันยายน 2556 09:09:46]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนจากอาคารสถิติถึงแยกหอหญิง 3 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 20 กันยายน 2556 16:04:35]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กันยายน 2556 15:52:34]

´
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่บริเวณคณะศึกษาศาสตร์ จาก: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 20 กันยายน 2556 15:51:43]

´
 ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว จาก: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กันยายน 2556 15:16:01]

´
 ผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กันยายน 2556 14:04:43]

´
 ผลการคัดเลือกงานจ้างเหมาทำความสะอาด จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กันยายน 2556 14:04:03]

´
 ผลการจ้างทำความสะอาดอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมอาคาร 40 ปี (SCB2) จำนวน 1 อาคาร 11/2556 : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กันยายน 2556 14:03:18]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเรียนการสอนและการวิจัยฯ จาก: คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 19 กันยายน 2556 09:05:53]

´
 ประกาศเชิญชวนจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร จำนวน ๑ รายการ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กันยายน 2556 11:05:59]

´
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบำรุงรักษาภูมิทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 18 กันยายน 2556 11:05:20]

´
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการดูแลสวนและบริเวณโดยรอบคณะการสื่อสารมวลชน จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 16:05:57]

´
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 16:05:18]

´
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 16:04:33]

´
 ผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 14:14:55]

´
 ผลการคัดเลือกงานจ้างปรับปรุงหลังคาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 14:14:12]

´
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถาบันภาษา จาก: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 14:13:22]

´
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและระบบจราจร จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 09:50:44]

´
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 09:49:44]

´
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 09:11:50]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารและห้องน้ำฯ จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 09:10:58]

´
 ประกาศเชิญชวน จัดจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จาก: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 17 กันยายน 2556 09:10:13]

´
 ผลการจัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมภายนอกอาคารสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กันยายน 2556 16:30:16]

´
 ประกาศรับสมัครผู้ให้บริการถ่ายเอกสาร จาก: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กันยายน 2556 13:18:05]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดจ้างปรับปรุงศูนย์ ITSC Corner จำนวน 40 ศูนย์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 16 กันยายน 2556 09:49:17]

´
  ประกาศเชิญชวน งานจ้างติดตั้งระบบสำรองไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้าและระบบตัดต่อวงจร จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 12 กันยายน 2556 15:43:38]

´
 ประกาศเชิญชวน งานจ้างปรับปรุงโรงปุ๋ยเดิมเป็นอาคารฝึกอบรม ณ พื้นที่แม่เหียะ จำนวน 1 รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 12 กันยายน 2556 11:17:11]

´
 ข่าวประกาศ ยกเลิกการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง มีโถงกลาง พร้อมครุภัณฑ์ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จากคุณ: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 12 กันยายน 2556 09:50:01]

´
 ข่าวการประกวดราคาก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 2 หลัง มีโถงกลาง พร้อมครุภัณฑ์ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 11 กันยายน 2556 13:44:27]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กันยายน 2556 17:21:41]

´
  ข่าวประกวดราคา งานจ้างเดินท่อน้ำดิบ PE ขนาด 200 มม. (PN6.3) (PE80) จากโรงสูบน้ำคลองชลประทานถึงอ่างเก็บน้ำอ่างแก้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 10 กันยายน 2556 15:20:42]

´
 ประกาศเพิ่มเติมประกวดราคางานเดินท่อประปา PE ขนาด 110 มม PN10)(PE80) คณะรัฐศาสตร์ถึงโรงจอดรถสำนักงานมหาวิทยาลัย และ PE ขนาด160 มม.(PN10)(PE80) สนามกีฬากลางถึงหอพักในกำกับ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 10 กันยายน 2556 15:13:41]

´
 ประกาศยื่นเสนอราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กันยายน 2556 15:12:48]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้าง จ้างติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อกระแสไฟฟ้าแรงสูง (SF6) ขนาด 22KV 630A 12.5KA โดยวิธีคัดเลือก
[post: 10 กันยายน 2556 15:07:48]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างซ่อมแซมและบารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก
[post: 10 กันยายน 2556 14:46:08]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA และ 500 KVA โดยวิธีคัดเลือก
[post: 10 กันยายน 2556 14:45:31]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 10 กันยายน 2556 13:56:17]

´
  ประกาศขายครุภัณฑ์ชำรุดโดยวิธีขายทอดตลาด จาก: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 10 กันยายน 2556 11:10:50]

´
 ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดทำลู่ยางสังเคราะห์สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก : กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 10 กันยายน 2556 09:43:58]

´
 ประกาศเชิญชวน จ้างเหมาบริการทำความสะอาด จาก: สำนักทะเบียนและประมวลผล
[post: 10 กันยายน 2556 09:16:56]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงศูนย์ ITSC CORNER จำนวน 40 ศูนย์ จากคุณ: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 กันยายน 2556 22:34:14]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จาก: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 09 กันยายน 2556 14:38:58]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง: ประกวดราคาโครงการจัดทำลานจอดรถหน้าหอพัก 40 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 09 กันยายน 2556 13:04:32]

´
 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศผู้ชนะการประมูลจัดซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย จาก : สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 09 กันยายน 2556 11:30:17]

´
 ประกาศเชิญชวนจัดซื้อ จัดจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จาก: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
[post: 09 กันยายน 2556 09:29:25]

´
  ผลการคัดเลือกงานจ้างทาสีอาคารภาควิชาสัตวศาสตร์ และภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จำนวน ๑ รายการ จาก: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 07 กันยายน 2556 18:58:38]

´
 ข่าวประกวดราคาชุดกรงเลี้ยงหนูขาวภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ (Individual ventilated caged for rat) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 06 กันยายน 2556 16:35:22]

´
 ข่าวประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ตู้ปลอดเชื้อ กรงเลี้ยงหนูขาว กรงเลี้ยงกระต่าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 06 กันยายน 2556 16:37:11]

´
 ผลการเปิดซองข้อเสนองานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารคณะบริหารธุรกิจ จาก: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
[post: 06 กันยายน 2556 16:16:50]

´
 ประกาศเชิญชวน จัดจ้างจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กันยายน 2556 11:23:47]

´
 ประกาศเชิญชวน จัดจ้างจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กันยายน 2556 11:22:35]

´
 ประกาศเชิญชวน ดจ้างจัดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กันยายน 2556 11:22:09]

´
 ประกาศเชิญชวน จัดจ้างเหมาบริการดูแลสวนและบริเวณ โดยวิธีคัดเลือก จาก: คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 06 กันยายน 2556 11:21:23]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประการเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กรเครือข่ายสื่อสารข้อมูลภายใน จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 05 กันยายน 2556 17:35:12]

´
 ข่าวประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศจัดซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร โดยใช้ BI (Business Intelligence) จาก: สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
[post: 05 กันยายน 2556 17:35:44]

´
 ประกาศเชิญชวน งานจ้างรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำนวน 7 พื้นที่ ประจำปี 2557 โดยวิธีคัดเลือก จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 05 กันยายน 2556 17:31:20]

´
  ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงฯ จำนวน 1 ชุด จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กันยายน 2556 11:47:05]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขนาดพื้นที่ 30,590 ตรม. ประจำปี 2557 จาก: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[post: 05 กันยายน 2556 09:56:40]

´
 ประกาศประกวดราคางานเดินท่อประปา PE ขนาด 110 มม. (PN10)(PE80) คณะรัฐศาสตร์ถึงโรงจอดรถสำนักงานมหาวิทยาลัย และ PE ขนาด 160 มม.(PN10)(PE80) สนามกีฬากลางถึงหอพักในกำกับ จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 04 กันยายน 2556 16:37:11]

´
 ประกาศประกวดราคางานจ้างปรับพื้นที่ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 04 กันยายน 2556 16:36:27]

´
 ข่าวประกาศร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 จาก: กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย
[post: 04 กันยายน 2556 12:59:58]

´