ผู้สนใจเข้าศึกษา

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวิธีการรับเข้าศึกษา 3 ประเภท ดังนี้

1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ) จำนวน 50 %ของจำนวนรับทั้งหมด
2. การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน จำนวน 20 % ของจำนวนรับทั้งหมด
3. การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) จำนวน 30 % ของจำนวนรับทั้งหมด

ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ปริญญาโท และปริญญาเอก

ดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.cmu.ac.th/

ดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่ http://mis.cmu.ac.th/tqf/coursepublic.aspx

subcontent