ผู้สนใจเข้าศึกษา

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มี 3 รูปแบบดังนี้

-การรับนักศึกษาจากส่วนกลาง Admissions จำนวน 30 % ของจำนวนรับทั้งหมด
-การรับนักศึกษาจากการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ(โควตา) จำนวน 50 %ของจำนวนรับทั้งหมด
-การรับนักศึกษาจากโครงการพิเศษและภาคพิเศษ จำนวน 20 % ของจำนวนรับทั้งหมด

การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครนักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ในระดับปริญญาเอก
ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
และประกาศนียบัตรบัณฑิต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ คลิกที่นี่

subcontent