นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีการเปิดให้บริการวิชาการด้านการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานเกือบ 50 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาที่มีสถานภาพกำลังศึกษา จำนวน 34,951 คน คน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2557)ซึ่งมีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 27,246 คน ปริญญาโท จำนวน 6,241 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง จำนวน 236 คน และปริญญาเอกจำนวน 1,228 คน

การรับเข้าศึกษาในหมาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จำแนกประเภทของกลุ่มสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มสาขาวิชาดังต่อไปนี้

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์ และรัฐศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

-บัณฑิตวิทยาลัย

ระบบ CMU SIS (CMU Student Information System)
เป็นบริการด้านสารสนเทศสำหรับนักศึกษาทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและงานด้านกิจการนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยใช้อีเมล์นักศึกษา @cmu.ac.th ผ่าน http://mis.cmu.ac.th/cmumis/mainstudent.html

subcontent