นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย โดยมีการเปิดให้บริการวิชาการด้านการเรียนการสอนมาเป็นเวลานานกว่า 50 ปี ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาที่มีสถานภาพกำลังศึกษา จำนวน 38,740 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2558) ซึ่งมีนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร จำนวน 305 คน ปริญญาตรี จำนวน 29,581 คน ปริญญาโท จำนวน 7,196 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง จำนวน 264 คน และปริญญาเอกจำนวน 1,394 คน

การรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จำแนกประเภทของกลุ่มสาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชาดังต่อไปนี้

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

-กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

-กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์และรัฐศาสนศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ระบบ CMU SIS (CMU Student Information System)
เป็นบริการด้านสารสนเทศสำหรับนักศึกษาทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนและงานด้านกิจการนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยใช้อีเมล์นักศึกษา @cmu.ac.th ผ่าน http://mis.cmu.ac.th/cmumis/mainstudent.html

subcontent